08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsa-cintana-vargaH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search

अत्र 'समासः पाणिनि-द्वारा' इत्यस्य चिन्तनवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

                                                                                                                                          

ध्वनिमुद्रणानि करपत्राणि
01_samAsa parichayaH_2020-03-27 समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-04-03 समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+vibhAShA_2020-04-10 समासपरिचयः
04_samAsah-upsarjana-sangya+pUrvanipAtaH_2020-04-17 समासपरिचयः
05_samAsah-Ekavibhakti chApUrvanipAtE_2020-04-24 समासपरिचयः
06_samAsaH_upsarjana-saNgnA-abhyAsaH+smartavyAH-amshAH_2020-05-02 समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_2020-05-08 समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam_2020-05-16 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_2020-05-22 समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA-rAjapuruShAH+bhavaccAkShuH_2020-05-29 समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_2020-06-05 समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-13 समासपरिचयः
13_avyayIbhAvasamAsaH-avyaya-upasarga-gati-samjnA+samAsAnthAH_2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha_samAsanta-pratyayaH+prakriyA-sambaddha-sUtraNi+avyayam-vibhakti-samIpa...sUtram_2020-06-26 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH_avyayam-vibhakti-samiipa-samruddhi-avyayAnAM-arthAH_2020-07-04 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH_avayayam-vibhkati-samiipa+ adhihari-prakriyA_2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH_vibhaktyarthe_abhyAsaH_2020-07-24 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah_vibhaktyarthe_adantam-uttarapadam_2020-07-31 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH_vibhaktyarthe_uttarapadam-annanta-shabdaH_08-07-2020 अव्ययीभावसमासः
20_avyayiibhAva-samAsaH_vibhakyarthe_abhyAsaH_2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH_ samiipArathE_nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH_2020-08-22 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAva-samAsaH_samipArthE_nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+sharad shabdaH_2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH_samiipArthE_avayayibhAve-sharatprabhrithibhyaH_2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH--gaNasUtrANi--avavyiibhAve--sharatprabhritibhyAH_2020-09-18.mp3 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH--pathinashca-napumsakAdanyatarsyAm_2020-09-25.mp3 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-napumsakAdanyatarsyAm _2020-10-02.mp3    

             

अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-upacharmam-upacharma-rUpacintanam_2020-10-09.mp3 अव्ययीभावसमासः
No class
029_avyayiibhAvasaMAsaH-upadriSHadam-girEshcha-senakasya_30-Oct-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH_06-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasaMAsaH-abhyAsaH-samruddhi-vyuruddhi_21-11-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
32_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyayArthE_27-Nov-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

Natvaprakriya.txt

33_avyayiibhAsamAsaH-Natvam-atyaya-asamprati-shabdapraturbhavArthE_05-Dec-2020.mp4 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

34_avyaviibhAvasamAsaH-yathArthE_11-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

35_avyayiibhAvaH-yathArthE-yaugapadya-sAdrushya_18-Dec-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

avyayiibhava-samAsa-tippaNii.pdf

36_avyayiibhAvaH-Anupurvya-yaugapadya-sAdrshyArthE_09-Jan-2021.mp3

 

अव्ययीभावसमासः
37_avyayiibhAvaH-sampatti-sAkalya-antavachanE-abhyasaH_16-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

38_avyayiibhAvaH-yathAsadRshE-yavadavadhAranE_23-Jan-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः
39_avyayiibhAvaH-yAvadavadhAranE_30-Jan-2021.mp4 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

40_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE_06-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

41_avyayiibhAvaH-supratina-matrArtE-aksha-shalakA-sankhyA-pariNA_13-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

42_avyayiibhAvaH-apa-pari-bahiranchavaH-panchamya_20-Feb-2020.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

43_avyayiibhAvasamAsaH--apa-pari-bahir-aNycavaH-panchamyA_27-Feb-2021.mp3 अव्ययीभावसमासः

 tippaNii.pdf

44_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH_06-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

45_avyayiibhAvasamAsaH-AG-maryAdabividyoH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_13-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

46_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_%2020-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

47_avyayiibhAvasamAsaH-lakShaNena-abhi-prati-AbhimukhyE_27-Mar-2021.mp3 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

48_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_03-Apr-2021.mp4 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

49_avyayiibhAvasamAsaH-Yasya ChayamaH_10-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

50_avyayiibhAvasamAsaH-anuryatsamayA_16-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

51_avyayiibhAvasamAsaH-ThishtadGuprabrteeni Ca_24-Apr-2021 2b- अव्ययीभावसमासः

tippaNii.pdf

52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Video_01 May-2021.

52_avyayiibhAvasamAsaH-पारे मध्ये वा_Audio_01 May-2021.   

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Video                                               

53_avyayiibhAvasamAsaH-samkhya Vamsyena va_08 May-2021Audio

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Video                                          

54_avyayiibhAvasamAsaH-NadeebhiScha_15 May-2021_Audio                                

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Video        

55_avyayiibhAvasamAsaH-AnyapadArte_ca_SamjnayAm_22 May-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः
56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Video

56_avyayiibhAvasamAsaH-Revision_29 May-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी - pdf

57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Video

57_avyayiibhAvasamAsaH-Anyapadharthe ca sanjayam_Parisishtam_06 Jun-2021_Audio

2b- अव्ययीभावसमासः

टिप्पणी -pdf

58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Video_12062021                                                 

58_TatPurushaH_SamanyaTatPurushaH_Audio_12062021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Video_25062021

60_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sutrani_Audio_25062021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Video_03072021                  

61_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_SwayamKtena_Audio_03072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
62_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sami_Video_17072021

62_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_Sami_Audio_17072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
63_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_KalAH_Video_24072021

63_TatPurushaH_DwiteeyaTatPurushaH_KalAH_Audio_24072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
64_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA_Video_31072021

64_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA_Audio_31072021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
65_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA-2_Video_07082021

65_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_TatkrtArtA-2_Audio_07082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
66_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_1_Video_07082021

66_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_1_Audio_07082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
67_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_2_Video_21082021

67_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_2_Audio_21082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
68_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_3_Video_28082021

68_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthruKaranE_3_Audio_28082021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
69_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_Video_04092021

69_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_Audio_04092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
70_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_2_Video_11092021

70_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_KarthyaiRthikAthavachanE_2_Audio_11092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
71_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_Annena Vyanjikaranam_Bhakshyena Misreekaranam_Video_18092021

71_TatPurushaH_ThrteeyaTatPurushaH_Annena Vyanjikaranam_Bhakshyena Misreekaranam_Audio_18092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
72_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Video_25092021

72_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Audio_25092021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
73_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_1_Video_02102021

73_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_1_Audio_02102021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
74_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Panchami Bhayena_Video_09102021

74_TatPurushaH_Chaturthi TadarThArtha Bali Hita Sukha RakshitaiH_Panchami Bhayena_Audio_09102021

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
75_tatpuruSHAsamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_Video_ 2021-10-16

75_tatpuruSHAsamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ Audio_2021-10-16

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
76_tatpuruSHAsamaAsaH-stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_Video_ 2021-10-30

76_tatpuruSHAsamaAsaH-stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ Audio_2021-10-30

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
77_tatpuruSHAsamaAsaH-Sapthami ShaudaiH_Video_ 2021-12-11

77_tatpuruSHAsamaAsaH-Sapthami ShaudaiH_Audio_ 2021-12-11

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः -सप्तमी शौण्डैः
78_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_Video_ 2021-12-18

78_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_Audio_ 2021-12-18

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः -सप्तमी शौण्डैः
79_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_SiddhaSushkaPakvaBandhaiH Ca_Video_ 2021-12-25

79_tatpuruSHAsamaAsaH-sapthamishoudaiHi_SiddhaSushkaPakvaBandhaiH Ca_Audio_ 2021-12-25

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः -सप्तमी शौण्डैः_सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च
80_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Thritheeya-paryantham_Video_ 2022-01-08

80_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Thritheeya-paryantham_ Audio_2022-01-08

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
81_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Panchamii-paryantham_Video_ 2022-01-15

81_tatpuruSHAsamaAsaH-punarAvathanam-Panchamii-paryantham_ Audio_2022-01-15

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः
82_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KruthyairuNe_Video_ 2022-01-22

82_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KruthyairuNe_ Audio_2022-01-22

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-कृत्यैर्ऋणे
83_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-TatapurushE Krit Bahulam_SamjnayAm_Video_ 2022-01-29

83_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-TatapurushE Krit Bahulam_SamjnayAm_Audio_ 2022-01-29

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्
84_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_Video_ 2022-02-05

84_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_Audio_ 2022-02-05

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्
85_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_Video_ 2022-02-12

85_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_Audio_ 2022-02-12

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्-क्तेनाहोरात्रावयवाः
86_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_2-Video_ 2022-02-19

86_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-SamjnayAm_KtenaHoarAtraAvayaH_2-Audio_ 2022-02-19

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-संज्ञायाम्-क्तेनाहोरात्रावयवाः
87_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KtenaHoarAtraAvayaH-Video_ 2022-02-26

87_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptamai-KtenaHoarAtraAvayaH-Audio_ 2022-02-26

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-क्तेनाहोरात्रावयवाः
88_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KtenaHoarAtraAvayaH-2-Video_ 2022-03-05

88_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptamai-KtenaHoarAtraAvayaH-2-Audio_ 2022-03-05

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-क्तेनाहोरात्रावयवाः
89_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-KtenaHoarAtraAvayaH-3-Video_ 2022-03-12

89_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptamai-KtenaHoarAtraAvayaH-3-Audio_ 2022-03-12

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-क्तेनाहोरात्रावयवाः
90_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-tatra-khEpE_Video_2022-03-26

90_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-tatra-khEpE_Audio_2022-03-26

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-तत्र - क्षेपे
91_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-khEpE-pAtresamidhAdhya_Video_2022-04-02

91_tatpuruSHAsamaAsaH-Saptami-khEpE-pAtresamidhAdhya_Audio_2022-04-02

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- क्षेपे -पात्रेसमितादयश्च
92_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Video_2022-04-16

92_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Audio_2022-04-16

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
93_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Video_2022-04-23

93_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-intro_Audio_2022-04-23

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
94_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti_Video_2022-04-30

94_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti_Audio_2022-04-30

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
95_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti_Video_2022-05-07

95_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti_Audio_2022-05-07

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
96_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti-prathipadhana Shashti_Video_2022-05-21

96_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti-prathipadhana Shashti_Audio_2022-05-21

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
97_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti_Video_2022-06-04

97_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti_Audio_2022-06-04

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
98_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti-prathipadhana Shashti_Video_2022-06-1898_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-SeShe Shashti-karmani Shashti-prathipadhana Shashti_Audio_2022-06-18 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- षष्ठी
99_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-PoorvAparadhotharaMaikadesinaikadhikaranE_Video_2022-06-25. .

99_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-PoorvAparadhotharaMaikadesinaikadhikaranE_Audio_2022-06-25

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे
100_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-PoorvAparadhotharaMaikadesinaikadhikaranE_Video_2022-07-02. .

100_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-PoorvAparadhotharaMaikadesinaikadhikaranE_Audio_2022-07-02

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे
101_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-Ardham Napumsakam-Dwteeya thriteeya---Anyatharasyam_Audio_2022-07-16 \\\

101_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-Ardham Napumsakam-Dwteeya thriteeya---Anyatharasyam_Video_2022-07-16

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- अर्धं नपुंसकम्
102_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-Dwteeya thriteeya---Anyatharasyam_Audio_2022-07-23\\\

102_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-Dwteeya thriteeya---Anyatharasyam_Video_2022-07-23

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्याण्यन्यतरस्याम्
103_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-KAlAH Parimanina_Audio_2022-07-30\\\

103_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-KAlAH Parimanina_Video_2022-07-30

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-कालाः परिमाणिना
104_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-KAlAH Parimanina_Audio_2022-08-06\\\

104_tatpuruSHAsamaAsaH-Shasti-KAlAH Parimanina_Video_2022-08-06

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-कालाः परिमाणिना
105_tatpuruSHAsamaAsaH-Dwiteeya-PrapthApannE ca DwiteeyayA_Audio_2022-08-20\\\

105_tatpuruSHAsamaAsaH-Dwiteeya-PrapthApannE ca DwiteeyayA_Video_2022-08-20

करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-प्राप्तापन्ने च द्वितीयया
106_tatpuruSHAsamaAsaH-trjakAbhyAm krtari_Audio_Video_2022-09-10 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- तृजाकाभ्यां कर्तरि
107_tatpuruSHAsamaAsaH-trjakAbhyAm krtari-2_Audio_Video_2022-09-17 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः- तृजाकाभ्यां कर्तरि
108_tatpuruSHAsamaAsaH-YajakAdibhischa-na nirdharane-_Audio_Video_2022-10-08 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-
109_tatpuruSHAsamaAsaH-na nirdharane-pratipathana sashti-_Audio_Video_2022-10-15 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-
110_tatpuruSHAsamaAsaH-Athiigarthaesam karmani-_Audio_Video_2022-10-22 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-प्रतिपदविधाना षष्ठी
111_tatpuruSHAsamaAsaH-Krnja prathiyatnE_rujarthanam bhavavachananamAjvarE_Audio_Video_2022-11-12 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-प्रतिपदविधाना षष्ठी
112_tatpuruSHAsamaAsaH-Patipadaana Shashti-_Audio_Video_2022-12-03 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-प्रतिपदविधाना षष्ठी
113_tatpuruSHAsamaAsaH-PuraNaguNasuhitArthasadavyayatavyasamAnadhikaraNE_Audio_Video_2023-01-28 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन
114_tatpuruSHAsamaAsaH-PuraNaguNasuhitArthasadavyayatavyasamAnadhikaraNE_Audio_Video_2023-02-04 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन
115_tatpuruSHAsamaAsaH-PuraNaguNasuhitArthasadavyayatavyasamAnadhikaraNE_Audio_Video_2023-02-11 करपात्रम् 03A-तत्पुरुषसमासः - सामान्यातत्पुरुषः-पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन