08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsavargaH: Difference between revisions

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि‎ | 09---samAsaH-pANini-dvArA08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsavargaH
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 390: Line 390:
 
|Audioː [https://archive.org/download/samAsaH-pANini-dvArA/99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti%20tatpuruSHasamAsaH%20triprakArikaSHaSHTi_%202022-04-23.mp3 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21]
 
|Audioː [https://archive.org/download/samAsaH-pANini-dvArA/99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti%20tatpuruSHasamAsaH%20triprakArikaSHaSHTi_%202022-04-23.mp3 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21]
 
Videoː [https://archive.org/download/samAsaH-pANini-dvArA/103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi%20tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi%20_%202022-05-21.mp4 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21]
 
Videoː [https://archive.org/download/samAsaH-pANini-dvArA/103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi%20tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi%20_%202022-05-21.mp4 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21]
  +
|[[14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaH|तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः]]
  +
|-
  +
|Audioː[https://archive.org/download/samAsaH-pANini-dvArA/104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi%20tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04.mp3 104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04]
  +
Videoː [https://archive.org/download/samAsaH-pANini-dvArA/104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi%20tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04.mp4 104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04]
 
|[[14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaH|तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः]]
 
|[[14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaH|तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः]]
 
|}
 
|}

Revision as of 17:19, 4 June 2022


अत्र विद्या-भगिन्या-चालितवर्गः 'समासः पाणिनि-द्वारा' इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

                                                                                                        

ध्वनिमुद्रणानि   करपत्राणि
01_samAsaparichayaH_2020-03-20 समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-03-28 समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+ vibhAShA _ 2020-04-04 समासपरिचयः
04_samAsah- upsarjana-sangya +pUrvanipAtaH_ 2020-04-11 समासपरिचयः
05_samAsah- Ekavibhakti chApUrvanipAtE _ 2020-04-18 समासपरिचयः
06_samAsaH-upsarjana saNgyA -abhyAsaH+ samartavyAH amshAH_2020-04-25 समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_ 2020-05-02 समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam _2020-05-09 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_ 2020-05-16 समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA- rAjapuruShAH+ bhavaccAkShuH_ 2020-05-23 समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_ 2020-05-30 समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-06 अव्ययीभावसमासः
13_avyayIbhAvasamAsaH-- avyaya, upasarga, gati samjNYA + samAsAnthAH _2020-06-13 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha --- samAsantapratyayaH+ prakriyAsambaddhasUtraNi + avyayam vibhakti-samIpam _2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH ---- avyayam vibhakti samiipam samriddhi -- avyayAnAM arthAH _2020-06-27 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH-- avayayam vibhkati. samiipam + adhihari prakriyA _2020-07-11 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH _ vibhaktyarthe-- abhyAsaH _2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah--vibhaktyarthe - adantam uttarapadam _2020-07-25 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH--vibhaktyarthe - uttarapadam annanta shabdaH_08-01-2020 अव्ययीभावसमासः
20_ avyayiibhAvasamAsaH--vibhakyarthe abhyAsaH_ 2020-08-08 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH-- samiipArathE--nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH _2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAvasamAsaH -- samipArthE--nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+ sharad shabdaH_ 2020-08-29 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH--samiipArthE-- avayayibhAve sharatprabhrithibhyaH_ 2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH -- gaNasUtrANi--avavyiibhAve sharatprabhritibhyAH_ 2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH-- pathinashca + napumsakAdanyatarsyAm _ 2020-09-19 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-- punasmaraNam + napumsakAdanyatarsyAm _2020-09-26 अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-- upacharmam+upacharma rUpacintanam_ 2020-10-03 अव्ययीभावसमासः
28_avyayiibhAvasamAsaH-- upasamidham+upasamid, upasamit _2020-10-10 अव्ययीभावसमासः
29_avyayiibhAvasamAsaH-- upadriSHadam, upadriSHad/t + girEshcha senakasya _2020-10-17 अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasamAasaH-- abhyAsaH_ 2020-10-31 अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasamAsaH--samdridyarthE+ vriddhyarthE+ arthAbhArthE_ 2020-11-07 अव्ययीभावसमासः
32_ samAsaH punassmaraNam + avyayiibhAsamAsaH --- atyayArthE+ asampratyarthE_ 2020-11-21 अव्ययीभावसमासः
33_avyayiibhAvasamAsaH-- pratipadikAntanumvibhaktiShu ca + kumati ca+ yathArthE_2020-11-28 अव्ययीभावसमासः
Audio: 34_avyayiibhAvasamAsaH--yathArthE - yogyatA, vIpsA, padarthAnativRiti, saadRishyam_ 2020-12-05

Video: 34_avyayiibhAvasamAsaH--yathArthE - yogyatA, vIpsA, padarthAnativRiti, saadRishyam_ 2020-12-05

अव्ययीभावसमासः
Audio: 35_avyayiibhAvasamAsaH-- yogapadyArthe+ sAdrishyArthe_ 2020-12-12

Video : 35_avyayiibhAvasamAsaH-- yogapadyArthe+ sAdrishyArthe_ 2020-12-12

अव्ययीभावसमासः
Audio:  36_avyayiibhAvasamAsaH--sampathi+ sAkalya+antavachanE+ abhyAsaH_ 2020-12-19

Video: 36_avyayiibhAvasamAsaH-- sampathi+ sAkalya+antavachanE+ abhyAsaH_ 2020-12-19

अव्ययीभावसमासः
Audio: 37_avyayiibhAvasamAssaH-- yathAsAdrishyE_2021-01-09

Video: 37_avyayiibhAvasamAssaH-- yathAsAdrishyE_2021-01-09

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio:  38_avyayiibhAvasamAsaH--yAvadavadhAraNam+ sup pratina mAtrArthE_2021-01-16

Video: 38_avyayiibhAvasamAsaH--yAvadavadhAraNam+ sup pratina mAtrArthE_2021-01-16

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 39_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe_ 2021-01-23

Video:  39_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe_ 2021-01-23

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 40_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe+ akSHa shalAkA sankhyAya pariNA_ 2021-01-30

Video: 40_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe+ akSHa shalAkA sankhyAya pariNA_ 2021-01-30

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः

Audio: 41_avyayiibhAvasaMasaH-- apaparibahiraNycavaH panchamyA_ 2021-02-06

Video: 41_avyayiibhAvasaMasaH-- apaparibahiraNycavaH panchamyA_ 2021-02-06

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 42_ avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNYcavaH panchamyA _ 2021-02-12

Video: 42_ avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNYcavaH panchamyA _ 2021-02-12

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 43_avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNycavaH panchamyA - udAharaNani_ 2021-02-20

Video: 43_avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNycavaH panchamyA - udAharaNani_ 2021-02-20

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 44_avyayiibhAvasamAsaH--abhyAsaH+ Ang maryAdhAbhividhyoH_ 2021-02-27

Video: 44_avyayiibhAvasamAsaH--abhyAsaH+ Ang maryAdhAbhividhyoH_ 2021-02-27

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 45_avyayiibhAvasamAsaH--Ang maryadhAbhividhyoH+udAharaNani_  2021-03-06

Video: 45_avyayiibhAvasamAsaH--Ang maryadhAbhividhyoH+udAharaNani_  2021-03-06

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 46_avyayiibhAvasamAsaH-- lakShaNenAbhipratI, AbhimukhyE_ 2021-03-13

Video: 46_avyayiibhAvasamAsaH-- lakShaNenAbhipratI, AbhimukhyE_ 2021-03-13

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 47_avyayiibhAvasamAsaH--lakshaNenAbhiprati AbhimukhyE- udAharaNAni_ 2021-03-20

Video: 47_avyayiibhAvasamAsaH--lakshaNenAbhiprati AbhimukhyE- udAharaNAni_ 2021-03-20

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 48_avyayiibhAvasamAsaH- anuryatsamayA_ 2021-03-27

Video:  48_avyayiibhAvasamAsaH- anuryatsamayA_ 2021-03-27

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 49_avyayiibhAvasamAsaH--yasyacAyAmaH_ 2021-04-03

Video:  49_avyayiibhAvasamAsaH--yasyacAyAmaH_ 2021-04-03

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 50_avyayiibhAvasamAsaH--anuryatsamayA+ tishtadguprabhRitIni ca_ 2021-04-10

Video: 50_avyayiibhAvasamAsaH--anuryatsamayA+ tishtadguprabhRitIni ca_ 2021-04-10

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 51_avyayiibhAvasamAsaH-tishtHadguprabhRitIni ca+ pArE madhyE SHaSHThya vA_2021-04-17

Video: 51_avyayiibhAvasamAsaH-tishtHadguprabhRitIni ca+ pArE madhyE SHaSHThya vA_2021-04-17

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 52_avyayiibhAvasamAsaH- pArE madhyE ShaShTyA vA _ 2021-04-24

Video: 52_avyayiibhAvasamAsaH- pArE madhyE ShaShTyA vA _ 2021-04-24

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 53_avyayiibhAvasamAsaH- saMkhyA vaMshyEna_ 2021-05-01

Video: 53_avyayiibhAvasamAsaH- saMkhyA vaMshyEna_ 2021-05-01

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio:  54_ avyayiibhAvasamAsaH-- nadIbhishca_ 2021-05-08

Video: 54_ avyayiibhAvasamAsaH-- nadIbhishca_ 2021-05-08

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 55_avyayiibhAvasamAsaH-- bhAshitapumskam+ anyapadArthe ca saMjYAyAm_2021-05-15

Video: No video is available due to network problems

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 56_avyayiibhAvasamAsaH-- striyAH bhASHitapumskAdanUG samAnAdikaraNe apUraNIpriyAdiShu _2021-05-22

Video: 56_avyayiibhAvasamAsaH-- striyAH bhASHitapumskAdanUG samAnAdikaraNe apUraNIpriyAdiShu _2021-05-22

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 57_avyayiibhAvasamAsaH-- abhyAsaH_ 2021-05-29 अव्ययीभावसमासः अभ्यासः
Audio: 58_tatpuruShasamAsaH- paricayaH_ 2021-06-05

Video:  58_tatpuruShasamAsaH- paricayaH_ 2021-06-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 59_tatpuruShasamAsaH-- samAsAntHAH+ dvitiiyatatpuruSHaH_ 2021-06-12

Video: 59_tatpuruShasamAsaH-- samAsAntHAH+ dvitiiyatatpuruSHaH_ 2021-06-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:60_tatpuruShasamAsaH-dviitiyA shritAtiitapatitagatAtyastaprApatApannaiH_2021-06-19

Video: 60_tatpuruShasamAsaH-dviitiyA shritAtiitapatitagatAtyastaprApatApannaiH_2021-06-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 61_tatpuruShasamAsaH-- vAkyAbhyAsaH_2021-06-26

Video: 61_tatpuruShasamAsaH-- vAkyAbhyAsaH_2021-06-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 62_tatpuruSHasamAsaH--khaTvA kSHEpE+ sAmi+ kAla_2021-07-10

Video: 62_tatpuruSHasamAsaH--khaTvA kSHEpE+ sAmi+ kAla_2021-07-10

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 63_tatpuruSHasamAsaH- kAlAH +atyantasamyogE ca_ 2021-07-17

Video: 63_tatpuruSHasamAsaH- kAlAH +atyantasamyogE ca_ 2021-07-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 64_tatpuruSHasamAsaH- ahassarvaikadeshasaNGkhyAtapuNyAtca rAtrEH + tritiiya tatpuruSHasamAsaH _ 2021-07-24

Video: 64_tatpuruSHasamAsaH- ahassarvaikadeshasaNGkhyAtapuNyAtca rAtrEH + tritiiya tatpuruSHasamAsaH _ 2021-07-24

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 65_tatpuruSHasamAsaH- tRitiiya tatpuruShasamAsaH-1_ 2021-07-31

Video: 65_tatpuruSHasamAsaH- tRitiiya tatpuruShasamAsaH-1_ 2021-07-31

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 66_tatpuruSHasamAsaH--pUrvasadrishasamOnArthakalaha+ kartrukaraNe kRita bahulam _ 2021-08-07

Video: 66_tatpuruSHasamAsaH--pUrvasadrishasamOnArthakalaha+ kartrukaraNe kRita bahulam _ 2021-08-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 67_tatpuruSHasamAsaH--kartrukaraNE krita bahulam_ 2021-08-14

Video: 67_tatpuruSHasamAsaH--kartrukaraNE krita bahulam_ 2021-08-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 68_tatpurSHasamAsaH- kartRIkaraNe kRitabahulam _2021-08-21

Video: 68_tatpurSHasamAsaH- kartRIkaraNe kRitabahulam _2021-08-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:69_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-08-28

Video: 69_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-08-28

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 70_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-09-04

Video: 70_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-09-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 71_tatpuruSHasamAsaH- annEna vNYjanam + bhakShyENa mishrIkaraNam_ 2021-09-11

Video: 71_tatpuruSHasamAsaH- annEna vNYjanam + bhakShyENa mishrIkaraNam_ 2021-09-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 72_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-18

Video: 72_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 73_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-25

Video: 73_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 74_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH+panchami bhayEna_2021-10-02

Video: 74_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH+panchami bhayEna_2021-10-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 75_tatpuruSHasamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ 2021-10-09

Video: 75_tatpuruSHasamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ 2021-10-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 76_tatpuruSHasamAsaH - stOkAntikadUrArthakrichChrANi_ 2021-10-16

Video: 76_tatpuruSHasamAsaH - stOkAntikadUrArthakrichChrANi_ 2021-10-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:77_ tatpuruSHasamAsaH- stOkAntikadUrArthakrichChrANi_2021-10-23

Video: 77_ tatpuruSHasamAsaH- stOkAntikadUrArthakrichChrANi_2021-10-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 78_tatpuruSHasamAsaH- pancami tatpuruShasya punassmaraNam_ 2021-10-30

Video: 78_tatpuruSHasamAsaH- pancami tatpuruShasya punassmaraNam_ 2021-10-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:79_tatpuruSHasamAsaH--stOkAntikadUrArthakrishChrANi_2021-11-13

Video: 79_tatpuruSHasamAsaH--stOkAntikadUrArthakrishChrANi_2021-11-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 80_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-11-20

Video: 80_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-11-20

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 81_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-12-04

Video: 81_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-12-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 82_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_2021-12-11

Videoː 82_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_2021-12-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 83_tatpuruSHAsamAsaH--saptamI shaUNDaiH + siddhashuSHkapakvabandhaishca _ 2021-12-18

Videoː 83_tatpuruSHAsamAsaH--saptamI shaUNDaiH + siddhashuSHkapakvabandhaishca _ 2021-12-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː84_tatpuruSHAsamAsaH--dhvaNGkSHENa kShEpE + kRityAirRINE_ 2021-12-25

Videoː 84_tatpuruSHAsamAsaH--dhvaNGkSHENa kShEpE + kRityAirRINE_ 2021-12-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 85_tatpuruSHAsamAsaH-- kRityaIrRiNE_ 2022-01-08

Videoː 85_tatpuruSHAsamAsaH-- kRityaIrRiNE_ 2022-01-08

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 86_ tatpuruShAsamAsaH--krityapratyaya abhyAsaH_ krityaIrRiNE_ 2022-01-15

Videoː 86_ tatpuruShAsamAsaH--krityapratyaya abhyAsaH_ krityaIrRiNE_ 2022-01-15

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 87_tatpuruSHAsamAsaH --krityaiRiNE + saMjNYAyAm_ 2022-01-22

Videoː 87_tatpuruSHAsamAsaH --krityaiRiNE + saMjNYAyAm_ 2022-01-22

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 88_tatpuruSHAsamAsaH--saMjNYAyAm_2022-01-29

Videoː 88_tatpuruSHAsamAsaH--saMjNYAyAm_2022-01-29

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 89_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-05

Videoː 89_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 90_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-12

Videoː 90_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː91_tatpuruSHAsamAsah-- ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-19

Videoː 91_tatpuruSHAsamAsah-- ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 92_tatpuruSHAsamAsaH--ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-26

Videoː 92_tatpuruSHAsamAsaH--ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː93_tatpuruSHAsamAsaH--kEtnAhorAtrAvayavAH_ 2022-03-05

Videoː 93_tatpuruSHAsamAsaH--kEtnAhorAtrAvayavAH_ 2022-03-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 94_tatpuruShAsamAsah-- rAtrAhnAhAH puMsi _2022-03-12

Videoː 94_tatpuruShAsamAsah-- rAtrAhnAhAH puMsi _2022-03-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 95_tatpuruSHasamAsaH--kShEpE_ 2022-03-19

Videoː 95_tatpuruSHasamAsaH--kShEpE_ 2022-03-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 96_tatpuruSHasamAsaH--pAtrEsamithAdayashca+ yogavibhAgaH_  2022-03-26

Videoː 96_tatpuruSHasamAsaH--pAtrEsamithAdayashca+ yogavibhAgaH_  2022-03-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 97_tatpuruSHasamAsah--SHaSHti_ 2022-04-09

Videoː 97_tatpuruSHasamAsah--SHaSHti_ 2022-04-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː98_tatpuruSHAsamAsaH--SHaSHti tapuruShasamAsaH parichayaH_ 2022-04-16

Videoː 98_tatpuruSHAsamAsaH--SHaSHti tapuruShasamAsaH parichayaH_ 2022-04-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti tatpuruSHasamAsaH triprakArikaSHaSHTi_ 2022-04-23

Videoː 99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti tatpuruSHasamAsaH triprakArikaSHaSHTi_ 2022-04-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 100_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikAsSHASHTi_ 2022-04-30

Videoː 100_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikAsSHASHTi_ 2022-04-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 101_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikASHaSHTi_ 2022-05-07

Videoː 101_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikASHaSHTi_ 2022-05-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 102_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-abhyAsaH+ pratipadavidhAna SHaSHTi_ 2022-05-14

Videoː 102_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-abhyAsaH+ pratipadavidhAna SHaSHTi_ 2022-05-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21

Videoː 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04

Videoː 104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः