10 - कारकम्‌ - शास्त्रीयबोधः

From Samskrita Vyakaranam
08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/10---kArakam---shAstriiya-bodhaH
Jump to navigation Jump to search