भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ६२ (Spoken Sanskrit Class #62)

13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah62