२१. स्थावरवस्तूनि

From Samskrita Vyakaranam
Revision as of 02:40, 18 April 2024 by Shobha Chillal (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/sthAvaravastuni
Jump to navigation Jump to search
विद्यालयः कार्यालयः मन्दिरम्
राष्ट्रपतिभवनम् कैलासमन्दिरम् जलाशयः
औषधालयः आपणः रेलस्थानकम्
लोकयानस्थानकम् विमानस्थानकम् पर्वतः
नदी संसद्भवनम् देवालयः
उद्यानम् गृहम् ग्रन्थालयः
जलपातः सेतुः दुर्गम्
समुद्रः सरोवरः शिल्पाणि


स्थावरवस्तुनि - अभ्यासः

चित्रं दृष्ट्वा, उदाहरणं दृष्ट्वा तादृशानि वाक्यानि लिखतु ---
गृहम्
१. मम माता गृहम् आगच्छति।
मन्दिरम्
२. मम मातामही --- गच्छति ।
उद्यानम्
३. मम --- --- गच्छति।
लोकयानस्थानकम्
४. --- --- ---- ---- ।
कार्यालयः
५. --- --- ---- ---- ।
चित्रमन्दिरम्
६. --- --- ---- ---- ।
आपणः
७. --- --- ---- ---- ।
ग्रन्थालयः
८. --- --- ---- ---- ।
रेलस्थानकम्
९.  --- --- ---- ---- ।
पर्वतः
११. --- --- ---- आरोहति ।
नदी
१२.  --- --- ---- तरन्ति।


स्थावरवस्तूनि PDF

स्थावरवस्तूनि PPTX with audio

स्थावरवस्तूनि PPTX without audio


PAGE 21