15a - इड्व्यवस्था-अभ्यासः

From Samskrita Vyakaranam
< 07 - आर्धधातुकप्रकरणम्‌7---ArdhadhAtukaprakaraNam/15a---iDvyavasthA-abhyAsaH /
Revision as of 00:01, 22 June 2022 by Swarup (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


टेक्‌ ध्रु शिट्‌ विद्‌ पिस्‌ ध्वृ व्रज्‌ लग्‌ खिट्‌ गुङ्‌ वृत्‌ टेक्‌ ध्रु शिट्‌ विद्‌ पिस्‌ ध्वृ व्रज्‌ लग्‌ खिट्‌ गुङ्‌ वृत्‌ टेक्‌ ध्रु शिट्‌ विद्‌ पिस्‌ ध्वृ व्रज्‌ लग्‌ खिट्‌ गुङ्‌ वृत्‌ लभ्‌
श्रिष्‌ धृज्‌ ऋज्‌ हुड्‌ लुप्‌ कुक्‌ स्पुट्‌ तिप्‌ त्वक्‌ द्रम्‌ जिम्‌ क्षर्‌ क्रप्‌ मश्‌ ह्वे दह्‌ इख्‌ यु त्रै चिट्‌ उठ्‌ त्रप्‌ मण्‌ त्सर्‌ मच्‌ कड्‌ चक्‌ मिश्‌ श्वच्‌ अण्‌ तॄ व्यय्‌ ज्वल्‌ कच्‌
रुष्‌ शिष्‌ कन्‌ रप्‌ क्वथ्‌ स्तन्‌ क्षम्‌ आप्‌ किट्‌ द्यै रु गृज्‌ बख्‌ शट्‌ तुस्‌ जि भ्टुज्‌ सिध्‌ विज्‌ तुब्‌ कृष्‌ पृष्‌ लुठ्‌ क्लथ्‌ पत्‌ तिक्‌ सृप्‌ शृध्‌ घट्‌ स्तुभ्‌ साध्‌ त्विष्‌ श्यच्‌ नी
प्लिह्‌ शुभ्‌ कु विथ्‌ निज्‌ पु‌ल्‌ दु घृष्‌ घस्‌ निद्‌ पुष्‌ छिद्‌ कग्‌ खुच्‌ हृ मू जट्‌ यभ्‌ पिठ्‌ नम्‌ उह्‌ गम्‌ चुप्‌ खिद्‌ खज्‌ रुच्‌ कक्‌ क्षिव्‌ सच्‌ गघ्‌ यम्‌ श्यै किट्‌ शीङ्‌
म्रुच्‌ च्युत्‌
टेक्‌ ध्रु शिट्‌ विद्‌ पिस्‌ ध्वृ व्रज्‌ लग्‌ खिट्‌ गुङ्‌ वृत्‌ लभ्‌