08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsa-cintana-vargaH: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 August 2022

30 July 2022

24 July 2022

16 July 2022

2 July 2022

25 June 2022

18 June 2022

4 June 2022

21 May 2022

7 May 2022

30 April 2022

23 April 2022

16 April 2022

2 April 2022

26 March 2022

12 March 2022

5 March 2022

26 February 2022

19 February 2022

12 February 2022

5 February 2022

29 January 2022

22 January 2022

15 January 2022

8 January 2022

25 December 2021

18 December 2021

12 December 2021

1 November 2021

31 October 2021

16 October 2021

9 October 2021

3 October 2021

2 October 2021

25 September 2021

18 September 2021

11 September 2021

4 September 2021

28 August 2021

21 August 2021

14 August 2021

7 August 2021

2 August 2021

24 July 2021

17 July 2021

3 July 2021

26 June 2021

19 June 2021

14 June 2021

5 June 2021

31 May 2021

29 May 2021

28 May 2021

21 May 2021

19 May 2021

18 May 2021

16 May 2021

  • curprev 23:3723:37, 16 May 2021Vidhya talk contribs 4,630 bytes +4,630 Created page with "{| class="wikitable" |01_samAsa parichayaH_2020-03-27 |  समासपरिचयः |- |02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03 |  समासपरिच..." Tag: Visual edit