२१. स्थावरवस्तूनि

13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/sthAvaravastuni
विद्यालयः कार्यालयः मन्दिरम्
राष्ट्रपतिभवनम् कैलासमन्दिरम् जलाशयः
औषधालयः आपणः रेलस्थानकम्
लोकयानस्थानकम् विमानस्थानकम् पर्वतः
नदी संसद्भवनम् देवालयः
उद्यानम् गृहम् ग्रन्थालयः
जलपातः सेतुः दुर्गम्
समुद्रः सरोवरः शिल्पाणि


स्थावरवस्तुनि - अभ्यासः

चित्रं दृष्ट्वा, उदाहरणं दृष्ट्वा तादृशानि वाक्यानि लिखतु ---
 
गृहम्
१. मम माता गृहम् आगच्छति।
 
मन्दिरम्
२. मम मातामही --- गच्छति ।
 
उद्यानम्
३. मम --- --- गच्छति।
 
लोकयानस्थानकम्
४. --- --- ---- ---- ।
 
कार्यालयः
५. --- --- ---- ---- ।
 
चित्रमन्दिरम्
६. --- --- ---- ---- ।
 
आपणः
७. --- --- ---- ---- ।
 
ग्रन्थालयः
८. --- --- ---- ---- ।
 
रेलस्थानकम्
९.  --- --- ---- ---- ।
 
पर्वतः
११. --- --- ---- आरोहति ।
 
नदी
१२.  --- --- ---- तरन्ति।


स्थावरवस्तूनि PDF

स्थावरवस्तूनि PPTX with audio

स्थावरवस्तूनि PPTX without audio


PAGE 21