15a - इड्व्यवस्था-अभ्यासः

From Samskrita Vyakaranam
7---ArdhadhAtukaprakaraNam/15a---iDvyavasthA-abhyAsaH
Jump to navigation Jump to search
ध्वनिमुद्रणानि -
2022 वर्गः
१) iD-vyavasthA---ajanta-halanta-ca-dhAtUnAm-iDvyavasthA---nUtana-abhyAsaH-koShThake-दृप्‌-yAvat_2022-06-21
२) iD-vyavasthA---ajanta-halanta-ca-dhAtUnAm-iDvyavasthA---nUtana-abhyAsaH-koShThake_2022-06-28
टेक्‌ ध्रु शिट्‌ विद्‌ पिस्‌ ध्वृ व्रज्‌ लग्‌ खिट्‌ गुङ्‌ वृत्‌ लभ्‌ श्रिष्‌ धृज्‌ ऋज्‌ हुड्‌ लुप्‌
कुक्‌ स्पुट्‌ तिप्‌ त्वक्‌ द्रम्‌ जिम्‌ क्षर्‌ क्रप्‌ मश्‌ ह्वे दह्‌ इख्‌ यु त्रै चिट्‌ उठ्‌ त्रप्‌
मण्‌ त्सर्‌ मच्‌ कड्‌ चक्‌ मिश्‌ श्वच्‌ अण्‌ तॄ व्यय्‌ ज्वल्‌ कच्‌ रुष्‌ शिष्‌ कन्‌ रप्‌ क्वथ्‌
स्तन्‌ क्षम्‌ आप्‌ किट्‌ द्यै रु गृज्‌ बख्‌ शट्‌ तुस्‌ जि भृज्‌‌ सिध्‌ विज्‌ तुब्‌ कृष्‌ पृष्‌
लुठ्‌ क्लथ्‌ पत्‌ तिक्‌ सृप्‌ शृध्‌ घट्‌ स्तुभ्‌ साध्‌ त्विष्‌ श्यच्‌ नी प्लिह्‌ शुभ्‌ कु विथ्‌ निज्‌
पु‌ल्‌ दु घृष्‌ घस्‌ निद्‌ पुष्‌ छिद्‌ कग्‌ खुच्‌ हृ मू जट्‌ यभ्‌ पिठ्‌ नम्‌ उह्‌ गम्‌
चुप्‌ खिद्‌ खज्‌ रुच्‌ कक्‌ क्षिव्‌ सच्‌ गघ्‌ यम्‌ श्यै किट्‌ शीङ्‌ म्रुच्‌ च्युत्‌ दिश्‌ शच्‌ ध्रज्‌
श्रण्‌ जज्‌ मिद्‌ नुद्‌ स्मि प्रुष्‌ म्लुच्‌ श्चुत्‌ विश्‌ स्तुच्‌ मृध्‌ ग्रुच्‌ कख्‌ मठ्‌ रिश्‌ भू ग्लुच्‌
कट्‌ अड्‌ तुह्‌ वण्‌ कब्‌ दल्‌ लिश्‌ रठ्‌ शक्‌ कुज्‌ क्रथ्‌ नम्‌ शव्‌ नख्‌ द्युत्‌ मुद्‌ मृश्‌
खद्‌ श्रिञ्‌ श्रथ्‌ बद्‌ वच्‌ नभ्‌ सै गृ ह्लग्‌ खट्‌ पथ्‌ शुध्‌ रख्‌ क्रुश्‌ श्वित्‌ तिल्‌ प्रच्छ्‌
मुज्‌ क्षिप्‌ ग्लै नु गुद्‌ स्पृश्‌ त्रुप्‌ जुत्‌ बृह्‌ द्विष्‌ वृक्‌ तुप्‌ कुच्‌ पच्‌ गद्‌ व्रण्‌ युध्‌
श्लथ्‌ पिष्‌ वज्‌ प्लुष्‌ झम्‌ बुध्‌ दृप्‌ म्लै अम्‌ विच्‌ रुह् वृष्‌ इट्‌ स्खद्‌ तुष्‌ शुच्‌ स्तिप्‌
हन्‌ सृज्‌ शप्‌ सग्‌ पुष्‌ क्ष्णु दिह्‌ तुज्‌ स्कन्द्‌ वै प्रु मुच्‌ धृ कृ मुड्‌ स्वप्‌ रञ्ज्‌
प्लु भृ प्रुड्‌ वृङ्‌ रुठ्‌ ध्यै लिप्‌ छुप्‌ तुड्‌ लुट्‌ क्षुध्‌ यज्‌ लख्‌ बन्ध्‌ घ्रज्‌ शठ्‌ लज्‌
मथ्‌ अक्‌ हृष्‌ दृश् चत्‌ ध्वन्‌ कुल्‌ भुज्‌ अट्‍ त्विष्‌ स्मृ वृञ्‌ झट्‌ रण्‌ दध्‌ स्वन्‌ व्यथ्‌
मख्‌ सञ्ज्‌ तक्‌ व्यध्‌ अग्‌ प्रथ्‌ तृप्‌ सिच्‌ क्षुभ्‌ स्वञ्ज्‌ दुह् जै ज्रि दुष्‌ उख्‌ घुण्‌ रभ्‌
घुट्‌ श्लिष्‌ हुल्‌ रुट्‌ घुष्‌ दंश्‌ च्यु घृ उष्‌ पू श्रै रुज्‌ निश्‌ त्रुफ्‌ मिह्‌ पट्‌ स्वृ
मस्ज्‌ गृह्‌ वे शुष्‌ स्विद्‌ वह्‌ दृह्‌ मिष्‌ रिच्‌ रग्‌ क्षि श्वि युज्‌ ध्वज्‌ मृष्‌ भ्रस्ज्‌ नह्‌
ह्वग्‌ त्यज्‌ वृध्‌ लिह् वस्‌ युत्‌ सृभ्‌ स्तम्‌ स्खल्‌ रम्‌ गल्‌ अय्‌ यत्‌ अद्‌ म्रद्‌ सद्‌ पय्‌
स्पश्‌ ल‌ड्‌ गज्‌ चप्‌ शश्‌ भज्‌ लप्‌ कठ्‌ वल्‌ खल्‌ वम्‌ नद्‌ फण्‌ हठ्‌ तट्‌ वय्‌ स्वद्‌
स्यम्‌ दय्‌ क्मर्‌ रफ्‌ भट्‌ छम्‌ पद्‌ स्तग्‌ दय्‌ सन्‌ रद्‌ शद्‌ जम्‌ ज्वर्‌ क्षु गै जप्‌
शण्‌ दद्‌ क्षुद्‌ चर्‌ रुश्‌ फल्‌ हद्‌ रट्‌ रय्‌ नल्‌ सम्‌ भिद्‌ वट्‌ हय्‌ चद् वप्‌ तय्‌
मन्‌ ध्यै रम्‌ चष्‌ सल्‌ सप्‌ वन्‌ चण्‌ हल्‌ तुद्‌ नय्‌ वठ्‌ धे डीङ्‌ लट्‌ पल्‌ नट्‌
अत्‌ क्रुध्‌ व्ये चय्‌ सट्‌ पठ्‌ मल्‌ खन्‌ राध्‌ मय्‌ पै तप्‌ दै हट्‌ विष्‌ द्रै