वर्गः ०९ कारकम् - तृतीयाविभक्तिः

From Samskrita Vyakaranam
15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah09karakam-trtiyavibhaktih
Jump to navigation Jump to search