08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsa-cintana-vargaH: Difference between revisions

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
 
! '''<big>करपत्राणि</big>'''
 
! '''<big>करपत्राणि</big>'''
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/01_samAsaparichayaH_2020-03-27.mp3 01_samAsa parichayaH_2020-03-27]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/01_samAsaparichayaH_2020-03-27.mp3 <small>01_samAsa parichayaH_2020-03-27</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/02_samAsah%2BabhyAsah%2Bsamartha%20padavidhiHi_2020-04-03.mp3 02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/02_samAsah%2BabhyAsah%2Bsamartha%20padavidhiHi_2020-04-03.mp3 <small>02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia801501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/03_samAsah-%20adhikArasuTraNi%2BvrittiH%2B%20vibhAShA%20_%202020-04-10.mp3 03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+vibhAShA_2020-04-10]
+
|[https://ia801501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/03_samAsah-%20adhikArasuTraNi%2BvrittiH%2B%20vibhAShA%20_%202020-04-10.mp3 <small>03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+vibhAShA_2020-04-10</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/04_samAsah-upsarjana-sangya%2BpUrvanipAtaH_2020-04-17.mp3 04_samAsah-upsarjana-sangya+pUrvanipAtaH_2020-04-17]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/04_samAsah-upsarjana-sangya%2BpUrvanipAtaH_2020-04-17.mp3 <small>04_samAsah-upsarjana-sangya+pUrvanipAtaH_2020-04-17</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia801501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/05_samAsah-%20Ekavibhakti%20chApUrvanipAtE%20_%202020-04-24.mp3 05_samAsah-Ekavibhakti chApUrvanipAtE_2020-04-24]
+
|[https://ia801501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/05_samAsah-%20Ekavibhakti%20chApUrvanipAtE%20_%202020-04-24.mp3 <small>05_samAsah-Ekavibhakti chApUrvanipAtE_2020-04-24</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH%2BsmartavyAH-amshAH_2020-05-02.mp3 06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH+smartavyAH-amshAH_2020-05-02]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH%2BsmartavyAH-amshAH_2020-05-02.mp3 <small>06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH+smartavyAH-amshAH_2020-05-02</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/07_samAsaH-prabhEdAH%2BprAdhAnyam_2020-05-08.mp3 07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_2020-05-08]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/07_samAsaH-prabhEdAH%2BprAdhAnyam_2020-05-08.mp3 <small>07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_2020-05-08</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/08_samAsaH-prakriyA%20cintanam_2020-05-16.mp3 08_samAsaH-prakriyA cintanam_2020-05-16]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/08_samAsaH-prakriyA%20cintanam_2020-05-16.mp3 <small>08_samAsaH-prakriyA cintanam_2020-05-16</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/09_samAsaH-prakriyA%20cintanam%2BsUtrANi_2020-05-22.mp3 09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_2020-05-22]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/09_samAsaH-prakriyA%20cintanam%2BsUtrANi_2020-05-22.mp3 <small>09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_2020-05-22</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/10_samAsaH-prakriyA-%20rAjapuruShAH%2B%20bhavaccAkShuH_%202020-05-29.mp3 10_samAsaH-prakriyA-rAjapuruShAH+bhavaccAkShuH_2020-05-29]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/10_samAsaH-prakriyA-%20rAjapuruShAH%2B%20bhavaccAkShuH_%202020-05-29.mp3 <small>10_samAsaH-prakriyA-rAjapuruShAH+bhavaccAkShuH_2020-05-29</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_%202020-06-05.mp3 11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_2020-06-05]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_%202020-06-05.mp3 <small>11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_2020-06-05</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/12_avyayIbhAvasamAsaH%20--nipAtAH%2Bavyayam_%202020-06-13.mp3 12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-13]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/12_avyayIbhAvasamAsaH%20--nipAtAH%2Bavyayam_%202020-06-13.mp3 <small>12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-13</small>]
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|समासपरिचयः]]
+
|[[14---samAsaH/01---samAsaparicayaH|<small>समासपरिचयः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia801501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA%2BsamAsAnthAH_2020-06-20.mp3 13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA+samAsAnthAH_2020-06-20]
+
|[https://ia801501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA%2BsamAsAnthAH_2020-06-20.mp3 <small>13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA+samAsAnthAH_2020-06-20</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsantapratyayaH%2B%20prakriyAsambaddhasUtraNi%20%2B%20avyayam%20vibhakti-samIpa.....sUtram%20_2020-06-26.mp3 14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsanta-pratyayaH+prakriyA-sambaddha-sUtraNi+avyayam-vibhakti-samIpa...sUtram_2020-06-26]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsantapratyayaH%2B%20prakriyAsambaddhasUtraNi%20%2B%20avyayam%20vibhakti-samIpa.....sUtram%20_2020-06-26.mp3 <small>14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsanta-pratyayaH+prakriyA-sambaddha-sUtraNi+avyayam-vibhakti-samIpa...sUtram_2020-06-26</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/15_avayayiibhAvasamAsaH_%20avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04.mp3 15_avayayiibhAvasamAsaH_avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/15_avayayiibhAvasamAsaH_%20avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04.mp3 <small>15_avayayiibhAvasamAsaH_avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/16_avyayiibhAvasamAsaH_%20avayayam-vibhkati-samiipam%20%2B%20adhihari-prakriyA_2020-07-18.mp3 16_avyayiibhAvasamAsaH_avayayam-vibhkati-samiipa+ adhihari-prakriyA_2020-07-18]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/16_avyayiibhAvasamAsaH_%20avayayam-vibhkati-samiipam%20%2B%20adhihari-prakriyA_2020-07-18.mp3 <small>16_avyayiibhAvasamAsaH_avayayam-vibhkati-samiipa+ adhihari-prakriyA_2020-07-18</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/avyayiibhAvassamAsaH%20_%20vibhaktyarthe--%20abhyAsaH%20_2020-07-24.mp3 17_avyayiibhAvassamAsaH_vibhaktyarthe_abhyAsaH_2020-07-24]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/avyayiibhAvassamAsaH%20_%20vibhaktyarthe--%20abhyAsaH%20_2020-07-24.mp3 <small>17_avyayiibhAvassamAsaH_vibhaktyarthe_abhyAsaH_2020-07-24</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam_uttarapadam_2020-07-31.mp3 18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam-uttarapadam_2020-07-31]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam_uttarapadam_2020-07-31.mp3 <small>18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam-uttarapadam_2020-07-31</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020.mp3 19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020.mp3 <small>19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15.mp3 20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15.mp3 <small>20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/21_avyayiibhAvasamAsaH_%20samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22.mp3 21_avyayiibhAvasamAsaH_ samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/21_avyayiibhAvasamAsaH_%20samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22.mp3 <small>21_avyayiibhAvasamAsaH_ samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/22_avyayiibhAvasamAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH%2B%20sharad%20shabdaH_%202020-09-05.mp3 22_avyayiibhAva-samAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+sharad shabdaH_2020-09-05]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/22_avyayiibhAvasamAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH%2B%20sharad%20shabdaH_%202020-09-05.mp3 <small>22_avyayiibhAva-samAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+sharad shabdaH_2020-09-05</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_%20avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_%202020-09-12.mp3 23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_2020-09-12]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_%20avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_%202020-09-12.mp3 <small>23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_2020-09-12</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/24_avyayiibhAvasamAsaH%20--%20gaNasUtrANi--avavyiibhAve%20sharatprabhritibhyAH_%202020-09-18.mp3 24_avyayiibhAvasamAsaH--gaNasUtrANi--avavyiibhAve--sharatprabhritibhyAH_2020-09-18.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/24_avyayiibhAvasamAsaH%20--%20gaNasUtrANi--avavyiibhAve%20sharatprabhritibhyAH_%202020-09-18.mp3 <small>24_avyayiibhAvasamAsaH--gaNasUtrANi--avavyiibhAve--sharatprabhritibhyAH_2020-09-18.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3 25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3 <small>25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm%20_2020-10-02.mp3 26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm _2020-10-02.mp3]    
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm%20_2020-10-02.mp3 26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm _2020-10-02.mp3]    </small>
   
             
+
<small>             </small>
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_%202020-10-09 27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_2020-10-09.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_%202020-10-09 <small>27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_2020-10-09.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|No class
+
|<small>No class</small>
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/28_avyayiibhAvasamAsaH-upacharma-upasamidham-upasamid-upasamit%20_16-Oct-2020.mp3 029_avyayiibhAvasaMAsaH-upadriSHadam-girEshcha-senakasya_30-Oct-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/28_avyayiibhAvasamAsaH-upacharma-upasamidham-upasamid-upasamit%20_16-Oct-2020.mp3 <small>029_avyayiibhAvasaMAsaH-upadriSHadam-girEshcha-senakasya_30-Oct-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3 30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3 <small>30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3 31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3 <small>31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_%202020-11-21.mp4 32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_27-Nov-2020.mp4]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_%202020-11-21.mp4 <small>32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_27-Nov-2020.mp4</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
[https://drive.google.com/file/d/1Hp6XZ4eUEESGJID7h4B7ABW5-TJugXRp/view?usp=sharing Natvaprakriya.txt]
+
[https://drive.google.com/file/d/1Hp6XZ4eUEESGJID7h4B7ABW5-TJugXRp/view?usp=sharing <small>Natvaprakriya.txt</small>]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4 33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4 <small>33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3 34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3 <small>34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3 35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3 <small>35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3 36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3 <small>36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3</small>]
   
  +
<small> </small>
 
 
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3 37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3 <small>37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3 38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3 <small>38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4 39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4]
+
|[https://ia601501.us.archive.org/22/items/SamasaH-Chitana-Varga/39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4 <small>39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
 [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
<small> [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3 40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3 <small>40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
 [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
<small> [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3 41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3 <small>41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
 [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
<small> [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3 42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3 <small>42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
 [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
<small> [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_%2027-Feb-2021.mp3 43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_27-Feb-2021.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_%2027-Feb-2021.mp3 <small>43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_27-Feb-2021.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>अव्ययीभावसमासः</small>]]
   
 [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
<small> [https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_%2006-Mar-2021.mp3 44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_06-Mar-2021.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_%2006-Mar-2021.mp3 <small>44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_06-Mar-2021.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/02A---avyayiibhAvasamAsaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2013-Mar-2021.mp3 45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_13-Mar-2021.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2013-Mar-2021.mp3 <small>45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_13-Mar-2021.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3 46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3 <small>46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2027-Mar-2021.mp3 47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_27-Mar-2021.mp3]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2027-Mar-2021.mp3 <small>47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_27-Mar-2021.mp3</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_%2003-Apr-2021.mp4 48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_03-Apr-2021.mp4]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_%2003-Apr-2021.mp4 <small>48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_03-Apr-2021.mp4</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya%20ChayamaH_10-Apr-2021.mp3 49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya ChayamaH_10-Apr-2021]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya%20ChayamaH_10-Apr-2021.mp3 <small>49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya ChayamaH_10-Apr-2021</small>]
   
                                                                                       
+
<small>                                                                                       </small>
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021..mp3 50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021..mp3 <small>50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtaGuprbrteeni%20Ca_24-Apr-2021..mp4 51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtadGuprabrteeni Ca_24-Apr-202]1
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtaGuprbrteeni%20Ca_24-Apr-2021..mp4 51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtadGuprabrteeni Ca_24-Apr-202]1</small>
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing tippaNii.pdf]
+
[https://drive.google.com/file/d/1_dGIVBr6eaHogmB7wdVtrXe4qBh3LZ5d/view?usp=sharing <small>tippaNii.pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/52_avyayiibhAvasamAsaH-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%20%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE_01%20May-2021..mp4 52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Video_01 May-2021.]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/52_avyayiibhAvasamAsaH-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%20%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE_01%20May-2021..mp4 <small>52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Video_01 May-2021.</small>]
   
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/52_avyayiibhAvasamAsaH-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%20%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE_01%20May-2021..mp3 52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Audio_01 May-2021.]   
+
<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/52_avyayiibhAvasamAsaH-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%20%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE_01%20May-2021..mp3 52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Audio_01 May-2021.]   </small>
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/%E0%A4%A0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF%2001-05-2021.pdf टिप्पणी - pdf]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/%E0%A4%A0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF%2001-05-2021.pdf <small>टिप्पणी - pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya%20Vamsyena%20va_08%20May-2021..mp4 53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Video]                                               
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya%20Vamsyena%20va_08%20May-2021..mp4 53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Video]                                               </small>
   
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/avyayiibhAvassamAsaH%20_%20vibhaktyarthe--%20abhyAsaH%20_2020-07-24.mp3 53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Audio]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/avyayiibhAvassamAsaH%20_%20vibhaktyarthe--%20abhyAsaH%20_2020-07-24.mp3 <small>53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Audio</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15%20May-2021.mp4 54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Video]                                          
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15%20May-2021.mp4 54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Video]                                          </small>
   
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15%20May-2021..mp3 54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Audio]                                
+
<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15%20May-2021..mp3 54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Audio]                                </small>
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/%E0%A4%A0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A5%80%2015-05-2021.pdf टिप्पणी - pdf]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/%E0%A4%A0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A5%80%2015-05-2021.pdf <small>टिप्पणी - pdf</small>]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22%20May-2021.mp4 55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Video]        
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22%20May-2021.mp4 55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Video]        </small>
   
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22%20May-2021.mp3 55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Audio]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22%20May-2021.mp3 <small>55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Audio</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29%20May-2021.mp4 56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Video]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29%20May-2021.mp4 <small>56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Video</small>]
   
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29%20May-2021.mp3 56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Audio]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29%20May-2021.mp3 <small>56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Audio</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
टिप्पणी - pdf
+
<small>टिप्पणी - pdf</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe%20ca%20sanjayam_Parisishtam_06%20Jun-2021.mp4 57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Video]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe%20ca%20sanjayam_Parisishtam_06%20Jun-2021.mp4 <small>57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Video</small>]
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/avyayiibhAvassamAsaH%20_%20vibhaktyarthe--%20abhyAsaH%20_2020-07-24.mp3 57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Audio]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/avyayiibhAvassamAsaH%20_%20vibhaktyarthe--%20abhyAsaH%20_2020-07-24.mp3 <small>57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Audio</small>]
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|2b- अव्ययीभावसमासः]]
+
|[[14---samAsaH/2B--avyayibhavasamasah-dvitiiyabhAgaH|<small>2b- अव्ययीभावसमासः</small>]]
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A5%80%2005-06-2021.pdf टिप्पणी] -pdf
+
<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A5%80%2005-06-2021.pdf टिप्पणी] -pdf</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH.mp4 58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Video_12062021]                                                 
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH.mp4 58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Video_12062021]                                                 </small>
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH.mp3 58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Audio_12062021]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH.mp3 <small>58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Audio_12062021</small>]
|करपात्रम् [https://samskritavyakaranam.miraheze.org/wiki/14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaHh 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः]
+
|<small>करपात्रम् [https://samskritavyakaranam.miraheze.org/wiki/14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaHh 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH.mp4 60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Video_25062021]
+
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH.mp4 <small>60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Video_25062021</small>]
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH.mp3 60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Audio_25062021]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH.mp3 <small>60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Audio_25062021</small>]
|करपात्रम् [https://samskritavyakaranam.miraheze.org/wiki/14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaHh 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः]
+
|<small>करपात्रम् [https://samskritavyakaranam.miraheze.org/wiki/14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaHh 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः]</small>
 
|-
 
|-
|[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwyamKtena.mp4 61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Video_03072021]                  
+
|<small>[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwyamKtena.mp4 61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Video_03072021]                  </small>
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwyamKtena.mp3 61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Audio_03072021]
+
[https://archive.org/download/SamasaH-Chitana-Varga/61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwyamKtena.mp3 <small>61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Audio_03072021</small>]
|करपात्रम् [https://samskritavyakaranam.miraheze.org/wiki/14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaHh 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः]
+
|<small>करपात्रम् [https://samskritavyakaranam.miraheze.org/wiki/14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaHh 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः]</small>
 
|}
 
|}

Revision as of 05:21, 3 July 2021

अत्र 'समासः पाणिनि-द्वारा' इत्यस्य चिन्तनवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

                                                                                                                                          

ध्वनिमुद्रणानि करपत्राणि
01_samAsa parichayaH_2020-03-27 समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03 समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+vibhAShA_2020-04-10 समासपरिचयः
04_samAsah-upsarjana-sangya+pUrvanipAtaH_2020-04-17 समासपरिचयः
05_samAsah-Ekavibhakti chApUrvanipAtE_2020-04-24 समासपरिचयः
06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH+smartavyAH-amshAH_2020-05-02 समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_2020-05-08 समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam_2020-05-16 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_2020-05-22 समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA-rAjapuruShAH+bhavaccAkShuH_2020-05-29 समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_2020-06-05 समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-13 समासपरिचयः
13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA+samAsAnthAH_2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsanta-pratyayaH+prakriyA-sambaddha-sUtraNi+avyayam-vibhakti-samIpa...sUtram_2020-06-26 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH_avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH_avayayam-vibhkati-samiipa+ adhihari-prakriyA_2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH_vibhaktyarthe_abhyAsaH_2020-07-24 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam-uttarapadam_2020-07-31 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020 अव्ययीभावसमासः
20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH_ samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAva-samAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+sharad shabdaH_2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH--gaNasUtrANi--avavyiibhAve--sharatprabhritibhyAH_2020-09-18.mp3 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm _2020-10-02.mp3    

             

अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_2020-10-09.mp3 अव्ययीभावसमासः
No class
029_avyayiibhAvasaMAsaH-upadriSHadam-girEshcha-senakasya_30-Oct-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_27-Nov-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

Natvaprakriya.txt

33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3

 

अव्ययीभावसमासः
37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_27-Feb-2021.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_06-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_13-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_27-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_03-Apr-2021.mp4 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya ChayamaH_10-Apr-2021

                                                                                       

2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtadGuprabrteeni Ca_24-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Video_01 May-2021.

52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Audio_01 May-2021.   

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Video                                               

53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Audio

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Video                                          

54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Audio                                

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Video        

55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः
56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Video

56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Video

57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी -pdf

58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Video_12062021                                                 

58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Audio_12062021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Video_25062021

60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Audio_25062021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Video_03072021                  

61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Audio_03072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः