भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ६९ (Spoken Sanskrit Class #69)

13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah69

भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ६९ (Spoken Sanskrit Class #69)अत्र भाषितसंस्कृतं २०२४ (Spoken Sanskrit  2024) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षकः चन्द्रशेखर महोदय |

Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 69 by Chandrasekara Mahodhaya.

Class file name & Link Karapatram/Document Link
01 BHASHITA SAMSKRUTAM 11 02 2024 VIDEO AUDIO 01 BHASHITA SAMSKRUTAM 11 02 204 SLIDES
02 BHASHITA SAMSKRUTAM 18 02 2024 VIDEO AUDIO 02 BHASHITA SAMSKRUTAM 18 02 2024 SLIDES
03 BHASHITA SAMSKRUTAM 25 02 2024 VIDEO AUDIO 03 BHASHITA SAMSKRUTAM 25 02 2024 SLIDES
04 BHASHITA SAMSKRUTAM 03 03 2024 VIDEO AUDIO 04 BHASHITA SAMSKRUTAM 03 03 2024 SLIDES
05 BHASHITA SAMSKRUTAM 10 03 2024 VIDEO AUDIO 05 BHASHITA SAMSKRUTAM 10 03 2024 SLIDES
06 BHASHITA SAMSKRUTAM 17 03 2024 VIDEO AUDIO 06 BHASHITA SAMSKRUTAM 17 03 2024 SLIDES
07 BHASHITA SAMSKRUTAM 24 03 2024 VIDEO AUDIO 07 BHASHITA SAMSKRUTAM 24 03 2024 SLIDES
07 BHASHITA SAMSKRUTAM 31 03 2024 VIDEO AUDIO 08 BHASHITA SAMSKRUTAM 31 03 2024 SLIDES
09 BHASHITA SAMSKRUTAM 07 04 2024 VIDEO AUDIO 09 BHASHITA SAMSKRUTAM 07 04 2024 SLIDES
10 BHASHITA SAMSKRUTAM 14 04 2024 VIDEO AUDIO 10 BHASHITA SAMSKRUTAM 14 04 2024 SLIDES
11 BHASHITA SAMSKRUTAM 21 04 2024 VIDEO AUDIO 11 BHASHITA SAMSKRUTAM 21 4 2024 SLIDES