वर्गः ०७ कारकम् - अन्तरान्तरेणयुक्ते + कर्मप्रवचनीययोगे + उपोऽधिके च द्वितीया

From Samskrita Vyakaranam
15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah07karakam-antarantarenayuktekarmapravacaniyayogeupodhikecadvitiya
Jump to navigation Jump to search