द्वौ नूतनपाठौ संयुक्तौ

posted Oct 13, 2014, 7:06 AM by Swarup Bhai   [ updated Oct 13, 2014, 7:06 AM ]

- 12 Oct 2014 द्वौ नूतनपाठौ संयुक्तौ --

       गणम्‌ आधारीकृत्य शत्रन्त-प्रातिपदिकनिर्माणम्‌ अत्र लभ्यते |

       भ्वादिगणे शत्रन्तप्रातिपदिकनिर्माणम्‌ अत्र लभ्यते |