भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ६४ (Spoken Sanskrit Class #64)

13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah64

भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ६४ (Spoken Sanskrit Class #64) अत्र भाषितसंस्कृतं २०२४ (Spoken Sanskrit  2024) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका नीलम्-भगिनी |

Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 64 by Neelam Bhagini.

Class file name & Link Karapatram/Document Link
1. संस्कृतवर्णमाला / Alphabet Video file 10/02/2024 संस्कृतवर्णमाला PAGE 1
2. Vowel Symbols मात्रा चिह्नानि Video 2024-02-17

2. Vowel Symbols मात्रा चिह्नानि Audio 2024-02-17

संस्कृतवर्णमाला PAGE 1
3. Self Intro and पुंलिङ्ग शब्द परिचय Video 2024-02-24

3. Self Intro and पुंलिङ्ग शब्द परिचय Audio 2024-02-24

वस्तूनां परिचय PAGE 2
4. स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग पदानि Video 2024-03-02

4. स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग पदानि Audio 2024-03-02

वस्तूनां परिचय PAGE 2
5. Compounds, परिचयः Video 2024-03-09

5. Compounds, परिचयः Audio 2024-03-09

परिचयः PAGE 3
6. एतत् तत् usage in 3 Genders Video 2024-03-16

6. एतत् तत् usage in 3 Genders Audio 2024-03-16

एषः - सः - सा - तत् PAGE 4
7. अत्र तत्र सर्वत्र Usage Video 2024-03-23

7. अत्र तत्र सर्वत्र Usage Audio 2024-03-23

अस्ति नास्ति अत्र सर्वत्र PAGE 6
8. अहं भवान् भवती प्रयोगः Video2024-03-30

8. अहं भवान् भवती प्रयोगःAudio 2024-03-30

अहं भवान् भवती प्रयोगः page 7
9. षष्ठी विभक्ति प्रयोगः Video 2024-04-06

9. षष्ठी विभक्ति प्रयोगः Audio 2024-04-06

एतस्य/एतस्याः –तस्य/तस्याः नाम? Page 8