न्यायशास्त्रचिन्तनम् -2014

08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/12---nyAya shAstram/nyAya shAstram Cintanam


Here below are the recordings from the Monday evening cintanam sessions led by Raksha Bhagini through 6/25/18; starting 7/2/18, by Jayanti Bhagini; and starting 5/13/2019, by Akhila Bhagini. Starting 8/5/19, Vidhya Bhagini is teaching, and starting 9/1/2019 Vidyashankar Mahodaya is teaching.


विद्याधरी-चिन्तनम्‌

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि पुस्तके पृष्ठाः अधीताः
01_vidyAdharii-cintanam_pp.6-9_2015-06-10 pp. 6 -  9
02_vidyAdharii-cintanam_sAmAnyam_pp.10-12_2015-06-15 pp. 10 - 12
03_vidyAdharii-cintanam_visheShaH_+_samavAyaH_pp.12-16_2015-06-22 pp. 12 - 16
04_vidyAdharii-cintanam_abhAvaH_+_virodhaH_+_pratiyogitA_+_avacChedakam_pp.16-21_2015-06-29 pp. 16 - 21
05_sAmAnyam_visheShaH_ca_2015-07-06 सामान्यं विशेषः च  [करपत्रम्‌]
06_avacChedakadharmaH_2015-07-13 pp. 21 - 26
07_abhAvasya_caturvidhatvam_2015-07-20 pp. 27 - 28
08_kAraNasaya_nikaShAH_+_tAdAtmyasambandhaH_+_anyonyAbhAvaH_2015-07-27 pp. 29 - 31
09_tAdAtmyasambandhaH_anyonyAbhAvaH_ca_2015-08-03 pp. 31 - 32
10_citra-sahita-carcA---nirUpya-nirUpaka-bhAvaH_atyantAbhAvasya-anyonyAbhAvasya_ca_nirUpaNam_2015-08-10 White-board-मध्ये चित्र-सहिताभ्यासः
11_anuyogii-adhikaraNArthe_+_ gyAnam-ityasya-paricayaH_2015-08-17 pp. 31 - 32 + White-board
12_gyAnam---viShaya-viShayi-bhAvaH_+_prakAsha-rUpA-viShayatA_+_trividha-viShayatA_2015-08-24 pp. 32 - 34 + White-board
13_gyAnam---viShaya-viShayi-bhAvaH_+_prakAsha-rUpA-viShayatA_+_trividha-viShayatA_2015-08-31 pp. 32 - 34 + White-board
14_tisraH-viShayatAH-asamAnAdhikaraNAH_+_tisraH-vaShayitAH-ekaM-gyAnam_2015-09-07 pp. 34 - 36
15_sapta-padArthAH--1_2015-09-14 pp. 1 - 12
16_sapta-padArthAH--2_2015-09-18 pp. 12 - 18
17_abhAvaH_pratiyogitA_avacChedaka-dharmaH_2015-09-21 pp. 18 - 26
18_abhAvaH-caturvidhaH_+_svarUpasambandhaH_+_idam-asya-kAraNam_+_tAdAtmyasambandhaH_+_anyonyabhAvaH_2015-09-28 pp. 27-31
19_atyantAbhAva-anyonyAbhAvayoH_bhedaH_+_anuyogii-adhikaraNArthe_+_ gyAnam--viShaya-viShayi-bhAvaH_+_trividha-viShayatA__2015-10-05 pp. 31 -34
20_punassmaraNam_+_tisraH-viShayatAH-asamAnAdhikaraNAH_+_tisraH-viShayitAH-samAnAdhikaraNAH_+_ekaM-gyAnam_2015-10-12 pp. 32 - 36
21_lakShyaM-lakShaNam_+_avyApti-ativyApti-asambhava-doShAH_+_pRuthivii--lakShaNaM-vivaraNaM-ca_2015-10-19 pp. 37 - 39
22_lakShya-lakShaNa--punassmaraNam_+_shariiram-indriyam-viShayaH_+_nityatvAdivibhAgaH_+_vatvam_+_lakShaNe-vatva-prayogaH_2015-10-26 pp. 37; 39 - 41
23_visheShyam_visheShaNam_ca_+_shuklAdInAM-guNa-guNi-vAcakatvam_+_visheShya-visheShaNayoH-arthaH_+_guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_2015-11-02 shuklAdInAM-puMstvaM-visheShyanighnatA-cApi      
24_visheShaNam-visheShyaM-karapatram---visheShya-visheShaNayoH-arthaH_+_guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_+_guNa-guNivAcaka-artha-parivarthanam--matup-tva_2015-11-09 करपत्रम्‌-- विशेषणं विशेष्यम्‌
25_v-v-karapatram---panca-visheShaNAni---guNaH-jAtiH-dravyam-karma-abhAvaH_+_unnataH-guNivAcakaH-kintu-visheShaNa-vAcakaH-api_+_unnata-shabdasya-siimA_2015-11-16 करपत्रम्‌-- विशेषणं विशेष्यम्‌
26_v-v-karapatram---visheShaNatvena-samavAyaH-visheShaH-ca_+_loke-prayogaH-bhinnaH_+_tadvAcaka-shabdaH_+_dhanaM-dhanavattvaM-ca_2015-11-23 करपत्रम्‌-- विशेषणं विशेष्यम्‌
27_dhanavattvasya-pakShadvayam---dhanam-eva_ca_dhanAdikaraNatvam_+_lakShaNa-samanvAye-AdhArAdheya-bhAvaH_+_pRuthivii-jalaM-tejaH---sharIrAdivibhAgaH_2015-12-07 करपत्रम्‌-- विशेषणं विशेष्यम्‌  + विद्याधरी pp. 37, 40-42
28_suvarNaM-taijasaM-dravyam_2015-12-14 करपत्रम्‌-- सुवर्णं तैजसं द्रव्यम्‌
29_vAyoH-lakShaNe-daladvayam_+_sambandhasya-avacChedakatvam_2015-12-21 विद्याधरी pp. 42 - 46
30_sambandhasya-avacChedakatvam_+_ pratiyogitAyAH-sambandhAvacChinnatvam_2015-12-28 विद्याधरी pp. 45 - 47 + भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति
31_shabdaguNakamAkAsham_+_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca_2016-03-21 विद्याधरी pp. 45 - 46 + चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः अवच्छेदकसम्बन्धः च
32_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca---citrasahita-parishiilanam + abhAvasya-pratiyogitAyAshca prasange'pi_2016-03-28 विद्याधरी pp. 45 - 48 + चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः अवच्छेदकसम्बन्धः च
33_avacChedakatvasya-parisamAptiH_+_lakShaNe-guNapada-prayogaH_+_guNa-dravya-pratyakSham---paricayaH_2016-04-04 विद्याधरी pp. 47 - 51
34_guNa-dravya-pratyakSham-2_2016-04-14 विद्याधरी pp. 49 - 52
35_guNa-dravya-pratyakSham-3_+_vAyu-AkAsha-anumAna-pramANaM--gauravaM-lAghavaM-ca_2016-04-18 विद्याधरी pp. 51 - 52
36_anumAne-gauravaM-lAghavam_+_parimANatvam_+_indriyANAm-apratyakShatvam_2016-04-25 विद्याधरी pp. 52 - 54
37_kAlaH---paricayaH_+_lakShaNavAkyam_+_upAdhi-nirUpaNam_2016-05-02 कालः इति करपत्रं + विद्याधरी pp. 54 - 56
38_kAla-sankocaka-upAdhayaH_+_kAlasya-sarvAdhAratvam_+_kAlika-sambandhaH_2016-05-09     विद्याधरी pp. 56 - 58
39_kAlika-sambandhena-keShAm-adhikaraNatvam_+_dishaH-nirUpaNam_2016-05-16 विद्याधरी pp. 58-61
40_gyAnAdhikaraNamAtmA_+_trayaH-guNAH-indriya-agrAhyAH_+_vyApAraH_2016-05-23 विद्याधरी p.62 +  व्यापारः संस्कारः च + ज्ञानाधिकरणमात्मा-सम्बद्धप्रश्नाः
41_viShayatAsambandhasya-vRuttyaniyAmakatvam_+_IshvarasAdhakamanumAnam_+

_gyAnam-icChA-kRutiH_2016-06-06

विद्याधरी pp. 64-67
42_gyAnam-icChA-kRutiH_+_ceShTA-spandaH_+_saviShayakapadArthAH_+_jiivAtmA-nirUpaNam_2016-06-13 विद्याधरी pp. 66-69
43_Ishvarasya-kriyAH_+_jiivAtmanaH-vibhutvaM-pratyakShaM-ca_2016-06-20 विद्याधरी pp. 69-70 + (1) आत्मा मनः च + (2)  ईश्वरस्य कृतयः क्रियाः च
44_manaH---sukhAdyupalabdhisAdhanamindriyam-iti-vivaraNam_+_lakShaNavAkye-daladvayam_2016-06-27 विद्याधरी pp. 70-71 +  आत्मा मनः च
45_manasaH-lakShaNa-vAkyam_+_vishve-kAraNAni---samvAya-asamavAya-nimittAni-ca_2016-07-04 मनसः लक्षणम्‌ + विद्याधरी pp. 70-71
46_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam---lakShaNe-dalatrayam_2016-07-11 विद्याधरी pp. 72-75  + मनसः लक्षणम्‌
47_rUpa-lakShaNa-vAkyasya-dalasArthakyam_+_grAhyapadayuktAnAm-itara-lakShaNAnAM-nirUpaNam_2016-07-18 विद्याधरी pp. 74-78
48_guNasya-vyApyAvyApyaM-ca-vRuttitvam--1_2016-07-25 विद्याधरी pp. 79-80 +  गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
49_guNasya-vyApyAvyApyaM-ca-vRuttitvam--2_2016-08-01 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
50_guNasya-vyApyAvyApyaM-ca-vRuttitvam--3_2016-08-08 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
51_guNasya-vyApyAvyApyaM-ca-vRuttitvam--4_2016-08-15 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
52_yathA-kapisanyogasya-tathA-rUpasya-avyApyavRuttitvam_+_rasAdivibhAgaH_+_rUpAdi-pAkajam-apAkajam-ca_2016-08-22 विद्याधरी pp. 79-82
53_kAryakAraNabhAvaH_2016-08-29 विद्याधरी pp. 82-84
54_asamavetaguNAnAM-gyAnam_+_samavAyakAraNa-lakShaNam_+_guNe-guNa-pratyayaH_2016-09-08 विद्याधरी pp. 85-88
55_samkhyAdi-sAdhAraNa-guNAH_+_samavAyikAraNa-asamavAyikAraNa-paricayaH_2016-09-12 विद्याधरी pp. 88-90
56_kAraNatva-cintanam_+_asamavAyikAraNaM-dvividham_+_ekatvaM-dvividham_+

_dvitvAdikam-anityameva_2016-09-20

विद्याधरी pp. 90-91
57_ekatvaM-dvividham_+_saMkhyAlakShaNam_+_parimANalakShaNam_+

_parimANakAraNatvam_2016-09-26  

विद्याधरी pp. 91-94
58_parimANe-kAraNatvam_+_kAryakAraNabhAvaH-ca-dvitiiya-asamavAyikAraNam_2016-10-03 विद्याधरी pp. 92-94
59_kAryakAraNabhAvaH-ca-dvitiiyam-asamavAyikAraNam_2016-10-10 कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌
60_dvitiiyam-asamavAyikAraNam---cintanam-abhyAsah-ca_2016-10-17 कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌
61_paramparAsambandhaH-ekamukhena_+_asamavAyikAraNa-sArAMshaH_+_pRuthaktvam_2016-10-24 कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌ + pp. 95-96
61A_kAryakAraNabhAvasya-punaravalokanam--1_2016-10-29 विद्याधरी pp. 85-90
61B_kAryakAraNabhAvasya-punaravalokanam--2_2016-11-05 कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌
62_kAryakAraNabhavaH_+_bheda-pRuthaktvayoH-visheShaH_2016-10-31 विद्याधरी pp. 90-96 (review) + 96-97
63_navyanaiyAyikAnAm-AkShepaH---bhedaH-eva-pRuthaktvam_2016-11-07 विद्याधरी p.96-97
64_bhedaH-eva-pRuthaktvam_+_saMyogasya-prasange--1_2016-11-14 विद्याधरी p.98-97 + संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
65_saMyogasya-prasange--2_2016-11-21 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
66_saMyogasya-prasange--3_2016-11-28 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
67_saMyogasya-prasange--4_paramANubhyaH-paramparayA-sarvam-ayutasiddhaM-kim?_2016-12-05 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
68_saMyogasya-prasange--5_paramANuShu-guNAH_+_pRuthagAshrayAshritatvam_2016-12-12 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌ + p.82 + संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
69_pRuthaktva-bhedayoH-vailakShaNyam-1_2016-12-19 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
70_pRuthaktva-bhedayoH-vailakShaNyam-2_+_avadhi-paricayaH_2017-01-09 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
71_avadhi-cintanam---pRuthaktvam_+_vibhAgaH_2017-01-16 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
72_avadhi-cintanam---vibhAgaH_+_sanyogaH_+_niyatAvadhikatvam_2017-01-23 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
73_nikhilAvadhikatvam---paricayaH_+_pRuthaktvam_+_sanyoga-vibhAgau_2017-01-30 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
74_pRuthaktvam---avadhibhedaH_+_avadhisamudAyabhedaH_+_niyata-aneka-nikhilAvadhikatva-cintanam_2017-02-06 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
75_avadhisamudAyabhedaH-AshrayabhUtadravyabhedashca_+_vibhAgaH_+_bhedasya-nikhilAvadhikatva-viShaye-paricayaH_2017-02-13 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
76_bhedasya-nikhilAvadhikatva-cintanam_2017-02-20 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
77_bhedasya-nikhilAvadhikatva-cintanam_+_kasya-nikhilAvadhikatvam_+_bhedaH-eva-pRuthaktvam-iti-AkShepasya-nirAsaH_2017-02-27 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
78_bhedaH-eva-pRuthaktvam-iti-AkShepasya-nirAsaH---pUrvapakShiNaH-prathamam-ApAdanam_2017-03-06 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
79_pUrvapakShiNaH-dvitiiyam-ApAdanam_2017-03-13 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
80_pUrvapakShiNaH-prathame-ApAdane-punaH-kincit_+_dvitiiyam-ApAdanam--tasya-ca-uttaram_2017-03-20 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
81_pUrvapakShiNaH-dvayoH-ApAdanayoH-samAdhAnam_+_paramANvoH-saMyogAnupapattiH_2017-03-27 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
82_paramANvoH_mUrtavibhvoH_ghaTakapalayoH-bhinnAshrayatvAt-ca-saMyogApattiH_2017-04-03 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
83_ghaTakapalayoH-bhinnAshrayatvAt-saMyogApattiH_+_pRuthaktvAvadhitva-bhediiyapratiyogitayoH-vailakShaNyam_2017-04-10 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः परस्परवैलक्षण्यम्‌
84_pRuthaktva-bhedayoH-samagraM-cintanam-1_2017-04-24 विद्याधरी p.96-97
85_pRuthaktva-bhedayoH-samagraM-cintanam-2_2017-05-01 विद्याधरी p.96-98
86_pRuthaktva-bhedayoH-samagraM-cintanam-3_2017-05-08 विद्याधरी pp. 98-99
87_saMyoga-vibhAgayoH-svabhAva-prasange-punaH-kincit_2017-05-15 pp. 98-99 + संयोग-विभागयोः स्वभावप्रसङ्गे पुनः किञ्चित्‌
88_saMyoga-vibhAgayoH-avadhi-prasange_+_pRuthaktva-bheda-sArAMshaH_+_saMyukta-vyavahAra-hetuH-saMyogaH_2017-05-22 20 - संयोग-विभागयोः स्वभावप्रसङ्गे पुनः किञ्चित्‌+ pp. 33-34, 99-100
89_hastau-saMyuktau-iti-gyAnam_+_saMyoga-prakriyA_+_saMyogasya-prakArAH_2017-05-29 हस्तौ संयुक्तौ इति ज्ञानम्‌ + pp. 99 - 101
90_saMyoganAshako-guNo-vibhAgaH_+_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-sAmAnyaparihAraH_2017-06-05 pp. 100-102 + संयोगनाशात्‌ विभागः नातिरिक्तः इत्याक्षेपस्य सामान्यपरिहारः
91_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-vistArita-parihAraH-1_2017-06-12 विद्याधरी p. 102
92_guNa-nAshaH-kathaM-bhavati_2017-06-19 विद्याधरी p. 103
93_anumAnapramANam---vibhAgaH-atiriktaH-guNAH_2017-06-26 विद्याधरी pp. 103-104 + अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
94_anumAnapramANam---anvaya-vyAptiH_+_pakSha-bhinna-adhikaraNe-hetuH_2017-07-03 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
95_vyatirekavyAptiH_+_anvayavyAptiH_+_svArthAnumAnam_2017-07-10 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
96_parArthAnumAnasya-pancAvayavAH_+_anvayavyApti-lakShaNam_2017-07-17 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
97_trINi-vyApti-vAkyAni_+_vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH_2017-07-24 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
98_vyatirekavyApti-lakShaNena-anumAna-prayogaH_2017-07-31 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
99_vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH---vahniH-uShNaH-vahnitvAt_2017-08-07 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
100_vyatirekavyApteH-paryavasAnam_+_pAkajarUpanAshaH-iti-ekadesha-dRuShTAntaH_2017-08-14 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
101_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH---pakSatAvacChedakAvacChedena-sAdhyam_2017-08-21 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
102_pakSatAvacChedakasAmAnAdhikaraNyena-sAdhyam_+_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH_2017-08-28 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
103_anvayadRuShTAntaH-sAmAnyapakaShasya-ekadeshaH---PAA-sthale-bhavati_PAS-sthale-na-bhavati_2017-09-04 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
104_saMyoganAshAt-atiriktaguNaH-vibhAgaH-ityanumAnasya-parishiilanam---[parishiShTam-1]_2017-09-11 विद्याधरी p. 361, 101-104
105_asamavAyikAraNanAshena-guNanAshaH_+_janakanAshAjanyaguNanAshasya-ekadeshadRuShTAnTAH_+_pAkaviShaye-vAdadvayam_2017-09-18 विद्याधरी p. 361 असमवायिकारणनाशेन गुणनाशः + जनकनाशाजन्यगुणनाशस्य एकदेशदृष्टान्ताः च पाकविषये वादद्वयम्‌
106_piilupAkavAdinaM-mate-ghaTe-vidyamAna-rUpa-nAsha-prakriyA_2017-09-25 विद्याधरी p. 361 + जनकनाशाजन्यगुणनाशस्य एकदेशदृष्टान्ताः च पाकविषये वादद्वयम्‌
107_piilupAkavAde-piTharapAkavAde-ca-rUpAdiinAM-kArya-kAraNa-bhAvaH_+_janakanAshAjanyaguNanAshasya-ekadeshadRuShTAnTAH_2017-10-02 विद्याधरी p. 361 + जनकनाशाजन्यगुणनाशस्य एकदेशदृष्टान्ताः च पाकविषये वादद्वयम्‌
108_vibhAga-saMyoganAshayoH-kAryakAraNabhAvaH-1_2017-10-09 विभागसंयोगनाशयोः कार्यकारणभावः
109_vibhAga-saMyoganAshayoH-kAryakAraNabhAvaH-2_2017-10-16 विभागसंयोगनाशयोः कार्यकारणभावः
110_vibhAga-saMyoganAshayoH-kAryakAraNabhAvaH-3_2017-10-23 विभागसंयोगनाशयोः कार्यकारणभावः
111_vibhAga-saMyoganAshayoH-kAryakAraNabhAvaH-4_2017-10-30 विभागसंयोगनाशयोः कार्यकारणभावः
112_visheShaNa-visheShyabhAva-uddeshya-vidheya-bhAvayoH-vailakShaNyam_2017-11-06 उद्देश्यविधेयभावः
113_visheShaNa-visheShyabhAva-uddeshya-vidheya-bhAvayoH-vailakShaNyam--2_2017-11-13 उद्देश्यविधेयभावः
114_visheShaNa-visheShyabhAva-uddeshya-vidheya-bhAvayoH-vailakShaNyam--3_2017-11-20 उद्देश्यविधेयभावः
115_visheShaNa-visheShyabhAva-uddeshya-vidheya-bhAvayoH-vailakShaNyam--4_+_paratvAparatvam_2017-11-27 उद्देश्यविधेयभावः + विद्याधरी pp. 104 - 106
116_paratvAparatvaM---kAlakRutam_2017-12-04 विद्याधरी pp. 106 - 107
117_paratvAparatvaM---kAlakRutam-2_2017-12-11 विद्याधरी pp. 107 - 108
118_gurutva-lakShaNe-patanapadArthaH_2017-12-18 विद्याधरी pp. 107 - 110
119_adhodesha-sanyogajanakaH-vyApAraH-patanam_2017-12-25 अधोदेशसंयोगजनकः व्यापारः पतनम्‌
120_patana-cintanam_+_gurutva-lakShaNam_2018-04-09 विद्याधरी pp. 109 - 110
121_uttaradesha-saMyogaM-prati-vibhAgaH-kAraNam_+_tejasi-patanam_2018-04-16 उत्तरदेशसंयोगं प्रति विभागः कारणं वा ? + विद्याधरी pp. 110 - 111
122_uttaradesha-saMyogaM-prati-vibhAgaH-kAraNam_+_gurutvalakShaNe-dalasArthakyam_2018-04-23 व्यापारः + विद्याधरी pp. 111-112 + आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वं— दलसार्थक्यम्‌
123_gurutvalakShaNe-dalasArthakyam_+_dvividhalakShaNaM-sAmAnyaM-visheShashca_2018-04-30 विद्याधरी pp. 111-112 + आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वं— दलसार्थक्यम्‌
124_audAsiinyam_+_rUpalakShaNe-gurutvasya-nivAraNam_dravatva-paricayaH_2018-05-07 औदासीन्यम्‌ + रूपलक्षणस्मरणे गुरुत्वस्य निवारणम्‌ + विद्याधरी pp. 112-113
125_dravatva-pratibandhakam__sneha-paricayaH_2018-05-14 विद्याधरी pp. 113 - 114
126_snehasya-piNDiibhAvaM-prati-nimittakAraNatvam_2018-05-21 विद्याधरी pp. 115
127_nimittakAraNatsya-punaH-parishiilanam_2018-05-28 विद्याधरी pp. 115-116 + अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पण्डीभाव-कारणस्य स्नेहस्य
128_snehasya-pratyakSha-grAhyatvam_2018-06-04 विद्याधरी p. 116-117 + स्नेहस्य प्रत्यक्षग्राहकत्वम्‌        
129_snehasya-pratyakSha-grAhyatvam-2_2018-06-11 विद्याधरी p. 116-117 + स्नेहस्य प्रत्यक्षग्राहकत्वम्‌  
130_cvi-pratyaya_+_tingantAnAM-kriyAbodhakatvaM-guNabodhakatvaM-ca_2018-06-18 स्नेहस्य प्रत्यक्षग्राह्यत्वं, पिन्डीभावप्रसङ्गे च
131_piNDIbhAve-bhAva-shabdArthaH_+_naiyAyikAnAM-vaiyAkaraNAnAM-matabhedaH_2018-06-25 स्नेहस्य प्रत्यक्षग्राह्यत्वं, पिन्डीभावप्रसङ्गे च
132_piNDIbhAva-kriyAvAcako-vA_vAkye-kriyApadam-AvashyakaM-vA_sneha-piNDIbhAva-sambandha-nirUpaNam_shabda-paricayaH_2018-07-02 स्नेहस्य प्रत्यक्षग्राह्यत्वं, पिन्डीभावप्रसङ्गे च + p.117  
133_shabdasya---varNa-dhvani-vibhAgaH_+_kAraNa-trayeNa-vibhAgaH_2018-07-09 विद्याधरी p. 117-118
134_indriyANAM-prApyakAritvam_+_shabda-pratyakSha-sthale-kA-gatiH_2018-07-16 विद्याधरी p. 118-120
135_shabda-pratyakSha-sthale-kA-gatiH_+_svAdhikaraNe-sajAtiiyaguNajanakatvaM-kva-dRuShtam_2018-07-23 विद्याधरी p. 121
136_svAdhikaraNe-sajAtiiyaguNajanakatvaM-kva-dRuShtam_+_sarvavyavahAraheturguNaH-gyAnam_2018-07-30 विद्याधरी pp. 121-122
137_sarvavyavahAraheturguNaH-gyAnam_+_smRti-prasange-vyApArapadArthaH_2018-08-06 विद्याधरी pp. 122 -124
138_vyApyavyApakabhAvaH-kAryakAraNabhAvaH-ca_2018-08-13 विद्याधरी pp. 123, 30, 83
139_vyApyavyApakabhAvaH-kAryakAraNabhAvaH-ca_+_vyApAraH-nAma-kaH_2018-08-20 विद्याधरी pp. 123-124
140_anubhavasya-cAturvidhyam_+_pramANaM-pramA-ca_+_anubhava-smRti-samAnaviShayakau _2018-08-27    विद्याधरी pp. 124-126
141_smRutyutpatti-kShaNe-anubhavaH-nAsti_2018-09-10 विद्याधरी pp. 126-127
142_sarvatra-mAtra-padena-nivAryaM-cintyam_2018-09-17 विद्याधरी pp. 127-128
143_mAtra-padasya-lakShaNa-vAkye-niveshena-kiM-sidhyati_2018-09-24 सर्वत्र मात्रपदेन निवार्यं चिन्त्यम्‌
144_mAtra-padasya-kathanena-dala-dvayam__smrti-lakShaNe-dala-sArthakyam_2018-10-01 विद्याधरी pp. 128-129
145_pratyabhigyA-svarUpa-varNanam_2018-10-08 विद्याधरी pp. 130-131    
146_avagAhamAnam_+_yathArtha-anubhavasya-lakShaNavAkyam_2018-10-15 विद्याधरी pp. 131-132
147_AdhArAdheyabhAvaH-gyAnaM-vinApi-bhavati_2018-10-22 विद्याधरी pp. 132-133  
148_Adheyatva-prakAratvayoH-sAmAnAdhikaraNyAt-pramA_2018-10-29 विद्याधरी pp. 133-134
149_tadabhAvavati-tatprakArako'nubhavaH-ayathArthaH_2018-11-05 विद्याधरी pp. 134-136
150_yathArthAnubhavaH-caturvidhaH_+_sAdhAraNakAraNa-nirUpaNam_2018-11-12 विद्याधरी pp. 136-137
151_dikkAlayoH-iishvariiyagyAnasya-ca-sAdhAraNakAraNatvam_+_kAryasya-cetanasApekShatvam_2018-11-19 विद्याधरी pp. 138-139, 66-67
152_gyAnecChAkRutiinAm-iishvarasamavetAnAM-sAdhAraNakAraNatvam_+

_prAgabhAvasya-ca_2018-11-26

विद्याधरी pp. 139-140
153_prAgabhAvasya-sAdhAraNakAraNatvam---pUrvapakShiNaH-yuktiH_2018-12-03 विद्याधरी pp. 140- 141
154_prAgabhAvasya-sAdhAraNakAraNatvasya-pramANam_2018-12-10 विद्याधरी pp. 141-144
155_trividha-kAraNasya-dalasArthakya-paricayaH__gyAnaM-prati-viShayasya-kAraNatvam_2018-12-17 विद्याधरी pp. 144-145
156_samavAyikAraNasya-prathamavidha-asamavAyikAraNasya-ca-dalasArthakyam_2018-12-24 विद्याधरी pp. 145-148
157_dalasArthakyam---samavAyikAraNe-prathamavidhAsamavAyikAraNe-ca_+_dvitiiyAsamavAyikAraNe-citrapaTasya-vyabhicAraH_2019-04-08 विद्याधरी pp. 144-149
158_citrapaTe-vyabhicArAt-dvitiiyAsamavAyikAraNa-lakShaNavAkye-sambandhaparivartanam_2019-04-15.mp3 विद्याधरी pp. 149-152
159_dvitiiyAsamavAyikAraNa-lakShaNavAkye-kAryatAvacChedakasambandhAnupAdAne-nimittakAraNAtivyAptiH_+_svarUpayogyatvaM-phalopadhAyakatvam_2019-04-22 विद्याधरी  pp. 152-154
160_svarUpayogyatvaM-phalopadhAyakatvam_+_vidyamAnasya-ca-gyAyamAnasya-ca-sataH-kAraNatA_2019-04-29 विद्याधरी pp.154-157
161_vidyamAnasya-ca-gyAyamAnasya-ca-sataH-kAraNatA_2019-05-06 विद्याधरी pp. 156-157
162_pratibadhya-pratibandhakabhAva-nirUpaNam_+_tasya-dvaividhyam_2019-05-13 विद्याधरी pp. 157-159
163_prayojya-prayojakabhAva-nirUpaNam_2019-05-20 विद्याधरी pp. 159-160
164_kAraNasya-kAraNam-api-prayojakaM_+_pratyakSha-pramA-lakShaNam_2019-05-25 विद्याधरी pp. 160-161
165_prayojyaprayojakabhAve-pratibandhakacintanam_anyathAsiddhanirUpaNam---paricayaH_prathamAnyathAsiddhatvam_2019-06-03 विद्याधरी pp. 160-161 + अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
166_anyathAsiddhanirUpaNam---dvitiiyAnyathAsiddhatvam_+

_tRutiiyAnyathAsiddhatvam_2019-06-10

अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
167_anyathAsiddhanirUpaNam---tRutiiyAnyathAsiddhatvam_

caturthAnyathAsiddhatvam_2019-06-17

अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
168_anyathAsiddhanirUpaNam---pancamAnyathAsiddhatva-paricayaH_2019-06-24.mp3 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
169_pancamAnyathAsiddhanirUpaNam---pratyakSha-kAraNa-mahattve-shariirakRutalAghavam_2019-07-01 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
170_pancamAnyathAsiddhanirUpaNam---gandhakAryaM-prati-kAraNaM-pRuthivI-vA-pRuthivItvaM-vA---upasthitikRutalAghavaM-shariirakRutalAghavam_2019-07-08 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
171_pRuthivItvatvarUpa-kAraNatAvacChedake-sharIrakRutagauravam_+_ taTasthalakSaNaM-svarUpalakShaNam_+_sakalapRuthivI-samavetatve-sati-pRuthivItarAsamavetatvam_2019-07-15 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
172_jAtau-vidyamAna-dharma-svarUpalakShaNaM-ca-jAtisadasyalakShaNavAkya-ghaTitapadArthe-dharma-ativyAptiH---pRuthiviitvatvaM-gandhatvam_2019-07-22 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
173_pancamAnyathAsiddhatvena-apareShAM-caturNAM-cAritArthyam_2019-07-27.mp3 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
174_pratyakShapramA-bodhanArthaM---gyAnam-anubhavaH-yathArthAnubhavaH-caturvidhaH-karaNam-asAdhAraNakAraNaM-kAraNam-kAryam_2019-08-05   तर्कसङ्ग्रहः pp. 60-80  विद्याधरी pp. 161-162
175_pratyakShalakShaNaghaTakadalAnAM-sArthakyam_+_indriyapadaM-tarhi-anarthakam_2019-08-12                   तर्कसङ्ग्रहः pp. 60-80  विद्याधरी pp. 162-164
176_svaprakArakagyAnasvabhAvaH_2019-08-19 विद्याधरी pp. 164-165
177_nirvikalpakapratyakSham_2019-08-26 विद्याधरी pp. 166
178_vishiShTa-gyAna-janaka-nirUpaNam_2019-09-09 विद्याधरी pp. 167-169
179_vishiShTa-gyAna-prabheda-nirUpaNam_2019-09-16 179_विद्याधरी pp. 169-172
180_pratyakSha-gyAne-sannikarShAH_2019-09-23 180_विद्याधरी pp. 172-173
181_pratyakSha-gyAne-sannikarShAH_2019-09-30 181_विद्याधरी pp.172-173
181_2_pratyakSha-gyAne-sannikarShAH_2019-10-07 181_2_विद्याधरी pp.173-174
182_pratyakSha-gyAne-sannikarShAH_III_2019-10-14 182_विद्याधरी pp.174-176
183_pratyakSha-gyAne-sannikarShAH_IV_2019-10-21 183_विद्याधरी pp.176-178
184_anumAna-nirupanam_2019-10-28 184_विद्याधरी pp.179-180
185_pakShasAdhyahetu-paDasvabhAvamAdAyavyApti-nirupanam_2019-11-04 185_विद्याधरी pp.180-181
186_paDasvabhAvamAdAyavyApti-nirupanam_2019-11-11 186_विद्याधरी pp. 181-185
187_vyAptipadena_ke_padArthAH_bodhyante_2019-11-18.mp3 187_विद्याधरी pp.181-185
188_vyApti-parAmarSha-nirupanam_2019-11-25 188_विद्याधरी pp.185-187
189_vyApti-parAmarSha-nirupanam_2019-12-09 189_विद्याधरी pp.187-189
190_parAmarSha-lakshanam_2019-12-16 190_विद्याधरी pp.190
191_parAmarSha-nirupanNe_prakArtA-avachchedaka-sambandha_2019-12-23 191_विद्याधरी pp.190-192
192_vyApti_svArthAnumAnam_2019-12-30 192_विद्याधरी pp.192-19
193_svArthAnumAna_prayojanam_2020-01-06     193_विद्याधरी pp.193-194
194_parArthAnumAnam_2020-01-13   194_विद्याधरी pp.195
195_parArthAnumAna_vivaranam_2020-01-20 195_विद्याधरी pp.195-197
196_parArthAnumAne_pratibandhaka_vichAra_2020-01-27 196_विद्याधरी pp.197-199
197_parArthAnumAne_pratIjna_hetu_vichAra_2020-02-03   197_विद्याधरी pp.199-200
198_punaHpaThanam_anumAna-nirUpaNAm_2020-02-10 198_विद्याधरी pp.179-183
199_punaHpaThanam_vyAptipadam_2020-02-17   199_विद्याधरी pp.183-186
200-punaHpaThanam_parAmarshaH_2020-02-24 200_विद्याधरी pp.186-190
201-punaHpaThanam_vyAptiH_pakShadharmatA_sambandhaH_2020-03-02 201_विद्याधरी pp.189-192
202-punaHpaThanam_svArthAnumAnam_2020-03-09.mp3   202_विद्याधरी pp.192-194
203 - NO recording link
204_hetuguna_vichAra_2020-03-23.mp3   204_विद्याधरी pp.200-202
205_nigamana_vichAra_2020-03-30 pp201-203
206_linga_traividhyam_2020-04-06   206_विद्याधरी pp.203
207_linga_traividhya_anuvartanam_2020-04-13 pp203-205
208_vyApaka_lakshana_parishkAra_2020-04-20 pp 205-206
209_vyApya_lakshana_parishkAra_2020-04-27 209_विद्याधरी pp206-208
210_abhidheyatva_prameyatva_vichAra_2020-05-04 pp. 209
211_abhidheyatva_padArtha_chintanam_2020-05-11 pp. 209-211
212_abhidheyatva_prameyatva_padArtha_chintanam_2020-05-18 pp211-212
213 - No text or recording in archieves as 213.No recording for 2020-05-25 in archieves.
213-214_kevalavyatireki_chintanam_2020-06-01Recording under 213-214 is same as for 214
214_kevalavyatireki_chintanam_2020-06-01 pp212-215
215_vyatireki_vyApti_graha_chintanam_2020-06-08 pp215-216
216-punaHpaThanam_abhidheyatvasya_kevalAnvayitvam_2020-06-15 pp211-213
NO DATA for 217. No recording found at archieves for 2020-06-22
NO DATA for 218.
219_paksha-nirUpaNam_220_hetvAbhAsa_nirupanam_2020-07-20 pp219-221
NO DATA for 220. The date for 219 and 221 differ by a week only. So is 220 entered as 221?
221_hetvAbhAse_virodhi_gyanam_pramAtmakam_2020-07-27 pp222-223
256_hetvAbhAsa_nirupaNe_parAmarshasya-kAryadvayam_2021-04-12