15 - कारकम्‌ - शास्त्रीयबोधः

From Samskrita Vyakaranam
15---kArakam---shAstriiyabodhaH
Jump to navigation Jump to search
Index to audio/video/slides for the weekly classes:
1. कारकम्‌—परिचयः + धात्वर्थः
2. कारकम्‌—प्रथमा विभक्तिः
3. कारकम्‌—सम्बोधने प्रथमा + कर्मणः द्वितीया विभक्तिः
4. कारकम्‌— कर्मणः द्वितीया विभक्तिः
5. कारकम् - अकथितानाम् + अकर्मकधातूनाम् + अन्यपूर्वकानां कर्म
6. कारकम् - गतिबुद्धिः + हृकोः + अभिवादिदृशोः +आधारस्य + उपान्वध्याङ्वासः + अन्यपुर्वकं कर्म
7. कारकम् - अन्तरान्तरेणयुक्ते + कर्मप्रवचनीययोगे + उपोऽधिके च द्वितीया
8. कारकम् - अभि-अति..कर्मप्रवचनीयत्वम् + कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया
9. कारकम् -साधकतमं करणम् - तृतीयाविभक्तिः
10. कारकम् - सहयुक्तेऽप्रधाने +येनाङ्गविकारः+ इत्थंभूतलक्षणे +संज्ञोऽनयतरस्याम् +हेतौ  
11. कारकम् -कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् + चतुर्थी सम्प्रदानम् +रुच्यर्थाणां प्रीयमाणः+श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः - चतुर्थीविभक्तिः
12. कारकम् - धारेरुत्तमर्णः+स्पृहेरीप्सितः + क्रुधद्रुहेर्ष्याऽसूयार्थानं यं प्रति कोप: - चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि-2
13. कारकम् -क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म + राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः + प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता+ अनुप्रतिगृणश्च - चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि - 3
14. कारकम् -परिक्रियणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् + क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन: - चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि - 4
15. कारकम् -तुमर्थाच्च भाववचनात् + नम स्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च+ मन्यकर्मण्यनदरे विभाषाऽप्राणिषु -चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि - 5
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.