26 - दलसार्थक्यचिन्तनम्‌

From Samskrita Vyakaranam
< न्यायशास्त्रम्‌10---nyAyashAstram/26---dalasArthakya-cintanam
Jump to navigation Jump to search
(१) रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् |      (११) मङ्गलाचरणस्य अनुमानवाक्ये हेतौ दलसार्थक्यम् |
(२) तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम् | (१२) विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणस्य लक्षणम् |
(३) चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् | (१३) लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वे सति व्यावर्तकत्वं लक्षणस्य लक्षणम् |
(४) आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् | (१४) संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारणं कर्म |
(५) घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः |    (१५) द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः |
(६) सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः | (१६) नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम् |
(७) संयोगनाशाको गुणो विभागः | (१७) गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वापरजातिमत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम् |
(८) आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् | (१८) गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्त्वं द्रव्यस्य लक्षणम् |
(९) चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः | (१९) इन्द्रियस्य लक्षणम् |
(१०) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः |

(२०) ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंसाऽप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् अथवा नित्यस्य लक्षणम्
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.