09 - समासः पाणिनि-द्वारा

From Samskrita Vyakaranam
08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA
Jump to navigation Jump to search