08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsa-cintana-vargaH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search

अत्र 'समासः पाणिनि-द्वारा' इत्यस्य चिन्तनवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

                                                                                                                                          

ध्वनिमुद्रणानि करपत्राणि
01_samAsa parichayaH_2020-03-27 समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03 समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+vibhAShA_2020-04-10 समासपरिचयः
04_samAsah-upsarjana-sangya+pUrvanipAtaH_2020-04-17 समासपरिचयः
05_samAsah-Ekavibhakti chApUrvanipAtE_2020-04-24 समासपरिचयः
06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH+smartavyAH-amshAH_2020-05-02 समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_2020-05-08 समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam_2020-05-16 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_2020-05-22 समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA-rAjapuruShAH+bhavaccAkShuH_2020-05-29 समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_2020-06-05 समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-13 समासपरिचयः
13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA+samAsAnthAH_2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsanta-pratyayaH+prakriyA-sambaddha-sUtraNi+avyayam-vibhakti-samIpa...sUtram_2020-06-26 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH_avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH_avayayam-vibhkati-samiipa+ adhihari-prakriyA_2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH_vibhaktyarthe_abhyAsaH_2020-07-24 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam-uttarapadam_2020-07-31 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020 अव्ययीभावसमासः
20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH_ samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAva-samAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+sharad shabdaH_2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH--gaNasUtrANi--avavyiibhAve--sharatprabhritibhyAH_2020-09-18.mp3 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm _2020-10-02.mp3    

             

अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_2020-10-09.mp3 अव्ययीभावसमासः
No class
029_avyayiibhAvasaMAsaH-upadriSHadam-girEshcha-senakasya_30-Oct-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_27-Nov-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

Natvaprakriya.txt

33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3

 

अव्ययीभावसमासः
37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_27-Feb-2021.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_06-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_13-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_27-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_03-Apr-2021.mp4 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya ChayamaH_10-Apr-2021

                                                                                       

2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtadGuprabrteeni Ca_24-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Video_01 May-2021.

52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Audio_01 May-2021.   

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Video                                               

53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Audio

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Video                                          

54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Audio                                

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Video        

55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः
56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Video

56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Video

57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी -pdf

58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Video_12062021                                                 

58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Audio_12062021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Video_25062021

60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Audio_25062021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Video_03072021                  

61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Audio_03072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
62_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sami_Video_17072021

62_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sami_Audio_17072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
63_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_KalAH_Video_24072021

63_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_KalAH_Audio_24072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
64_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA_Video_31072021

64_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA_Audio_31072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
65_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA-2_Video_07082021

65_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA-2_Audio_07082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
66_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_1_Video_07082021

66_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_1_Audio_07082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
67_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_2_Video_21082021

67_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_2_Audio_21082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
68_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_3_Video_28082021

68_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_3_Audio_28082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
69_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_Video_04092021

69_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_Audio_04092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
70_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_2_Video_11092021

70_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_2_Audio_11092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
71_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_Annena Vyanjikaranam_Bhakshyena Misreekaranam_Video_18092021

71_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_Annena Vyanjikaranam_Bhakshyena Misreekaranam_Audio_18092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
72_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Video_25092021

72_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Audio_25092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
73_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_1_Video_02102021

73_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_1_Audio_02102021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
74_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Panchami Bhayena_Video_09102021

74_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Panchami Bhayena_Audio_09102021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
75_tatpuruSHAsamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_Video_ 2021-10-16

75_tatpuruSHAsamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ Audio_2021-10-16

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
76_tatpuruSHAsamaAsaH-stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_Video_ 2021-10-30

76_tatpuruSHAsamaAsaH-stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ Audio_2021-10-30

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
77_tatpuruSHAsamaAsaH-Sapthami ShaudaiH_Video_ 2021-12-11

77_tatpuruSHAsamaAsaH-Sapthami ShaudaiH_Audio_ 2021-12-11

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः -सप्तमी शौण्डैः
78_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_Video_ 2021-12-18

78_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_Audio_ 2021-12-18

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः -सप्तमी शौण्डैः
79_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_SiddhaSushkaPakvaBandhaiH Ca_Video_ 2021-12-25

79_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_SiddhaSushkaPakvaBandhaiH Ca_Audio_ 2021-12-25

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः -सप्तमी शौण्डैः_सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च
80_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Thritheeya-paryantham_Video_ 2022-01-08

80_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Thritheeya-paryantham_ Audio_2022-01-08

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
81_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Panchamii-paryantham_Video_ 2022-01-15

81_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Panchamii-paryantham_ Audio_2022-01-15

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
82_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KruthyairuNe_Video_ 2022-01-22

82_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KruthyairuNe_ Audio_2022-01-22

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-कृत्यैर्ऋणे
83_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-TatapurushE Krit Bahulam_SamjnayAm_Video_ 2022-01-29

83_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-TatapurushE Krit Bahulam_SamjnayAm_Audio_ 2022-01-29

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्
84_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_Video_ 2022-02-05

84_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_Audio_ 2022-02-05

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्
85_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_Video_ 2022-02-12

85_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_Audio_ 2022-02-12

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्-क्तेनाहोरात्रावयवाः
86_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_2-Video_ 2022-02-19

86_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_2-Audio_ 2022-02-19

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्-क्तेनाहोरात्रावयवाः
87_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KtenaHoarAtraAvayaH-Video_ 2022-02-26

87_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptamai-KtenaHoarAtraAvayaH-Audio_ 2022-02-26

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-क्तेनाहोरात्रावयवाः
88_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KtenaHoarAtraAvayaH-2-Video_ 2022-03-05

88_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptamai-KtenaHoarAtraAvayaH-2-Audio_ 2022-03-05

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-क्तेनाहोरात्रावयवाः
89_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KtenaHoarAtraAvayaH-3-Video_ 2022-03-12

89_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptamai-KtenaHoarAtraAvayaH-3-Audio_ 2022-03-12

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-क्तेनाहोरात्रावयवाः
90_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-tatra-khEpE_Video_2022-03-26

90_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-tatra-khEpE_Audio_2022-03-26

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-तत्र - क्षेपे
91_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-khEpE-pAtresamidhAdhya_Video_2022-04-02

91_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-khEpE-pAtresamidhAdhya_Audio_2022-04-02

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- क्षेपे -पात्रेसमितादयश्च
92_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Video_2022-04-16

92_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Audio_2022-04-16

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
93_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Video_2022-04-23

93_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Audio_2022-04-23

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
94_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti_Video_2022-04-30

94_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti_Audio_2022-04-30

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
95_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti_Video_2022-05-07

95_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti_Audio_2022-05-07

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
96_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti-prathipadhana Shashti_Video_2022-05-21

96_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti-prathipadhana Shashti_Audio_2022-05-21

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.