001 - वेड्‌-धातवः---समग्रं चिन्तनम्‌

7---ArdhadhAtukaprakaraNam/15---veD-dhAtavah/001---veDdhAtUnAm-iDvyavasthA---samagraM-cintanam