08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/01---pANiniiya-vyAkaraNam-2019---budhavAsaraya prathamasatrasya dvanimudraNam

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि‎ | 06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-201908---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/01---pANiniiya-vyAkaraNam-2019---budhavAsaraya prathamasatrasya dvanimudraNam / Redirect page
Jump to navigation Jump to search