समासवर्गः

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि‎ | 09---samAsaH-pANini-dvArA08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsavargaH
Jump to navigation Jump to search


अत्र विद्या-भगिन्या-चालितवर्गः 'समासः पाणिनि-द्वारा' इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

                                                                                                        

ध्वनिमुद्रणानि   करपत्राणि
01_samAsaparichayaH_2020-03-20 समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-03-28 समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+ vibhAShA _ 2020-04-04 समासपरिचयः
04_samAsah- upsarjana-sangya +pUrvanipAtaH_ 2020-04-11 समासपरिचयः
05_samAsah- Ekavibhakti chApUrvanipAtE _ 2020-04-18 समासपरिचयः
06_samAsaH-upsarjana saNgyA -abhyAsaH+ samartavyAH amshAH_2020-04-25 समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_ 2020-05-02 समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam _2020-05-09 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_ 2020-05-16 समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA- rAjapuruShAH+ bhavaccAkShuH_ 2020-05-23 समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_ 2020-05-30 समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-06 अव्ययीभावसमासः
13_avyayIbhAvasamAsaH-- avyaya, upasarga, gati samjNYA + samAsAnthAH _2020-06-13 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha --- samAsantapratyayaH+ prakriyAsambaddhasUtraNi + avyayam vibhakti-samIpam _2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH ---- avyayam vibhakti samiipam samriddhi -- avyayAnAM arthAH _2020-06-27 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH-- avayayam vibhkati. samiipam + adhihari prakriyA _2020-07-11 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH _ vibhaktyarthe-- abhyAsaH _2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah--vibhaktyarthe - adantam uttarapadam _2020-07-25 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH--vibhaktyarthe - uttarapadam annanta shabdaH_08-01-2020 अव्ययीभावसमासः
20_ avyayiibhAvasamAsaH--vibhakyarthe abhyAsaH_ 2020-08-08 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH-- samiipArathE--nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH _2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAvasamAsaH -- samipArthE--nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+ sharad shabdaH_ 2020-08-29 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH--samiipArthE-- avayayibhAve sharatprabhrithibhyaH_ 2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH -- gaNasUtrANi--avavyiibhAve sharatprabhritibhyAH_ 2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH-- pathinashca + napumsakAdanyatarsyAm _ 2020-09-19 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-- punasmaraNam + napumsakAdanyatarsyAm _2020-09-26 अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-- upacharmam+upacharma rUpacintanam_ 2020-10-03 अव्ययीभावसमासः
28_avyayiibhAvasamAsaH-- upasamidham+upasamid, upasamit _2020-10-10 अव्ययीभावसमासः
29_avyayiibhAvasamAsaH-- upadriSHadam, upadriSHad/t + girEshcha senakasya _2020-10-17 अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasamAasaH-- abhyAsaH_ 2020-10-31 अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasamAsaH--samdridyarthE+ vriddhyarthE+ arthAbhArthE_ 2020-11-07 अव्ययीभावसमासः
32_ samAsaH punassmaraNam + avyayiibhAsamAsaH --- atyayArthE+ asampratyarthE_ 2020-11-21 अव्ययीभावसमासः
33_avyayiibhAvasamAsaH-- pratipadikAntanumvibhaktiShu ca + kumati ca+ yathArthE_2020-11-28 अव्ययीभावसमासः
Audio: 34_avyayiibhAvasamAsaH--yathArthE - yogyatA, vIpsA, padarthAnativRiti, saadRishyam_ 2020-12-05

Video: 34_avyayiibhAvasamAsaH--yathArthE - yogyatA, vIpsA, padarthAnativRiti, saadRishyam_ 2020-12-05

अव्ययीभावसमासः
Audio: 35_avyayiibhAvasamAsaH-- yogapadyArthe+ sAdrishyArthe_ 2020-12-12

Video : 35_avyayiibhAvasamAsaH-- yogapadyArthe+ sAdrishyArthe_ 2020-12-12

अव्ययीभावसमासः
Audio:  36_avyayiibhAvasamAsaH--sampathi+ sAkalya+antavachanE+ abhyAsaH_ 2020-12-19

Video: 36_avyayiibhAvasamAsaH-- sampathi+ sAkalya+antavachanE+ abhyAsaH_ 2020-12-19

अव्ययीभावसमासः
Audio: 37_avyayiibhAvasamAssaH-- yathAsAdrishyE_2021-01-09

Video: 37_avyayiibhAvasamAssaH-- yathAsAdrishyE_2021-01-09

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio:  38_avyayiibhAvasamAsaH--yAvadavadhAraNam+ sup pratina mAtrArthE_2021-01-16

Video: 38_avyayiibhAvasamAsaH--yAvadavadhAraNam+ sup pratina mAtrArthE_2021-01-16

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 39_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe_ 2021-01-23

Video:  39_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe_ 2021-01-23

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 40_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe+ akSHa shalAkA sankhyAya pariNA_ 2021-01-30

Video: 40_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe+ akSHa shalAkA sankhyAya pariNA_ 2021-01-30

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः

Audio: 41_avyayiibhAvasaMasaH-- apaparibahiraNycavaH panchamyA_ 2021-02-06

Video: 41_avyayiibhAvasaMasaH-- apaparibahiraNycavaH panchamyA_ 2021-02-06

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 42_ avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNYcavaH panchamyA _ 2021-02-12

Video: 42_ avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNYcavaH panchamyA _ 2021-02-12

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 43_avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNycavaH panchamyA - udAharaNani_ 2021-02-20

Video: 43_avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNycavaH panchamyA - udAharaNani_ 2021-02-20

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 44_avyayiibhAvasamAsaH--abhyAsaH+ Ang maryAdhAbhividhyoH_ 2021-02-27

Video: 44_avyayiibhAvasamAsaH--abhyAsaH+ Ang maryAdhAbhividhyoH_ 2021-02-27

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 45_avyayiibhAvasamAsaH--Ang maryadhAbhividhyoH+udAharaNani_  2021-03-06

Video: 45_avyayiibhAvasamAsaH--Ang maryadhAbhividhyoH+udAharaNani_  2021-03-06

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 46_avyayiibhAvasamAsaH-- lakShaNenAbhipratI, AbhimukhyE_ 2021-03-13

Video: 46_avyayiibhAvasamAsaH-- lakShaNenAbhipratI, AbhimukhyE_ 2021-03-13

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 47_avyayiibhAvasamAsaH--lakshaNenAbhiprati AbhimukhyE- udAharaNAni_ 2021-03-20

Video: 47_avyayiibhAvasamAsaH--lakshaNenAbhiprati AbhimukhyE- udAharaNAni_ 2021-03-20

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 48_avyayiibhAvasamAsaH- anuryatsamayA_ 2021-03-27

Video:  48_avyayiibhAvasamAsaH- anuryatsamayA_ 2021-03-27

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 49_avyayiibhAvasamAsaH--yasyacAyAmaH_ 2021-04-03

Video:  49_avyayiibhAvasamAsaH--yasyacAyAmaH_ 2021-04-03

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 50_avyayiibhAvasamAsaH--anuryatsamayA+ tishtadguprabhRitIni ca_ 2021-04-10

Video: 50_avyayiibhAvasamAsaH--anuryatsamayA+ tishtadguprabhRitIni ca_ 2021-04-10

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 51_avyayiibhAvasamAsaH-tishtHadguprabhRitIni ca+ pArE madhyE SHaSHThya vA_2021-04-17

Video: 51_avyayiibhAvasamAsaH-tishtHadguprabhRitIni ca+ pArE madhyE SHaSHThya vA_2021-04-17

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 52_avyayiibhAvasamAsaH- pArE madhyE ShaShTyA vA _ 2021-04-24

Video: 52_avyayiibhAvasamAsaH- pArE madhyE ShaShTyA vA _ 2021-04-24

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 53_avyayiibhAvasamAsaH- saMkhyA vaMshyEna_ 2021-05-01

Video: 53_avyayiibhAvasamAsaH- saMkhyA vaMshyEna_ 2021-05-01

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio:  54_ avyayiibhAvasamAsaH-- nadIbhishca_ 2021-05-08

Video: 54_ avyayiibhAvasamAsaH-- nadIbhishca_ 2021-05-08

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 55_avyayiibhAvasamAsaH-- bhAshitapumskam+ anyapadArthe ca saMjYAyAm_2021-05-15

Video: No video is available due to network problems

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 56_avyayiibhAvasamAsaH-- striyAH bhASHitapumskAdanUG samAnAdikaraNe apUraNIpriyAdiShu _2021-05-22

Video: 56_avyayiibhAvasamAsaH-- striyAH bhASHitapumskAdanUG samAnAdikaraNe apUraNIpriyAdiShu _2021-05-22

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 57_avyayiibhAvasamAsaH-- abhyAsaH_ 2021-05-29 अव्ययीभावसमासः अभ्यासः
Audio: 58_tatpuruShasamAsaH- paricayaH_ 2021-06-05

Video:  58_tatpuruShasamAsaH- paricayaH_ 2021-06-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 59_tatpuruShasamAsaH-- samAsAntHAH+ dvitiiyatatpuruSHaH_ 2021-06-12

Video: 59_tatpuruShasamAsaH-- samAsAntHAH+ dvitiiyatatpuruSHaH_ 2021-06-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:60_tatpuruShasamAsaH-dviitiyA shritAtiitapatitagatAtyastaprApatApannaiH_2021-06-19

Video: 60_tatpuruShasamAsaH-dviitiyA shritAtiitapatitagatAtyastaprApatApannaiH_2021-06-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 61_tatpuruShasamAsaH-- vAkyAbhyAsaH_2021-06-26

Video: 61_tatpuruShasamAsaH-- vAkyAbhyAsaH_2021-06-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 62_tatpuruSHasamAsaH--khaTvA kSHEpE+ sAmi+ kAla_2021-07-10

Video: 62_tatpuruSHasamAsaH--khaTvA kSHEpE+ sAmi+ kAla_2021-07-10

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 63_tatpuruSHasamAsaH- kAlAH +atyantasamyogE ca_ 2021-07-17

Video: 63_tatpuruSHasamAsaH- kAlAH +atyantasamyogE ca_ 2021-07-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 64_tatpuruSHasamAsaH- ahassarvaikadeshasaNGkhyAtapuNyAtca rAtrEH + tritiiya tatpuruSHasamAsaH _ 2021-07-24

Video: 64_tatpuruSHasamAsaH- ahassarvaikadeshasaNGkhyAtapuNyAtca rAtrEH + tritiiya tatpuruSHasamAsaH _ 2021-07-24

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 65_tatpuruSHasamAsaH- tRitiiya tatpuruShasamAsaH-1_ 2021-07-31

Video: 65_tatpuruSHasamAsaH- tRitiiya tatpuruShasamAsaH-1_ 2021-07-31

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 66_tatpuruSHasamAsaH--pUrvasadrishasamOnArthakalaha+ kartrukaraNe kRita bahulam _ 2021-08-07

Video: 66_tatpuruSHasamAsaH--pUrvasadrishasamOnArthakalaha+ kartrukaraNe kRita bahulam _ 2021-08-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 67_tatpuruSHasamAsaH--kartrukaraNE krita bahulam_ 2021-08-14

Video: 67_tatpuruSHasamAsaH--kartrukaraNE krita bahulam_ 2021-08-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 68_tatpurSHasamAsaH- kartRIkaraNe kRitabahulam _2021-08-21

Video: 68_tatpurSHasamAsaH- kartRIkaraNe kRitabahulam _2021-08-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:69_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-08-28

Video: 69_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-08-28

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 70_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-09-04

Video: 70_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-09-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 71_tatpuruSHasamAsaH- annEna vNYjanam + bhakShyENa mishrIkaraNam_ 2021-09-11

Video: 71_tatpuruSHasamAsaH- annEna vNYjanam + bhakShyENa mishrIkaraNam_ 2021-09-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 72_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-18

Video: 72_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 73_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-25

Video: 73_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 74_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH+panchami bhayEna_2021-10-02

Video: 74_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH+panchami bhayEna_2021-10-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 75_tatpuruSHasamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ 2021-10-09

Video: 75_tatpuruSHasamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ 2021-10-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 76_tatpuruSHasamAsaH - stOkAntikadUrArthakrichChrANi_ 2021-10-16

Video: 76_tatpuruSHasamAsaH - stOkAntikadUrArthakrichChrANi_ 2021-10-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:77_ tatpuruSHasamAsaH- stOkAntikadUrArthakrichChrANi_2021-10-23

Video: 77_ tatpuruSHasamAsaH- stOkAntikadUrArthakrichChrANi_2021-10-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 78_tatpuruSHasamAsaH- pancami tatpuruShasya punassmaraNam_ 2021-10-30

Video: 78_tatpuruSHasamAsaH- pancami tatpuruShasya punassmaraNam_ 2021-10-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:79_tatpuruSHasamAsaH--stOkAntikadUrArthakrishChrANi_2021-11-13

Video: 79_tatpuruSHasamAsaH--stOkAntikadUrArthakrishChrANi_2021-11-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 80_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-11-20

Video: 80_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-11-20

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 81_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-12-04

Video: 81_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-12-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 82_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_2021-12-11

Videoː 82_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_2021-12-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 83_tatpuruSHAsamAsaH--saptamI shaUNDaiH + siddhashuSHkapakvabandhaishca _ 2021-12-18

Videoː 83_tatpuruSHAsamAsaH--saptamI shaUNDaiH + siddhashuSHkapakvabandhaishca _ 2021-12-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː84_tatpuruSHAsamAsaH--dhvaNGkSHENa kShEpE + kRityAirRINE_ 2021-12-25

Videoː 84_tatpuruSHAsamAsaH--dhvaNGkSHENa kShEpE + kRityAirRINE_ 2021-12-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 85_tatpuruSHAsamAsaH-- kRityaIrRiNE_ 2022-01-08

Videoː 85_tatpuruSHAsamAsaH-- kRityaIrRiNE_ 2022-01-08

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 86_ tatpuruShAsamAsaH--krityapratyaya abhyAsaH_ krityaIrRiNE_ 2022-01-15

Videoː 86_ tatpuruShAsamAsaH--krityapratyaya abhyAsaH_ krityaIrRiNE_ 2022-01-15

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 87_tatpuruSHAsamAsaH --krityaiRiNE + saMjNYAyAm_ 2022-01-22

Videoː 87_tatpuruSHAsamAsaH --krityaiRiNE + saMjNYAyAm_ 2022-01-22

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 88_tatpuruSHAsamAsaH--saMjNYAyAm_2022-01-29

Videoː 88_tatpuruSHAsamAsaH--saMjNYAyAm_2022-01-29

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 89_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-05

Videoː 89_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 90_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-12

Videoː 90_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː91_tatpuruSHAsamAsah-- ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-19

Videoː 91_tatpuruSHAsamAsah-- ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 92_tatpuruSHAsamAsaH--ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-26

Videoː 92_tatpuruSHAsamAsaH--ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː93_tatpuruSHAsamAsaH--kEtnAhorAtrAvayavAH_ 2022-03-05

Videoː 93_tatpuruSHAsamAsaH--kEtnAhorAtrAvayavAH_ 2022-03-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 94_tatpuruShAsamAsah-- rAtrAhnAhAH puMsi _2022-03-12

Videoː 94_tatpuruShAsamAsah-- rAtrAhnAhAH puMsi _2022-03-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 95_tatpuruSHasamAsaH--kShEpE_ 2022-03-19

Videoː 95_tatpuruSHasamAsaH--kShEpE_ 2022-03-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 96_tatpuruSHasamAsaH--pAtrEsamithAdayashca+ yogavibhAgaH_  2022-03-26

Videoː 96_tatpuruSHasamAsaH--pAtrEsamithAdayashca+ yogavibhAgaH_  2022-03-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 97_tatpuruSHasamAsah--SHaSHti_ 2022-04-09

Videoː 97_tatpuruSHasamAsah--SHaSHti_ 2022-04-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː98_tatpuruSHAsamAsaH--SHaSHti tapuruShasamAsaH parichayaH_ 2022-04-16

Videoː 98_tatpuruSHAsamAsaH--SHaSHti tapuruShasamAsaH parichayaH_ 2022-04-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti tatpuruSHasamAsaH triprakArikaSHaSHTi_ 2022-04-23

Videoː 99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti tatpuruSHasamAsaH triprakArikaSHaSHTi_ 2022-04-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 100_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikAsSHASHTi_ 2022-04-30

Videoː 100_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikAsSHASHTi_ 2022-04-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 101_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikASHaSHTi_ 2022-05-07

Videoː 101_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikASHaSHTi_ 2022-05-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 102_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-abhyAsaH+ pratipadavidhAna SHaSHTi_ 2022-05-14

Videoː 102_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-abhyAsaH+ pratipadavidhAna SHaSHTi_ 2022-05-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21

Videoː 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.