कारकवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि (लक्ष्मीभगिन्या चालितवर्गः)

From Samskrita Vyakaranam
08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/10---kArakam---shAstriiya-bodhaH/kArakavargaH
Jump to navigation Jump to search


पाणिनीयव्याकरणे श्रीमती लक्ष्मी शर्मा एका प्रतिष्ठिता अध्यापिका | अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः श्रीणिवाससंस्कृतविद्यापीठे पाठितवती | अन्यच्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति टीकाग्रन्थस्य सम्पादिका | 'कारकम्‌ - शास्त्रीयबोधः' इति वर्गः तया चाल्यते | अत्र एतस्य वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति टीकाग्रन्थस्य कारक-प्रकरण-भागः अत्र लभ्यते |

ध्वनिमुद्रणम्‌ करपत्राणि, अन्यानि पाठसम्बद्धसाधनवस्तूनि
Audio: 001_kArakam_parichayaH+dhAtvarthaH_06-01-2020

Video: 001_kArakam_parichayaH+dhAtvarthaH_06-01-2020        

Link to pdf
Audio: 002_kArakam- prathamAvibhkatiH--prAtipadikArtha-liNGga-parimANa-vachanamAtrE prathamA_2020-06-08

Video: 002_kArakam- prathamAvibhkatiH- prAtipadikArtha-liNGga-parimANa-vachanamAtrE prathamA_2020-06-08               

Link to pdf
Audio: 03_kArakam--sambOdhanE ca + karturIpsitamam karma _ 2020-06-15

Video: 03_kArakam--sambOdhanE ca + karturIpsitamam karma _ 2020-06-15           

Link to pdf
Audio: 04_kArakam--anabhihitE +karmaNi dvitiiyA + tathAyuktam cAnIpsitam+ akathitaM ca_ 2020-06-21

Video: 04_kArakam--anabhihitE +karmaNi dvitiiyA + tathAyuktam cAnIpsitam+ akathitaM ca_ 2020-06-21                 

Link to pdf
Audio: 05_kArakam--athitaM ca + gati-buddhi-pratyavasAnArtha-shabdakarmAkarmakANAm-aNikarta- sa-NaU _2020-06-28

Video: 05_kArakam--athitaM ca + gati-buddhi-pratyavasAnArtha-shabdakarmAkarmakANAm-aNikarta- sa-NaU _2020-06-28   

Link to pdf
Audio: 06_kArakam--gati buddhi vArtikAni + adhishIngsthAstAm karma + abhinivishashca + upAngvadhyAngvasaH_ 2020-07-12

Video: 06_kArakam--gati buddhi vArtikAni + adhishIngsthAstAm karma + abhinivishashca + upAngvadhyAngvasaH_ 2020-07-12     

Link to pdf
Audio: 07_kArakam--karmapravachanIyA + anurlakshanE+ tRitiiyArthE+ hiinE +upOdhikE+lakshanEthambhUtAkhyana_2020-07-19

Video: 07_kArakam--karmapravachanIyA + anurlakshanE+ tRitiiyArthE+ hiinE +upOdhikE+lakshanEthambhUtAkhyana_2020-07-19       

Link to pdf
Audio: 08_kArakam--abhirbhAge+adhiparii anarthakaU+ su pUjAyAm+kAlAdhvanoratyantasanyogE_07-26-2020

Video: 08_kArakam--abhirbhAge+adhiparii anarthakaU+ su pUjAyAm+kAlAdhvanoratyantasanyogE_07-26-2020

Link to pdf
Audio: 09_kArakam--svatantra kartA+ sAdhakatamam karaNam+kartrikaraNayostritiiya +divaH karma ca +apavarge tritiiyA_08-02-2020

Video: 09_kArakam--svatantra kartA+ sAdhakatamam karaNam+kartrikaraNayostritiiya +divaH karma ca +apavarge tritiiyA_08-02-2020   

Link to pdf
Audio: 10_kArakam--pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punassmaraNam_2020_08_09

Video:  No video recording as revision was conducted of previous lessons.            

Audio: 11_kArakam--pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punassmaraNam-2_2020-08-16

Video:  No video recording as revision was conducted of previous lessons.            

Audio: 12_kArakam-- pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punassmaraNam -3_ 2020-08-23

Video: 12_kArakam-- pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punassmaraNam -3_ 2020-08-23

Video from 31.37 minutes   

Audio: 13_kArakam--pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punassmaraNam-4_ 2020-08-30

Video: 13_kArakam--pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punassmaraNam-4_ 2020-08-30

Video from 12.32 minutes       

Audio: 14_kArakam--pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punnasmaraNam-5_ 2020-09-13

Video: 14_kArakam--pUrvam paThitAnAm viShyAnAm punnasmaraNam-5_ 2020-09-13     

Audio: 15_kArakam--sahayuktepradhAne +yenAngavikAraH_ 2020-09-20

Video: 15_kArakam--sahayuktepradhAne +yenAngavikAraH_ 2020-09-20         

Link to pdf
Audio: 16_kArakam--itthambhUtalakShaNE+ samgyoanyatarasyAm karmaNI + hetau + 2020-09-27

Video: 16_kArakam--itthambhUtalakShaNE+ samgyoanyatarasyAm karmaNI + hetau + 2020-09-27             

Link to pdf
Audio: 17_ kArakam --karmaNA yam abhipraitum icchati sa sampradhAnam + chaturthii sampradhAnE_ 2020-10-11

Video: 17_ kArakam --karmaNA yam abhipraitum icchati sa sampradhAnam + chaturthii sampradhAnE_ 2020-10-11   

Link to pdf
Audio: 18_kArakam-- bahula grahaNam + ruchyarthAnAm priiyamaNaH+ shlAghhnushapa NYiipsyamAnaH_ 2020-10-18

Video: 18_kArakam-- bahula grahaNam + ruchyarthAnAm priiyamaNaH+ shlAghhnushapa NYiipsyamAnaH_ 2020-10-18     

Link to pdf
Audio: 19_kArakam-- dhAreruttamarNaH+sprEhariipsitamaH+ krudhadruheSHyArthANam yaM prathi kopaH_2020-11-01

Video: 19_kArakam-- dhAreruttamarNaH+sprEhariipsitamaH+ krudhadruheSHyArthANam yaM prathi kopaH_2020-11-01       

Link to pdf
Audio: 20_ kArakam-- krudhadruhayorupasriShTayoH karma + rAdhIkShayoryasya viprashnaH+ pratyAngbhyAm pUrvasya karta+ anupratigriNashcha_ 2020-11-08

Video: 20_ kArakam-- krudhadruhayorupasriShTayoH karma + rAdhIkShayoryasya viprashnaH+ pratyAngbhyAm pUrvasya karta+ anupratigriNashcha_ 2020-11-08             

Link to pdf
Audio: 21_kArakam--parikrayaNam sampradAnam anyatarasyAm + vAtikAni + kriyArthopapadasya ca karmaNi sthAninaH_ 2020-11-22

Video: 21_kArakam--parikrayaNam sampradAnam anyatarasyAm + vAtikAni + kriyArthopapadasya ca karmaNi sthAninaH_ 2020-11-22     

Link to pdf
Audio: 22_kArakam--tumarthAccha bhAvavacanAt +namasvastisvAhAsavdhAlamvaShaTyogAcca+ manyakarmanayAnAdharE vibhASha praNiShu_ 2020-11-29

Video: 22_kArakam--tumarthAccha bhAvavacanAt +namasvastisvAhAsavdhAlamvaShaTyogAcca+ manyakarmanayAnAdharE vibhASha praNiShu_ 2020-11-29  

Link to pdf
Audio: 23_kArakam-punassmaraNam_parichayaH+dhAtvarthaH + prathamAvibhkatiH--prAtipadikArtha-liNGga-parimANa-vachanamAtrE prathamA_2020-12-06

Video:  No video recording as revision was conducted of previous lessons.

Slide1 + Slide2
Audio: 024_kArakam-punassmaraNam_prathamAvibhkatiH--prAtipadikArtha-liNGga-parimANa-vachanamAtrE prathamA_2020-12-13

Video: No video recording as revision was conducted of previous lessons.                                                                                                           मुद्रणं न लब्धम्                                                             

Slide2 + Slide3
Audio: 026_kArakam_punassmaraNam_prathamAvibhaktiH+karma-iti-samjnA_2020-12-27

Video: No video recording as revision was conducted of previous lessons.       

Slide2 + Slide3
Audio: 027_kArakam_punassmaraNam_dvitIyAvibhaktiH_2021-01-03

Video: No video recording as revision was conducted of previous lessons.

Slide4