08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsa-cintana-vargaH

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि‎ | 09---samAsaH-pANini-dvArA
Revision as of 23:37, 16 May 2021 by Vidhya (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |01_samAsa parichayaH_2020-03-27 |  समासपरिचयः |- |02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03 |  समासपरिच...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
01_samAsa parichayaH_2020-03-27   समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03   समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+vibhAShA_2020-04-10  समासपरिचयः
04_samAsah-upsarjana-sangya+pUrvanipAtaH_2020-04-17  समासपरिचयः
05_samAsah-Ekavibhakti chApUrvanipAtE_2020-04-24  समासपरिचयः
06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH+smartavyAH-amshAH_2020-05-02  समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_2020-05-08  समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam_2020-05-16 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_2020-05-22  समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA-rAjapuruShAH+bhavaccAkShuH_2020-05-29  समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_2020-06-05  समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-13  समासपरिचयः
13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA+samAsAnthAH_2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsanta-pratyayaH+prakriyA-sambaddha-sUtraNi+avyayam-vibhakti-samIpa...sUtram_2020-06-26 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH_avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH_avayayam-vibhkati-samiipa+ adhihari-prakriyA_2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH_vibhaktyarthe_abhyAsaH_2020-07-24 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam-uttarapadam_2020-07-31 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020 अव्ययीभावसमासः
20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH_ samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAva-samAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+sharad shabdaH_2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH--gaNasUtrANi--avavyiibhAve--sharatprabhritibhyAH_2020-09-18.mp3 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm _2020-10-02.mp3    

             

अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_2020-10-09.mp3   अव्ययीभावसमासः
029_avyayiibhAvasaMAsaH-upadriSHadam-girEshcha-senakasya_30-Oct-2020.mp3   अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3   अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_27-Nov-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

Natvaprakriya.txt

33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3

 

अव्ययीभावसमासः
37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 

39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf