14 - प्रश्नाः उत्तराणि च

From Samskrita Vyakaranam
9---anye-vyAkaraNa-sambaddha-viShayAH/14---prashnAH-uttarANi-ca
Jump to navigation Jump to search