19 - लृट्-लकारः

7---ArdhadhAtukaprakaraNam/19---lRut lakAraH


Test