वर्गः ०४ कारकम्‌— कर्मणः द्वितीया विभक्तिः 2020-06-21

From Samskrita Vyakaranam
15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah04karakamkarmanahdvitiyavibhaktih2020-06-21
Jump to navigation Jump to search