9---anye-vyAkaraNa-sambaddha-viShayAH/14---vyAvahArikii-shikShikA