वर्गः ०८ कारकम् - अभि-अति..कर्मप्रवचनीयत्वम् + कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया

From Samskrita Vyakaranam
15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah08karakam-abhi-atikarmapravacaniyatvamkaladhvanoratyantasanyoge
Jump to navigation Jump to search

posted Jul 26, 2020, 4:56 PM by Bhavya Ramaswamy Iyengar [updated Jul 27, 2020, 2:15 AM by Sreevidhya Visvanathan ]


Audio: 08_kArakam--abhirbhAge+adhiparii anarthakaU+ su pUjAyAm+kAlAdhvanoratyantasanyogE_07-26-2020

Video: 08_kArakam--abhirbhAge+adhiparii anarthakaU+ su pUjAyAm+kAlAdhvanoratyantasanyogE_07-26-2020


For mobile viewers - Link to pdf


Session 8 July 26th 2020


For mobile viewers - Link to pdf


kaarakam-moolam