Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1 - धातुगणाः‏‎ (33 links)
 2. 3 - इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌‏‎ (30 links)
 3. 4 - धातुगणाभ्यासः‏‎ (30 links)
 4. 2 - पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्‏‎ (30 links)
 5. 1 - माहेश्वराणि सूत्राणि‏‎ (29 links)
 6. 2a - निमित्तम्‌‏‎ (26 links)
 7. 3 - गुणः‏‎ (25 links)
 8. 1 - गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः‏‎ (25 links)
 9. 2 - धातुगण-परिचयः‏‎ (24 links)
 10. 2 - उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः‏‎ (23 links)
 11. 3 - तुदादिगणे न गुणः‏‎ (21 links)
 12. 2 - धातुविज्ञानम्‌ - २‏‎ (19 links)
 13. 4 - केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?‏‎ (19 links)
 14. 02 - अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः‏‎ (17 links)
 15. 03 - तिङ्‌-सिद्धेः च लकाराणां च समग्रदृष्टिः‏‎ (17 links)
 16. 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च)‏‎ (16 links)
 17. 07 - अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌‏‎ (15 links)
 18. 1 - धातुविज्ञानम्‌ - १‏‎ (14 links)
 19. 04 - तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः- २‏‎ (14 links)
 20. 06 - कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च‏‎ (13 links)
 21. 03 - तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः‏‎ (13 links)
 22. 01 - सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च‏‎ (13 links)
 23. 05 - हल्‌-सन्धिः - सूत्रसहिता दृष्टिः‏‎ (13 links)
 24. 04 - सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌‏‎ (13 links)
 25. 01 - अङ्गम् इति विषयः‏‎ (12 links)
 26. 3a - गुणकार्यस्य अभ्यासः‏‎ (12 links)
 27. 08 - तुदादिगणः‏‎ (11 links)
 28. 02 - अङ्गकार्ये गुणः‌‏‎ (11 links)
 29. 10 - चुरादिगणः‏‎ (11 links)
 30. 04 - स्वर-सन्धिः - सूत्रसहिता दृष्टिः‏‎ (11 links)
 31. 07 - दिवादिगणः‏‎ (11 links)
 32. 09 - तुदादिगणे इतोऽपि विशेषधातवः‏‎ (10 links)
 33. 11 - चुरादिगणे विशेषधातवः‏‎ (10 links)
 34. 05 - अङ्गस्य सिद्ध-तिङ्‌प्रत्ययानां च संयोजनम्‌‏‎ (10 links)
 35. 05 - विशेषणं विशेष्यम्‌‏‎ (10 links)
 36. 06 - भ्वादिगणः‏‎ (10 links)
 37. 05 - अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः‏‎ (9 links)
 38. 01 - अनदन्ताङ्गानां कृते सिद्ध-तिङ्प्रत्ययाः‏‎ (9 links)
 39. 08 - धातुपाठे हल्‌-सन्धिः १‏‎ (9 links)
 40. 09 - धातुपाठे हल्‌-सन्धिः २‏‎ (9 links)
 41. 02A - स्वादिगणः‏‎ (9 links)
 42. 02 - प्रेरणार्थे णिच् - विशेषाः अजन्तधातवः‌‏‎ (9 links)
 43. 03 - प्रेरणार्थे णिच् - विशेषाः हलन्तधातवः‏‎ (8 links)
 44. 08 - चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः अवच्छेदकसम्बन्धः च‏‎ (8 links)
 45. 12 - व्यापारः संस्कारः च‏‎ (8 links)
 46. 13 - आत्मा मनः च‏‎ (8 links)
 47. 10 - धातुपाठे हल्‌-सन्धिः ३‏‎ (8 links)
 48. 03A - तनादिगणः‏‎ (8 links)
 49. 11 - धातुपाठे हल्‌-सन्धिः ४‏‎ (8 links)
 50. 15 - गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌‏‎ (8 links)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)