10 - प्रश्नाः उत्तराणि च

10---nyAyashAstram/10---prashnAH-uttarANi-ca

अस्मिन्‌ जालपुटे लभ्यन्ते न्यायशास्त्र-सम्बद्धानि प्रश्नोत्तराणि | क्रमेण प्रश्नाः तेषाम्‌ उत्तराणि च संयुज्यन्ते | प्रथमप्रश्नः अधोभागे अस्ति; तदग्रिमे प्रश्नाः क्रमेण उपरि; नूतनतमप्रश्नः सर्वोपरि च | विषयानुक्रमणि अपि अस्ति अत्र; कस्मिन्‌ अपि विषये 'click' करोति चेत्‌, स च विषायः साक्षात्‌ पुरतः आयाति |


अस्मिन्‌ पुटे अस्माकं न्यायवर्गजनानां घटिताः प्रश्नाः सामान्यतया स्थापिताः; अन्यच्च भवतः/भवत्याः मनसि कोऽपि न्यायसम्बद्धप्रश्नः वर्तते चेत्‌, मह्यं प्रेषयतु [Swarup <dinbandhu@sprynet.com>]; उत्तरं ज्ञायते चेत्‌ अत्रैव लेखिष्यते |


--------------------------------

.