08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca: Difference between revisions

From Samskrita Vyakaranam
08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca
Jump to navigation Jump to search
(Created page with " ")
 
m (Protected "08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)))
 
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
{{DISPLAYTITLE:08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि}}
  +
  +
<big>अत्र अस्माकं पाणिनीयव्याकरण-पाठस्य दूरवाणी-वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते | त्रयः वर्गाः अन्तर्भूताः | ये जनाः नूतनाः सन्ति, ते प्रायः तृतीयवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि शृणुयुः |</big>
  +
  +
== '''<big>पाणिनीयव्याकरण ध्वनिमुद्रणानि</big>''' ==
  +
  +
=== <big>प्रथमवर्गे सार्वधातुकप्रकरणम्‌ अधीतम्‌ (July 2012- Dec 2103) |</big> ===
  +
<big>अयं वर्गः अधुना समाप्तः |</big>
  +
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/01---dhvanimudrANAM-viShayAH|वषयानुक्रमिक-ध्वनिमुद्रणानिअत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>द्वितीयवर्गः (आरब्धः May 2014 - अधुना अपि प्रवर्तमानः) |</big> ===
  +
<big>व्याकरणसम्बद्धं समग्रं चिन्तनम्‌ | अष्टाध्यायी समग्रदृष्टिः, सूत्राणां बलाबलं, शत्रन्तप्रकरणं, धातुपाठे हल्‌-सन्धिः च | अस्मिन्‌ वर्गे सार्वधातुकप्रकरणं परिसमाप्य आर्धधातुकप्रकरणम्‌ आरप्स्यते |</big>
  +
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/02---pANinIyaH-pAThaH-II---dhvanimudraNAni|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>तृतीयवर्गः (आरब्धः Sept 2014 - अधुना अपि प्रवर्तमानः) |</big> ===
  +
<big>सार्वधातुकप्रकरणं सम्प्रति पठ्यमानम्‌ |</big>
  +
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/03---pANinIyaH-pAThaH-2014---I---dhvanimudraNAni|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>चतुर्थवर्गः (आरब्धः Sept 2015 - अधुना अपि प्रवर्तमानः) |</big> ===
  +
<big>अयं वर्गः नूतनः; पुनः आरम्भतः सर्वं क्रियमाणम्‌ अस्ति | ये जनाः नूतनाः सन्ति, ते अस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि शृणुयुः |</big>
  +
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/04---pANinIyaH-pAThaH-2015---dhvanimudraNAni|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>पञ्चमवर्गसमूहः (Jan - March 2018)</big> ===
  +
<big>अस्मिन्‌ जालपुटे ये वर्गाः अभवन्‌ जान्वरी - मार्च २०१८, तेषां सर्वेषां चिन्तनवर्गाणां ध्वनिमुद्रणानि अत्र प्राप्यन्ते | न्यायवर्गाः, सन्धिवर्गाः, पाणिनीयव्याकरणवर्गाश्च तेषां ध्वनिमुद्रणानि अस्मिन्‌ पुटे विषयम्‌ अनुसृत्य एकत्र स्थापितानि |  </big>
  +
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/13---sAmUhika-cintanam-Jan-March-2018|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>षष्ठवर्गसमूहः (आरब्धः Jan 2019) -</big> ===
  +
<big>पाणिनीयव्याकरणवर्गाः, न्यायवर्गाः, सन्धिवर्गाः च तेषां ध्वनिमुद्रणानि अस्मिन्‌ पुटे विषयम्‌ अनुसृत्य एकत्र स्थापितानि |  </big>
  +
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>पाणिनीयव्याकरणम्‌ 2020</big> ===
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/08---pANiniiyavyAkaraNam-2020|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>पाणिनीयव्याकरणम्‌ - विश्वभारती - वङ्गीयभाषा</big> ===
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/07---pANiniiya-vyAkaraNam---VB---Bangla|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>पाणिनीयव्याकरणवर्गयोः आवर्तनम्</big> ===
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/04---pragata-pANiniiya-vyAkaraNa-vargayoH-Avartanam---2019--2020|प्रगत-पाणिनीयव्याकरणवर्गयोः आवर्तनम् - 2019 & 2020]] ध्वनिमुद्रणानि अत्र लभ्यन्ते |</big>
  +
  +
== <big>'''अन्ये व्याकरणसम्बद्ध विषयाः'''</big> ==
  +
  +
=== <big>समासः पाणिनेः मुखात्‌</big> ===
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>कारकम्‌ - शास्त्रीयबोधः</big> ===
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/10---kArakam---shAstriiya-bodhaH|ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र]]</big>
  +
  +
=== <big>सन्धि-विषयम् - (गीताप्रवेशः)</big> ===
  +
<big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/03---sandhi-ityAdayaH-bhAShA-sambadha-viShayAH|सन्धि-इत्यादयः-भाषा-सम्बद्ध-विषयाः (गीताप्रवेशः - १)]] ध्वनिमुद्रणानि अत्र लभ्यन्ते |</big>
  +
  +
== <big>'''न्यायशास्त्रम् - 2019'''</big> ==
  +
  +
=== <big>- [[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/02---nyAya-shAstram---2019|न्यायशास्त्रम्‌ - 2019]] ध्वनिमुद्रणानि अत्र लभ्यन्ते |</big> ===
  +
  +
== '''सामूहिक-चिन्तनम् Jan-March 2018''' ==
  +
  +
=== -[[08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/13---sAmUhika-cintanam-Jan-March-2018|चिन्तनवर्गाणां ध्वनिमुद्रणानि अत्र प्राप्यन्ते]] ===

Latest revision as of 01:59, 18 July 2021


अत्र अस्माकं पाणिनीयव्याकरण-पाठस्य दूरवाणी-वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते | त्रयः वर्गाः अन्तर्भूताः | ये जनाः नूतनाः सन्ति, ते प्रायः तृतीयवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि शृणुयुः |

पाणिनीयव्याकरण ध्वनिमुद्रणानि

प्रथमवर्गे सार्वधातुकप्रकरणम्‌ अधीतम्‌ (July 2012- Dec 2103) |

अयं वर्गः अधुना समाप्तः |

- वषयानुक्रमिक-ध्वनिमुद्रणानिअत्र

द्वितीयवर्गः (आरब्धः May 2014 - अधुना अपि प्रवर्तमानः) |

व्याकरणसम्बद्धं समग्रं चिन्तनम्‌ | अष्टाध्यायी समग्रदृष्टिः, सूत्राणां बलाबलं, शत्रन्तप्रकरणं, धातुपाठे हल्‌-सन्धिः च | अस्मिन्‌ वर्गे सार्वधातुकप्रकरणं परिसमाप्य आर्धधातुकप्रकरणम्‌ आरप्स्यते |

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

तृतीयवर्गः (आरब्धः Sept 2014 - अधुना अपि प्रवर्तमानः) |

सार्वधातुकप्रकरणं सम्प्रति पठ्यमानम्‌ |

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

चतुर्थवर्गः (आरब्धः Sept 2015 - अधुना अपि प्रवर्तमानः) |

अयं वर्गः नूतनः; पुनः आरम्भतः सर्वं क्रियमाणम्‌ अस्ति | ये जनाः नूतनाः सन्ति, ते अस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि शृणुयुः |

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

पञ्चमवर्गसमूहः (Jan - March 2018)

अस्मिन्‌ जालपुटे ये वर्गाः अभवन्‌ जान्वरी - मार्च २०१८, तेषां सर्वेषां चिन्तनवर्गाणां ध्वनिमुद्रणानि अत्र प्राप्यन्ते | न्यायवर्गाः, सन्धिवर्गाः, पाणिनीयव्याकरणवर्गाश्च तेषां ध्वनिमुद्रणानि अस्मिन्‌ पुटे विषयम्‌ अनुसृत्य एकत्र स्थापितानि |  

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

षष्ठवर्गसमूहः (आरब्धः Jan 2019) -

पाणिनीयव्याकरणवर्गाः, न्यायवर्गाः, सन्धिवर्गाः च तेषां ध्वनिमुद्रणानि अस्मिन्‌ पुटे विषयम्‌ अनुसृत्य एकत्र स्थापितानि |  

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

पाणिनीयव्याकरणम्‌ 2020

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

पाणिनीयव्याकरणम्‌ - विश्वभारती - वङ्गीयभाषा

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

पाणिनीयव्याकरणवर्गयोः आवर्तनम्

- प्रगत-पाणिनीयव्याकरणवर्गयोः आवर्तनम् - 2019 & 2020 ध्वनिमुद्रणानि अत्र लभ्यन्ते |

अन्ये व्याकरणसम्बद्ध विषयाः

समासः पाणिनेः मुखात्‌

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

कारकम्‌ - शास्त्रीयबोधः

- ध्वनिमुद्रणानिकरपत्राणि च अत्र

सन्धि-विषयम् - (गीताप्रवेशः)

- सन्धि-इत्यादयः-भाषा-सम्बद्ध-विषयाः (गीताप्रवेशः - १) ध्वनिमुद्रणानि अत्र लभ्यन्ते |

न्यायशास्त्रम् - 2019

- न्यायशास्त्रम्‌ - 2019 ध्वनिमुद्रणानि अत्र लभ्यन्ते |

सामूहिक-चिन्तनम् Jan-March 2018

-चिन्तनवर्गाणां ध्वनिमुद्रणानि अत्र प्राप्यन्ते