वर्गः ०९ कारकम् - तृतीयाविभक्तिः

< 15 - कारकम्‌ - शास्त्रीयबोधः15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah09karakam-trtiyavibhaktih

posted Aug 2, 2020, 4:57 PM by Bhavya Ramaswamy Iyengar [updated Aug 3, 2020, 2:57 AM by Sreevidhya Visvanathan ]


Audio: 09_kArakam--svatantra kartA+ sAdhakatamam karaNam+kartrikaraNayostritiiya +divaH karma ca +apavarge tritiiyA_08-02-2020


Video: 09_kArakam--svatantra kartA+ sAdhakatamam karaNam+kartrikaraNayostritiiya +divaH karma ca +apavarge tritiiyA_08-02-2020


For mobile viewers - Link to pdf


Session 9 Aug 02 2020


For mobile viewers - Link to pdf


kaarakam-moolam