13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah42spokensanskritclass42: Difference between revisions

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah42spokensanskritclass42
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
| '''Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)           '''
 
| '''Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)           '''
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/001_BhavataH-nAma-kim_2019-12-10.mp3 001_BhavataH-nAma-kim_2019-12-10.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/001_BhavataH-nAma-kim_2019-12-10.mp3 001_BhavataH-nAma-kim_2019-12-10.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 1
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 1
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/002_saH-tau-te_2019-12-17.mp3 002_saH-tau-te_2019-12-17.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/002_saH-tau-te_2019-12-17.mp3 002_saH-tau-te_2019-12-17.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 2
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 2
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/003_aam-na-va_2019.mp3 003_Am-na-vA_2019-12-24.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/003_aam-na-va_2019.mp3 003_Am-na-vA_2019-12-24.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 3-5
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 3-5
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/004_eshaH_tat_kim_kathaa_1-7-2020.mp4 004_eshaH_tat_kim_kathaa_2020-1-7.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/004_eshaH_tat_kim_kathaa_1-7-2020.mp4 004_eshaH_tat_kim_kathaa_2020-1-7.mp4]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 3 - 6
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 3 - 6
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/005_etasya_etasyAH_2020-01-14.mp4 005_etasya_etasyAH_2020-01-14.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/005_etasya_etasyAH_2020-01-14.mp4 005_etasya_etasyAH_2020-01-14.mp4]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 10
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 10
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/006_etsya_etasyAH_panini_2020-1-21.mp3 006_SaStIvibhaktI_paNini_2020_1-21.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/006_etsya_etasyAH_panini_2020-1-21.mp3 006_SaStIvibhaktI_paNini_2020_1-21.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 10-11
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 10-11
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/007_KriyApdAni_2020-1-28.mp3 007_KriyApadAni_2020-1-28.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/007_KriyApdAni_2020-1-28.mp3 007_KriyApadAni_2020-1-28.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 12
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 12
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/008_laghu_prasnottarANi_kathA_2020-2-4.mp3 008_laghu_PrashnottarANi_2020-2-4.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/008_laghu_prasnottarANi_kathA_2020-2-4.mp3 008_laghu_PrashnottarANi_2020-2-4.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 5 - 9
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 5 - 9
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/009_kriyApadAni_SaSThi_2020-2-11.mp3 009_kriyApdAni_SaSThi_2020-2-11.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/009_kriyApadAni_SaSThi_2020-2-11.mp3 009_kriyApdAni_SaSThi_2020-2-11.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf -pp 11
 
|Abhyaasa Pustakam pdf -pp 11
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/010_sthularUpabhAshA_2020-2-18.mp3 010_sthUlarUpabhAshA_2020-2-18.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/010_sthularUpabhAshA_2020-2-18.mp3 010_sthUlarUpabhAshA_2020-2-18.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf
 
|Abhyaasa Pustakam pdf
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/011_shashThi_vibhakti_2020-02-25.mp3 011_shaSThi_vibhakti_2020-2-25.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/011_shashThi_vibhakti_2020-02-25.mp3 011_shaSThi_vibhakti_2020-2-25.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 11
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 11
 
|-
 
|-
Line 75: Line 75:
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 22
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 22
 
|-
 
|-
|[https://ia601406.us.archive.org/6/items/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/024_visheShAbhAsah_2020-5-26.mp3 024_visheShAbhAsah_2020-5-26.mp3]
+
|[https://archive.org/download/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/024_visheShAbhAsah_2020-5-26.mp3 024_visheShAbhAsah_2020-5-26.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/025_sambhASaNam_2020-6-2.mp3 025_sambhASaNam_2020-6-2.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/025_sambhASaNam_2020-6-2.mp3 025_sambhASaNam_2020-6-2.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 14
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 14
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/026_kriyApadAni_2020-6-9.mp3 026_kriyApadAni_2020-6-9.mp3]
+
|[https://ia802306.us.archive.org/26/items/Spoken-Sanskrit-42/026_kriyApadAni_2020-6-9.mp3 026_kriyApadAni_2020-6-9.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/027_kati_2020-6-16.mp3 027_kati_2020-6-16.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/027_kati_2020-6-16.mp3 027_kati_2020-6-16.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/028_kati_prashnavaakyam_2020-06-23.mp3 028_kati_prashnavAkyam_2020-6-23.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/028_kati_prashnavaakyam_2020-06-23.mp3 028_kati_prashnavAkyam_2020-6-23.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 24
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 24
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/029_kutra_saptami_2020-6-30.mp3 029_kutra_saptami_2020-6-30.mp3]
+
|[https://ia902306.us.archive.org/26/items/Spoken-Sanskrit-42/029_kutra_saptami_2020-6-30.mp3 029_kutra_saptami_2020-6-30.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 24
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 24
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/030_saptami_vibhakti_2020-7-7.mp3 030_saptami_vibhakti_2020-7-7.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/030_saptami_vibhakti_2020-7-7.mp3 030_saptami_vibhakti_2020-7-7.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/031_sarvanAma_abhyaasaH_2020-7-14.mp3 031_sarvanAma_abhyaasaH_2020-7-14]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/031_sarvanAma_abhyaasaH_2020-7-14.mp3 031_sarvanAma_abhyaasaH_2020-7-14]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/032_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-21.mp3 032_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-21]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/032_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-21.mp3 032_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-21]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/033_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-28.mp3 033_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-28.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/033_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-28.mp3 033_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-28.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/034_revision_AbhyAsa_Pustakam_2020-8-4.mp3 034_revision_AbhyAsa_Pustakam_2020-8-4.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/034_revision_AbhyAsa_Pustakam_2020-8-4.mp3 034_revision_AbhyAsa_Pustakam_2020-8-4.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://drive.google.com/file/d/15lA1Aar9aQlkzKNFlfLX2SM3D1kMkM6G/view?usp=sharing 035_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-11.mp3]
+
|[https://drive.google.com/file/d/15lA1Aar9aQlkzKNFlfLX2SM3D1kMkM6G/view?usp=sharing 035_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-11.mp3] sound file absent:-(
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/036_vibhakti_sankyaa_sarvanAma_2020-8-18.mp3 036_vibhakti_sankyaa_sarvanAma_2020-8-18.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/036_vibhakti_sankyaa_sarvanAma_2020-8-18.mp3 036_vibhakti_sankyaa_sarvanAma_2020-8-18.mp3]
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 15-16
 
|Abhyaasa Pustakam pdf - pp 15-16
 
|-
 
|-
|[https://drive.google.com/file/d/1lZDjHmlkFHYO1Da7fg0E6ZAebEYCktN5/view?usp=sharing 037_sankhyAH_samayaH_2020-8-25.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/037_sankhyAH_samayaH_2020-8-25.mp4 037_sankhyAH_samayaH_2020-8-25.mp4]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/038_kim-rUpANi-triSulingeSu_2020-9-1.mp4 038_kim-rUpANi-triSulingeSu_2020-9-1.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/038_kim-rUpANi-triSulingeSu_2020-9-1.mp4 038_kim-rUpANi-triSulingeSu_2020-9-1.mp4]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/039_sankhyA_kriyApadAni_2020-9-8.mp4 039_sankhyA_kriyApadAni_2020-9-8.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/039_sankhyA_kriyApadAni_2020-9-8.mp4 039_sankhyA_kriyApadAni_2020-9-8.mp4]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/040_dhAtuH_kriyApadAni_2020-9-15.mp4 040_dhAtuH_kriyApadAni_2020-9-15.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/040_dhAtuH_kriyApadAni_2020-9-15.mp4 040_dhAtuH_kriyApadAni_2020-9-15.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/041_pada-paricaya-abhyAsaH-2020-9-22.mp3 041_pada-paricaya-abhyAsaH-2020-9-22.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/041_pada-paricaya-abhyAsaH-2020-9-22.mp3 041_pada-paricaya-abhyAsaH-2020-9-22.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/042_vibhakti_rUpANi_2020-9-29.mp3.mp3 042_vibhakti_rUpANi_2020-9-29.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/042_vibhakti_rUpANi_2020-9-29.mp3.mp3 042_vibhakti_rUpANi_2020-9-29.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/043_lotlakAraH_abhyasaH_2020-10-6.mp3 043_lotlakAraH_abhyasaH_2020-10-6.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/043_lotlakAraH_abhyasaH_2020-10-6.mp3 043_lotlakAraH_abhyasaH_2020-10-6.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/044_vishesha-kriyApadarUpANi_2020-10-13.mp3 044_vishesha-kriyApadarUpANi_2020-10-13.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/044_vishesha-kriyApadarUpANi_2020-10-13.mp3 044_vishesha-kriyApadarUpANi_2020-10-13.mp3]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/045_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-20.mp3 045_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-20.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/045_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-20.mp3 045_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-20.mp3]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/046_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-27.mp3 046_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-27.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/046_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-27.mp3 046_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-27.mp3]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/o47_vyavahArik_vAkyAni_2020-11-3.mp3 047_vyavahArik_vAkyAni_2020-11-3.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/o47_vyavahArik_vAkyAni_2020-11-3.mp3 047_vyavahArik_vAkyAni_2020-11-3.mp3]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/BOOK%20-%20Samskrita%20Swadhyaya%20Prathama%20Diksha%20Vakya%20Vyavahara%202004.pdf karapatra]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/048_pANinipaddhati-paricaya_2020-11-10.mp3 048_pANinipaddhati-paricaya_2020-11-10.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/048_pANinipaddhati-paricaya_2020-11-10.mp3 048_pANinipaddhati-paricaya_2020-11-10.mp3]
 
|[https://sites.google.com/site/samskritavyakaranam/ samskritavyakaranam/]
 
|[https://sites.google.com/site/samskritavyakaranam/ samskritavyakaranam/]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/049_%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF_%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%BF_%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%83_2020-11-17.mp3 049_उपरि_ किं-करोमि_ अभ्यासः_2020-11-17.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/049_%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF_%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%BF_%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%83_2020-11-17.mp3 049_उपरि_ किं-करोमि_ अभ्यासः_2020-11-17.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 19,24
 
|AbhyAsadarshini book pp 19,24
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/050_alasaH-bAlakaH-kathA_2020-11-24.mp3 050_alasaH-bAlakaH-kathA_2020-11-24.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/050_alasaH-bAlakaH-kathA_2020-11-24.mp3 050_alasaH-bAlakaH-kathA_2020-11-24.mp3]
 
|[https://drive.google.com/drive/folders/1yuLm-VeJbDC_4oNjBSuNS8U2aEYiIjCM kathA]
 
|[https://drive.google.com/drive/folders/1yuLm-VeJbDC_4oNjBSuNS8U2aEYiIjCM kathA]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/051_%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2020-12-1.mp3 051_वर्षाकाले_कथा_2020-12-1.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/051_%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2020-12-1.mp3 051_वर्षाकाले_कथा_2020-12-1.mp3]
 
|[https://drive.google.com/drive/folders/1yuLm-VeJbDC_4oNjBSuNS8U2aEYiIjCM कथा]
 
|[https://drive.google.com/drive/folders/1yuLm-VeJbDC_4oNjBSuNS8U2aEYiIjCM कथा]
 
|-
 
|-
Line 162: Line 162:
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/patra1.png Patra 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/Patra%202.png Patra 2]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/patra1.png Patra 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/Patra%202.png Patra 2]
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/053_%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2020-12-15.mp3 053_कुत्र अस्ति अभ्यास_2020-12-15.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/053_%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2020-12-15.mp3 053_कुत्र अस्ति अभ्यास_2020-12-15.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 30-34
 
|AbhyAsadarshini book pp 30-34
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/054_%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%20%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A5%87_2020-12-22.mp3 054_अस् धातु:वर्तमाने भूते_2020-12-22.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/054_%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%20%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A5%87_2020-12-22.mp3 054_अस् धातु:वर्तमाने भूते_2020-12-22.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 79-82
 
|AbhyAsadarshini book pp 79-82
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/055_laghu_kathaaH_2020-12-29.mp3 055_laghu_kathaaH_2020-12-29.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/055_laghu_kathaaH_2020-12-29.mp3 055_laghu_kathaaH_2020-12-29.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/056_sambhAshNam-2021-1-5.mp3 056_sambhAshNam-2021-1-5.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/056_sambhAshNam-2021-1-5.mp3 056_sambhAshNam-2021-1-5.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 91
 
|AbhyAsadarshini book pp 91
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/057_punassmaraNaartham_2021-1-19.mp3 057_punassmaraNaartham_2021-1-19.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/057_punassmaraNaartham_2021-1-19.mp3 057_punassmaraNaartham_2021-1-19.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/058_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2021-2-2.mp3 058_द्वितीय विभक्ति_2021-2-2.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/058_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2021-2-2.mp3 058_द्वितीय विभक्ति_2021-2-2.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 35
 
|AbhyAsadarshini book pp 35
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/2021-02-09-%2313.mp3 059_द्वितीय विभक्ति_अनुस्वार​_2021-2-9.mp3]
+
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/2021-02-09-%2313.mp3 059_द्वितीय विभक्ति_अनुस्वार​_2021-2-9.mp3 (file absent)]
 
|AbhyAsadarshini book pp 35-38
 
|AbhyAsadarshini book pp 35-38
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/060_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-2-16.mp3 060_कथा_2021-2-16.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/060_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-2-16.mp3 060_कथा_2021-2-16.mp3]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/061_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-2-23.mp3 061_कथा_2021-2-23.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/061_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-2-23.mp3 061_कथा_2021-2-23.mp3]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/062%20-%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-3-2.mp3 062 -कथा_2021-3-2.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/062%20-%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-3-2.mp3 062 -कथा_2021-3-2.mp3]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/063_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-3-9.mp3 063_कथा_2021-3-9.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/063_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE_2021-3-9.mp3 063_कथा_2021-3-9.mp3]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-Page2.PNG कथा pp 1]  [https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/katha-page3%20.PNG pp 2]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/064_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%81%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-3-16.mp4 064_कथा क्तवतु अभ्यास​_2021-3-16.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/064_%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%81%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-3-16.mp4 064_कथा क्तवतु अभ्यास​_2021-3-16.mp4]
 
|pp 259 in [https://archive.org/search.php?query=samskrita%20swadhyaya संस्कृत स्वाध्याय व्यवहार​: प्रथम दीक्षा]
 
|pp 259 in [https://archive.org/search.php?query=samskrita%20swadhyaya संस्कृत स्वाध्याय व्यवहार​: प्रथम दीक्षा]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/065_%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021_3_23.mp4 065_कर्मपदानि रूपाणि अभ्यास​_2021_3_23.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/065_%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021_3_23.mp4 065_कर्मपदानि रूपाणि अभ्यास​_2021_3_23.mp4]
 
|pp 199 in [https://archive.org/search.php?query=samskrita%20swadhyaya संस्कृत स्वाध्याय व्यवहार​: प्रथम दीक्षा]
 
|pp 199 in [https://archive.org/search.php?query=samskrita%20swadhyaya संस्कृत स्वाध्याय व्यवहार​: प्रथम दीक्षा]
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/066_%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%20%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%83_2021_3_30.mp4 066_लेखनशैल्यां दोषाः_2021_3_30.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/066_%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%20%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%83_2021_3_30.mp4 066_लेखनशैल्यां दोषाः_2021_3_30.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/067_%E0%A4%B2%E0%A4%9F%E0%A5%8D%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%BF%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-4-6.mp4 067_लट् क्रियापदनि रूपाणि अभ्यास​_2021-4-6.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/067_%E0%A4%B2%E0%A4%9F%E0%A5%8D%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%BF%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-4-6.mp4 067_लट् क्रियापदनि रूपाणि अभ्यास​_2021-4-6.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/068_%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%AF%E0%A4%BEh%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E2%80%8Bh%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20_2021-4-13.mp3 068_भिन्न्विषयाh पुन​h परिशीलनम् _2021-4-13.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/068_%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%AF%E0%A4%BEh%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E2%80%8Bh%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20_2021-4-13.mp3 068_भिन्न्विषयाh पुन​h परिशीलनम् _2021-4-13.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/069_%E0%A4%B6%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E2%80%8B%E0%A4%86%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-4-20.mp3 069_शब्दरूपाणि विशेषणविशेष्य​आभ्यास​_2021-4-20.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/069_%E0%A4%B6%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E2%80%8B%E0%A4%86%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-4-20.mp3 069_शब्दरूपाणि विशेषणविशेष्य​आभ्यास​_2021-4-20.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/070_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A5%87%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2021-4-27.mp3 070_सम्भाषणे किंकिम् अस्ति_2021-4-27.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/070_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A5%87%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2021-4-27.mp3 070_सम्भाषणे किंकिम् अस्ति_2021-4-27.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/071_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%82%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2021-5-4.mp4 071_सम्भाषणं पुनरवलोकनम्_2021-5-4.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/071_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%82%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2021-5-4.mp4 071_सम्भाषणं पुनरवलोकनम्_2021-5-4.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/072_%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-5-18.mp3 072_यदा-तदा-अभ्यास​_2021-5-18.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/072_%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-5-18.mp3 072_यदा-तदा-अभ्यास​_2021-5-18.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/073_%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E2%80%8B_2021-5-25.mp4 073_यदा-तदा विशेषणविशेष्य-भाव​_2021-5-25.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/073_%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E2%80%8B_2021-5-25.mp4 073_यदा-तदा विशेषणविशेष्य-भाव​_2021-5-25.mp4]
 
|AbhyAsadarshini book pp 110-111
 
|AbhyAsadarshini book pp 110-111
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/074_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E2%80%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-6-1.mp3 074_विशेषण​-विशेष्य-भाव-अभ्यास​_2021-6-1.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/074_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E2%80%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B_2021-6-1.mp3 074_विशेषण​-विशेष्य-भाव-अभ्यास​_2021-6-1.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 110-111
 
|AbhyAsadarshini book pp 110-111
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/075_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%82%20%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%83_2021-6-8.mp4 075_विशेषणलिङ्गरूपणि कथं जानीमः_2021-6-8.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/075_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%82%20%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%83_2021-6-8.mp4 075_विशेषणलिङ्गरूपणि कथं जानीमः_2021-6-8.mp4]
 
|AbhyAsadarshini book pp 110-111
 
|AbhyAsadarshini book pp 110-111
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/076_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF_2021-6-15.mp4 076_विशेषणलिङ्गरूपणि_2021-6-15.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/076_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF_2021-6-15.mp4 076_विशेषणलिङ्गरूपणि_2021-6-15.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/077_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%20%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2021_6-22.mp3 077_विशेषणलिङ्गरूपणि- वर्ण-चिन्तनम्_2021_6-22.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/077_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%20%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2021_6-22.mp3 077_विशेषणलिङ्गरूपणि- वर्ण-चिन्तनम्_2021_6-22.mp3]
 
|AbhyAsadarshini book pp 111
 
|AbhyAsadarshini book pp 111
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/078_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2021-6-29.mp4 078_सम्भाषणद्वयम्_2021-6-29.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/078_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2021-6-29.mp4 078_सम्भाषणद्वयम्_2021-6-29.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/079_%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%8D%20%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2021-7-20.mp4 079_यावत् तावत्_2021-7-20.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/079_%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%8D%20%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2021-7-20.mp4 079_यावत् तावत्_2021-7-20.mp4]
 
|AbhyAsadarshini book pp 111-112
 
|AbhyAsadarshini book pp 111-112
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/080_%E0%A4%AF%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%82%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF2021-7-27.mp4 080_यथा-तथा_पाणिनिसूत्राणि कथं अवगमनीयम्- स्थूलदृष्टि_2021-7-27.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/080_%E0%A4%AF%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%82%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF2021-7-27.mp4 080_यथा-तथा_पाणिनिसूत्राणि कथं अवगमनीयम्- स्थूलदृष्टि_2021-7-27.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/081_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A5%8D%20%E0%A5%A7-%E0%A5%A8%E0%A5%A9%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%81_2021-8-10.mp4 081_स्मरणर्थम् १-२३ पुटेषु_2021-8-10.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/081_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A5%8D%2045-58%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%81_2021-8-10.mp4 081_स्मरणर्थम् १-२३ पुटेषु_2021-8-10.mp4]
 
|अभ्यास पुस्तकम् 1-23
 
|अभ्यास पुस्तकम् 1-23
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/082_%E0%A4%95%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF_2021-8-18.mp4 082_कदा_अद्य_2021-8-18.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/082_%E0%A4%95%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF_2021-8-18.mp4 082_कदा_अद्य_2021-8-18.mp4]
 
|अभ्यास पुस्तकम् 26 - 27
 
|अभ्यास पुस्तकम् 26 - 27
 
|-
 
|-
Line 255: Line 255:
 
|[https://ia601705.us.archive.org/0/items/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E2%80%8B%201.jpg स्म 1] [https://ia601705.us.archive.org/0/items/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E2%80%8B%203.jpg स्म 2] (AbhyAsadarshini book pp 121-122)
 
|[https://ia601705.us.archive.org/0/items/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E2%80%8B%201.jpg स्म 1] [https://ia601705.us.archive.org/0/items/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E2%80%8B%203.jpg स्म 2] (AbhyAsadarshini book pp 121-122)
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/084_%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-8-31.mp3 084_मौखिक अभ्यास_2021-8-31.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/084_%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-8-31.mp3 084_मौखिक अभ्यास_2021-8-31.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/085_%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A4%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-9-14.mp4 085_मौखिक विभक्ति वचन अभ्यास_2021-9-14.mp4]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/085_%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A4%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-9-14.mp4 085_मौखिक विभक्ति वचन अभ्यास_2021-9-14.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia601508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/086_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-9-5.mp3 086_विभक्तयाभ्यास त्वान्त ल्यपभ्यास_2021-10-5.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/086_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-9-5.mp3 086_विभक्तयाभ्यास त्वान्त ल्यपभ्यास_2021-10-5.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://ia801508.us.archive.org/6/items/Spoken-Sanskrit-42/087_%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%80_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-10-19.mp3 087_चतुर्थी_विभक्ति_अभ्यास_2021-10-19.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/087_%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%80_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2021-10-19.mp3 087_चतुर्थी_विभक्ति_अभ्यास_2021-10-19.mp3]
 
|Vibhaktivallari pustakam - 31-33
 
|Vibhaktivallari pustakam - 31-33
 
|-
 
|-
Line 283: Line 283:
 
|-
 
|-
 
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/093_%20%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%85%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%20%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2022-01-18.mp3 093_ सप्तमी अङ्गस्य भाग चेत्_2022-01-18.mp3]
 
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/093_%20%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%85%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%20%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2022-01-18.mp3 093_ सप्तमी अङ्गस्य भाग चेत्_2022-01-18.mp3]
|Vibhaktivallari Saptami [https://archive.org/download/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/Vibhaktivallari%20saptami.jpg pp55] [https://archive.org/download/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/Vibhaktivallari%20saptami1.jpg pp56] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20Vallari%2057.jpg pp57] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/vibhaktivallari58.jpg pp58] pp59
+
|Vibhaktivallari Saptami [https://archive.org/download/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/Vibhaktivallari%20saptami.jpg pp55] [https://archive.org/download/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/Vibhaktivallari%20saptami1.jpg pp56] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20Vallari%2057.jpg pp57] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/vibhaktivallari58.jpg pp58] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20vallari%20pp59.jpg pp59]
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/094_%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%87_20221-25.mp3 094_सप्तमी अभ्यास अनुवर्तते_2022-1-25.mp3]
  +
|Vibhaktivallari Saptami [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20vallari%20pp59.jpg pp59] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20vallari%20pp60.jpg pp60]
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/095_%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2022-2-1.mp3 095_सप्तमी विभक्ति अभ्यास_2022-2-1.mp3]
  +
|Vibhaktivallari Saptami [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20vallari%20pp59.jpg pp59] [https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/Vibhakti%20vallari%20pp60.jpg pp60]
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/096_%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8_2022-2-8.mp4 096_शरीरावयवानां अभ्यास_2022-2-8.mp4]
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E2%80%8B.png शरीरावयवानां अभ्यास picture] AbhyAsa Pustakam pg 72-73
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/097_%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%20%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%20%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2022-2-15.mp4 097_या सा यत् तत्_2022-2-15.mp4]
  +
|AbhyAsa Pustakam pp 73, 74
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/098_NEW%20Vibhakti%20Vallari%20Class_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2022-2-22.mp4 '''098_NEW Vibhakti Vallari Class_द्वितीयाविभक्ति_2022-2-22.mp4''']
  +
|'''Vibhakti Vallari Page 1'''
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/099_NEW%20Vibhakti%20Vallari%20Class%20_karma%20padam_2022-3-1.mp4 099_NEW Vibhakti Vallari Class _karma padam_2022-3-1.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 2
  +
|-
  +
|[https://ia902306.us.archive.org/26/items/Spoken-Sanskrit-42/100_vibhakti%20vallari_dviteeya%20vibhakti_seven%20vibhakti_2202-3-8.mp4 100_vibhakti vallari_dviteeya vibhakti_seven vibhakti_2022-3-8.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 2-3
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/101_vibhaktivallari_dviteeya_2022-3-15.mp4 101_vibhaktivallari_dviteeya_2022-3-15.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 3
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/102_vibhaktivallari_dviteeya_2022-3-29.mp4 102_vibhaktivallari_dviteeya_2022-3-29.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 3
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/103_vibhaktivallari_dviteeya_2022-4-5.mp4 103_vibhaktivallari_dviteeya_2022-4-5.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 8-9
  +
|-
  +
|104_vibhaktivallari_dviteeya_2022-4-12.mp4 (not recorded)
  +
|Vibhakti Vallari 9-10
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/105_ubhayataH_paritaH_2022-4-19.mp3 105_ubhayataH_paritaH_2022-4-19.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 12-13
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/106_triteeya_vibhakti_2022-5-3.mp3 106_triteeya vibhakti_2022-5-3.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 18-19
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/107_triteeya%20vibhakti_2022-5-17.mp3 107_triteeya vibhakti_2022-5-17.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 22, 23
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/108_triteeya%20vibhakti_2022-5-24.mp3 108_triteeya vibhakti_2022-5-24.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 25, 26
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/109_triteeya%20vibhakti_2022-6-14.mp3 109_chaturthi vibhakti_2022-6-14.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 37
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/110_chaturthi%20vibhakti_2022-6-21.mp3 110_chaturthi vibhakti_2022-6-21.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 38, 39
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Line 289: Line 340:
 
|}
 
|}
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|'''बुध​वासरस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (गीताञ्जलि-भगिन्या चालितवर्गः)  Session # 8'''
+
|'''<big>बुध​वासरस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (गीताञ्जलि-भगिन्या चालितवर्गः) </big>'''
  +
'''<big>Session # 8</big>'''
 
|'''Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)'''
 
|'''Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)'''
 
|-
 
|-
Line 391: Line 443:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|[https://drive.google.com/file/d/11wQ2qH-8uqfrWN3vrvMMXzuIwNe_4-M3/view?usp=sharing 034_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-12.mp3]
+
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/034_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-12.mp4 034_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-12.mp4]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 570: Line 622:
 
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/094__%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%20%E0%A4%A8%E0%A5%8B%20%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2022-01-19.mp3 094__चेत् नो चेत्_2022-01-19.mp3]
 
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/094__%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%20%E0%A4%A8%E0%A5%8B%20%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D_2022-01-19.mp3 094__चेत् नो चेत्_2022-01-19.mp3]
 
|अभ्यास-पुस्तकम् 70-71
 
|अभ्यास-पुस्तकम् 70-71
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/095_ataH-yataH_2022-1-26.mp3 095_ataH-yataH_2022-1-26.mp3]
  +
|अभ्यास-पुस्तकम् 71
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/096_%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF_2022-2-2.mp3 096_शरीरस्य अवयवानां नामानि_2022-2-2.mp3]
  +
|अभ्यास-पुस्तकम् 72
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/097_%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BF_2022-2-16.mp3 097_यद्यपि तथापि_2022-2-16.mp3]
  +
|अभ्यास-पुस्तकम् 74-76
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/098_NEW%20Vibhakti%20Vallari%20Class_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF_2022-2-23.mp4 '''098_NEW Vibhakti Vallari Class_द्वितीयाविभक्ति_2022-2-23.mp4''']
  +
|'''Vibhakti Vallari Page 1-2'''
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/099_NEW%20Vibhakti%20Vallari%20Class%20_karma%20padam_2022-3-1.mp4 099_New Vibhakti Vallari Class_karmapadam_2022-3-1.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 2
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/100_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D_2022-3-2.mp4 100_विभक्तिवल्लरी_द्वितीय विभक्त्याभ्यासम्_2022-3-2.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 2-3
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/101_vibhakti%20vallari_dviteeya%20vibhakti_active-passive_2202-3-9.mp4 101_vibhakti vallari_dviteeya vibhakti_active-passive_2202-3-9.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 2-3
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/102_dviteeya%20vibhaktih_aSTAdhyAya-sUtrANi%20paricaya_2202-3-16.mp4 102_dviteeya vibhaktih_aSTAdhyAya-sUtrANi paricaya_2202-3-16.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari Page 4
  +
|-
  +
|103_dviteeya vibhakti practice session - NOT recorded
  +
|
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/104_divikarmakam-dviteeya_2022-4-20.mp4 104_divikarmakam-dviteeya_2022-4-20.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari 13-14
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/105_dviteeya%20vibhakti_2022-4-27.mp3 105_dviteeya vibhakti_2022-4-27.mp3]
  +
|
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/106_triteeya%20vibhakti_2022-5-4.mp4 106_triteeya vibhakti_2022-5-4.mp4]
  +
|
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/spokensanskritnon-indianlanguagespeakerssession02/107_chaturthi%20vibhakti_20225-15.mp3 107_chaturthi vibhakti_2022-5-15.mp3]
  +
|Vibhakti Vallari 38
  +
|-
  +
|[https://archive.org/download/Spoken-Sanskrit-42/108_panchami%20vinbhakti_2022-6-22.mp4 108_panchami vinbhakti_2022-6-22.mp4]
  +
|Vibhakti Vallari 40
  +
|-
  +
|
  +
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|

Revision as of 18:17, 22 June 2022

अत्र भाषितसंस्कृतं २०१९ (Spoken Sanskrit  2019) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका गीताञ्जलि-भगिनी | Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 42.

मङ्गल​वासरस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (गीताञ्जलि-भगिन्या चालितवर्गः) Session # 7 Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)           
001_BhavataH-nAma-kim_2019-12-10.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 1
002_saH-tau-te_2019-12-17.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 2
003_Am-na-vA_2019-12-24.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 3-5
004_eshaH_tat_kim_kathaa_2020-1-7.mp4 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 3 - 6
005_etasya_etasyAH_2020-01-14.mp4 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 10
006_SaStIvibhaktI_paNini_2020_1-21.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 10-11
007_KriyApadAni_2020-1-28.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 12
008_laghu_PrashnottarANi_2020-2-4.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 5 - 9
009_kriyApdAni_SaSThi_2020-2-11.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf -pp 11
010_sthUlarUpabhAshA_2020-2-18.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
011_shaSThi_vibhakti_2020-2-25.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 11
012_sambhashanam_2020-3-3.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 13
013_sambhAshanam_buddhimAn_Shishya_2020-3-10.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 13
014_laT_rUpANi_part1_2020-3-17.mp3 014_jambUkaH_part2_2020-3-17.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 12
015_sankhyA_2020-3-24.mp3

015_cANankya_kathA_2020-3-24.mp4

Abhyaasa Pustakam pdf - pp 16
016_sankhyaaH_samayaH_2020-3-31.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 16, 17
017_pAkashAlA_vastUni_2020-4-7.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 18
018_aksharAH_swarAH_vyanjanAni_2020-4-14.mp4 vaRnamAlA    AkSharAH  oral cross section
019_antaHstha_USmANaH_vacana_2020-4-21 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 19-20
020_vachaneSu_rUpANi_2020-4-28 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 20
021_vidyAyAH_mahatvam_prashnAH_2020-5-5.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 21
022_pada_parivartanam_2020-5-12.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 21
023_bahuvacananarUpANi_2020-5-19.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 22
024_visheShAbhAsah_2020-5-26.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
025_sambhASaNam_2020-6-2.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 14
026_kriyApadAni_2020-6-9.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
027_kati_2020-6-16.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 23
028_kati_prashnavAkyam_2020-6-23.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 24
029_kutra_saptami_2020-6-30.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 24
030_saptami_vibhakti_2020-7-7.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
031_sarvanAma_abhyaasaH_2020-7-14 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
032_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-21 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 25
033_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-28.mp3
034_revision_AbhyAsa_Pustakam_2020-8-4.mp3
035_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-11.mp3 sound file absent:-(
036_vibhakti_sankyaa_sarvanAma_2020-8-18.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 15-16
037_sankhyAH_samayaH_2020-8-25.mp4 karapatra
038_kim-rUpANi-triSulingeSu_2020-9-1.mp4 karapatra
039_sankhyA_kriyApadAni_2020-9-8.mp4 karapatra
040_dhAtuH_kriyApadAni_2020-9-15.mp4
041_pada-paricaya-abhyAsaH-2020-9-22.mp3
042_vibhakti_rUpANi_2020-9-29.mp3
043_lotlakAraH_abhyasaH_2020-10-6.mp3
044_vishesha-kriyApadarUpANi_2020-10-13.mp3 karapatra
045_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-20.mp3 karapatra
046_vyavahArik_vAkyAni_2020-10-27.mp3 karapatra
047_vyavahArik_vAkyAni_2020-11-3.mp3 karapatra
048_pANinipaddhati-paricaya_2020-11-10.mp3 samskritavyakaranam/
049_उपरि_ किं-करोमि_ अभ्यासः_2020-11-17.mp3 AbhyAsadarshini book pp 19,24
050_alasaH-bAlakaH-kathA_2020-11-24.mp3 kathA
051_वर्षाकाले_कथा_2020-12-1.mp3 कथा
052_पत्रं अभ्यास​:_2020-12-8.mp3 Patra 1  Patra 2
053_कुत्र अस्ति अभ्यास_2020-12-15.mp3 AbhyAsadarshini book pp 30-34
054_अस् धातु:वर्तमाने भूते_2020-12-22.mp3 AbhyAsadarshini book pp 79-82
055_laghu_kathaaH_2020-12-29.mp3
056_sambhAshNam-2021-1-5.mp3 AbhyAsadarshini book pp 91
057_punassmaraNaartham_2021-1-19.mp3
058_द्वितीय विभक्ति_2021-2-2.mp3 AbhyAsadarshini book pp 35
059_द्वितीय विभक्ति_अनुस्वार​_2021-2-9.mp3 (file absent) AbhyAsadarshini book pp 35-38
060_कथा_2021-2-16.mp3 कथा pp 1  pp 2
061_कथा_2021-2-23.mp3 कथा pp 1  pp 2
062 -कथा_2021-3-2.mp3 कथा pp 1  pp 2
063_कथा_2021-3-9.mp3 कथा pp 1  pp 2
064_कथा क्तवतु अभ्यास​_2021-3-16.mp4 pp 259 in संस्कृत स्वाध्याय व्यवहार​: प्रथम दीक्षा
065_कर्मपदानि रूपाणि अभ्यास​_2021_3_23.mp4 pp 199 in संस्कृत स्वाध्याय व्यवहार​: प्रथम दीक्षा
066_लेखनशैल्यां दोषाः_2021_3_30.mp4
067_लट् क्रियापदनि रूपाणि अभ्यास​_2021-4-6.mp4
068_भिन्न्विषयाh पुन​h परिशीलनम् _2021-4-13.mp3
069_शब्दरूपाणि विशेषणविशेष्य​आभ्यास​_2021-4-20.mp3
070_सम्भाषणे किंकिम् अस्ति_2021-4-27.mp3
071_सम्भाषणं पुनरवलोकनम्_2021-5-4.mp4
072_यदा-तदा-अभ्यास​_2021-5-18.mp3
073_यदा-तदा विशेषणविशेष्य-भाव​_2021-5-25.mp4 AbhyAsadarshini book pp 110-111
074_विशेषण​-विशेष्य-भाव-अभ्यास​_2021-6-1.mp3 AbhyAsadarshini book pp 110-111
075_विशेषणलिङ्गरूपणि कथं जानीमः_2021-6-8.mp4 AbhyAsadarshini book pp 110-111
076_विशेषणलिङ्गरूपणि_2021-6-15.mp4
077_विशेषणलिङ्गरूपणि- वर्ण-चिन्तनम्_2021_6-22.mp3 AbhyAsadarshini book pp 111
078_सम्भाषणद्वयम्_2021-6-29.mp4
079_यावत् तावत्_2021-7-20.mp4 AbhyAsadarshini book pp 111-112
080_यथा-तथा_पाणिनिसूत्राणि कथं अवगमनीयम्- स्थूलदृष्टि_2021-7-27.mp4
081_स्मरणर्थम् १-२३ पुटेषु_2021-8-10.mp4 अभ्यास पुस्तकम् 1-23
082_कदा_अद्य_2021-8-18.mp4 अभ्यास पुस्तकम् 26 - 27
083_स्म_तादृश_हलन्त प्रातिपदिकानि रूपाणि_2021-8-24.mp4 स्म 1 स्म 2 (AbhyAsadarshini book pp 121-122)
084_मौखिक अभ्यास_2021-8-31.mp3
085_मौखिक विभक्ति वचन अभ्यास_2021-9-14.mp4
086_विभक्तयाभ्यास त्वान्त ल्यपभ्यास_2021-10-5.mp3
087_चतुर्थी_विभक्ति_अभ्यास_2021-10-19.mp3 Vibhaktivallari pustakam - 31-33
088_vibhakti-rupANi-abhyAs_2021-11-23.mp4
089_लघुवाक्यानि वदनार्थम् अभ्यास_2021_11-30.mp3
090_आवश्यकम् समय वस्तु कदा कति_2021-12-14.mp3
091_सप्तमी विभक्ति अभ्यास_2022-01-04.mp3 Vibhaktivallari Saptami pp55 pp56
092_सप्तमी अभ्यास अनुवर्तते_2022-01-11.mp3 Vibhaktivallari Saptami pp55 pp56 pp57 pp58
093_ सप्तमी अङ्गस्य भाग चेत्_2022-01-18.mp3 Vibhaktivallari Saptami pp55 pp56 pp57 pp58 pp59
094_सप्तमी अभ्यास अनुवर्तते_2022-1-25.mp3 Vibhaktivallari Saptami pp59 pp60
095_सप्तमी विभक्ति अभ्यास_2022-2-1.mp3 Vibhaktivallari Saptami pp59 pp60
096_शरीरावयवानां अभ्यास_2022-2-8.mp4 शरीरावयवानां अभ्यास picture AbhyAsa Pustakam pg 72-73
097_या सा यत् तत्_2022-2-15.mp4 AbhyAsa Pustakam pp 73, 74
098_NEW Vibhakti Vallari Class_द्वितीयाविभक्ति_2022-2-22.mp4 Vibhakti Vallari Page 1
099_NEW Vibhakti Vallari Class _karma padam_2022-3-1.mp4 Vibhakti Vallari Page 2
100_vibhakti vallari_dviteeya vibhakti_seven vibhakti_2022-3-8.mp4 Vibhakti Vallari Page 2-3
101_vibhaktivallari_dviteeya_2022-3-15.mp4 Vibhakti Vallari Page 3
102_vibhaktivallari_dviteeya_2022-3-29.mp4 Vibhakti Vallari Page 3
103_vibhaktivallari_dviteeya_2022-4-5.mp4 Vibhakti Vallari Page 8-9
104_vibhaktivallari_dviteeya_2022-4-12.mp4 (not recorded) Vibhakti Vallari 9-10
105_ubhayataH_paritaH_2022-4-19.mp3 Vibhakti Vallari 12-13
106_triteeya vibhakti_2022-5-3.mp3 Vibhakti Vallari 18-19
107_triteeya vibhakti_2022-5-17.mp3 Vibhakti Vallari 22, 23
108_triteeya vibhakti_2022-5-24.mp3 Vibhakti Vallari 25, 26
109_chaturthi vibhakti_2022-6-14.mp3 Vibhakti Vallari 37
110_chaturthi vibhakti_2022-6-21.mp3 Vibhakti Vallari 38, 39
बुध​वासरस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (गीताञ्जलि-भगिन्या चालितवर्गः) 

Session # 8

Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)
001_mama-nAma-akSharAH_2019-12-11.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf pp 1
002_kaH-kaa-kim_2019-12-18.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf pp 1-3
003_kaH, kA, kim, Am, na, vA_12-25-2019.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf pp 1-3
004_eshaH_kim_kathaa_2020-1-8.mp4 Abhyaasa Pustakam pdf
005_lingani_purushAH_mama_2020-01-15.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
006_SaSTIvibhaktI_2020-1-22.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
007_mangalAcaraNa_prathamAvibhaktI_kutra_2020-01-29.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
008_Vibhakti_mangalAcaraNa_2020-2-5.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
009_vibhakti_purusha_bhavAn_2020-2-12.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
010_sthUlarUpa_vibhakti_purusha_2020-2-19.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
011_kartA_vacanaani_vakyAni_2020-2-26.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
012_pada_paricaya_2020-3-4.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
013_visheshaNam_visheshya_2020-3-11.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf
014_pada_paricaya_panchami_2020-3-18.mp4 Abhyaasa Pustakam pdf
015_nouns_verbs_sambhASaNam_2020-3-25.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 12-13
016_akarmaka_sakarmaka_SaSThivibhakti_2020-4-1.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 11
017_akSharAh_anuswAraH_2020-04-08.mp3
018_aksharAH_swarAH_vyanjanAni_2020-4-15.mp4 vaRnamAlA   AkSharAH  oral cross section
019_akSharAH_comprehensive_2020-4-22
020_akSharAH_comprehensive_2_2020-4-29
021_mAheshvarasUtrANi_sambhAShaNam_2020-5-6.mp3 Abhyaasa Pustakam pdf - pp 13
022_pada_paricaya_2020-5-13.mp3
023_matching kartr&kriyApadam_2020-05-20.mp3
024_sambhAShaNam_2020-05-27.mp3 Abhyaasa Pustakam - pp 14
025_sambhAShaNam_2020-6-3.mp3 Abhyaasa Pustakam - pp 24
026_lot-lakAra_2020-6-17.mp3 Abhyaasa Pustakam - pp 25
027_sarvanAma_paricaya_2020-6-24.mp3 Abhyaasa Pustakam - pp 15
028_sankyA_2020-7-1.mp3 Abhyaasa Pustakam - pp 15
029_sankyA_saptami_2020-7-8.mp3 Abhyaasa Pustakam - pp 15
030_sankyA_saptami_abhyAsa_2020-7-15.mp3
031_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-22.mp3
032_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-7-29.mp3
033_kartr-padam_kriyA-padam_2020-8-5.mp3
034_laghu_vAkyAni_abhyAsa_2020-8-12.mp4
035_sankyAH_samayaH_2020-8-19.mp3 AbhyAsa Pustakam 15-17
036_samayaH_pAkashAlayAm-vastUni_2020-8-26.mp3 AbhyAsa Pustakam 18
037_ling-vacanAni-abhyAsaH_2020-9-2.mp3 AbhyAsa Pustakam 19-20
038_ajanta_halanta_prAtipatikam_2020-9-9.mp4 AbhyAsa Pustakam 19-20
039_trishu-vacaneshu-rupANi_2020-9-16.mp3 AbhyAsa Pustakam 20-21
040_dhAtutaH_kriyApadAni_2020-9-23.mp3 AbhyAsa Pustakam 21
041_lotlakAra_abhyAsaH_2020-9-30.mp3 AbhyAsa Pustakam 22
042_vishesha_kriyArUpaNi_2020-10-7.mp3 AbhyAsa Pustakam 22
043_kati_2020-10-14.mp3 AbhyAsa Pustakam 23
044_saptami_2020-10-21.mp3 AbhyAsa Pustakam 24-5
045_padabandham_2020-10-28.mp3 AbhyAsa Pustakam 25
046_kadA_2020-11-4.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 26
047_vAsarAH_sambhAshaNam_2020-11-11.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 27-28
048_pAThyati_sambhAshaNam_2020-11.18.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 29-30
049_purataH-directions_2020-11-25.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 31-32
050_इतः_कुतः_इतस्ततः_2020-12-2.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 32-34
051_शीघ्रं मन्दं उच्चै शनै कथम्_2020-12-9.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 35-37
052_किमर्थं चतुर्थी विभक्ति_2020-12-16.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 37
053_क्तवतु प्रत्यय भूतकाले_2020-12-23.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 38
054_क्तवतु आसीत् आसन आसम् आस्म​_2020-1-6.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 38-39
055_वानराणां कथा-सर्वनाम् अभ्यास​_2021-2-3.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 39-40
056_भूतकालरूपणि क्तवतु_2021-2-10.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 38-40
057_भूतकालरूपणि क्तवतु_2021-2-17.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 38-41
058_लङ् लकार रूपाणि_2021-2-24.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 41
060_लङ् लकार रूपाणि_2021-3.3.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 41
061_क्तवतु क्त्वान्त​_2021_3-10.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 38, 41
062_लृट् लकार​_2021_3_17.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 42
063_लृट् लकार​_सम्बोधनरूपाणि_2021_3_24.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 42
064_सम्बोधनरूपाणि_यदि तर्हि_2021_3_31.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 42, 43
065_यदि तर्हि_अव्ययपदानि_2021_4_7.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 43, 44
066_अव्ययपदानि_2021_4_14.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 43, 44
067_अव्यपदानि from पर्यन्तम्_2021_4_21.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  44
068_अवकाश​_2021-4-28.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  45-47
069_यदा तदा_आत्मनेपदी रुपाणि_2021-5-5.mp4 अभ्यास-पुस्तकम्  48
070_यदा तदा_सङ्ख्यालिङ्गाभ्यास​_2021-5-19.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  49-50
071_सङ्ख्यालिङ्गाभ्यास​_विशेषण​-विशेष्य​_2021-5-26.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  51
072_सङ्ख्या लिङ्गम्-विभक्तिरूपाणि-अभ्यास​_2021-6-2.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  52
073_saH - सह​ tayoho bhedaH kaH_2021-6-9.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  52
074_सह तृतीया उपपदविभक्ति_2021-6-16.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  52-53
075_विना अद्यतन स्वस्तन ह्यस्तन​_2021-6-23.mp4 अभ्यास-पुस्तकम्  53-54
076_गत-आगामी_यावत्-तावत्_2021-6-30.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  55
077_यावत् तावत्_2021-7-7.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  56
078_यथा-तथा_2021-7-14.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  56
079_यथा-तथा_स्म_2021-7-21.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  56 -57
080_स्म इति किम्_2021-7-28.mp4 AbhyAsadarshini book pp 121
081_स्मरणर्थम् 45-58 पुटेषु_2021-8-10.mp4 अभ्यास पुस्तकम् 45-58
082_य​-स​-यथा तथा यत्र तत्र_2021-8-18.mp4 अभ्यासदर्षिनी 124; अभ्यासदर्षिनी 125
083_स्म क्त्वा अभ्यास_2021-8-25.mp4 अभ्यास-पुस्तकम्  57 -58
084_कौटुम्बसम्बन्द्धा_२०२१-९-१.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  58 - 60
085_बन्धुवाचक रुचिवाचक पदानि_2021-9-8.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  60 - 61
086_रुचिवाचकाशब्दा कीदृश ईदृश तादृश_2021-9-15.mp3 अभ्यास-पुस्तकम्  62 - 64
087_सूत्रसङ्ख्या_पदनिर्माणम् स्थूल रूपम्_2021-9-22.mp4
088_विरुद्धार्थकशब्दा_2021-10-20.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 65-66
089_उपपद विभक्ति अपेक्षया_2021-12-1.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 66
090_यत्र तत्र तुमुन् इको यणचि_2021-12-15.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 66-67
091_तुमुन् प्रत्यय 2021-12-22.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 67-68
092_क्त्वान्त तुमुन् अभ्यास_2022-1-05.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 68-69
093_किन्तु निश्चयेन प्रायश किल_2022-1-12.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 69-70
094__चेत् नो चेत्_2022-01-19.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 70-71
095_ataH-yataH_2022-1-26.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 71
096_शरीरस्य अवयवानां नामानि_2022-2-2.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 72
097_यद्यपि तथापि_2022-2-16.mp3 अभ्यास-पुस्तकम् 74-76
098_NEW Vibhakti Vallari Class_द्वितीयाविभक्ति_2022-2-23.mp4 Vibhakti Vallari Page 1-2
099_New Vibhakti Vallari Class_karmapadam_2022-3-1.mp4 Vibhakti Vallari Page 2
100_विभक्तिवल्लरी_द्वितीय विभक्त्याभ्यासम्_2022-3-2.mp4 Vibhakti Vallari Page 2-3
101_vibhakti vallari_dviteeya vibhakti_active-passive_2202-3-9.mp4 Vibhakti Vallari Page 2-3
102_dviteeya vibhaktih_aSTAdhyAya-sUtrANi paricaya_2202-3-16.mp4 Vibhakti Vallari Page 4
103_dviteeya vibhakti practice session - NOT recorded
104_divikarmakam-dviteeya_2022-4-20.mp4 Vibhakti Vallari 13-14
105_dviteeya vibhakti_2022-4-27.mp3
106_triteeya vibhakti_2022-5-4.mp4
107_chaturthi vibhakti_2022-5-15.mp3 Vibhakti Vallari 38
108_panchami vinbhakti_2022-6-22.mp4 Vibhakti Vallari 40