pANiniiyavyAkaraNam-Jan-2022-Session03

From Samskrita Vyakaranam
08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/08---pANiniiyavyAkaraNam-Jan-2022-Session03
Jump to navigation Jump to search


पाणिनीयव्याकरणम् 2022- session 03

अत्र पाणिनीयव्याकरणम् session 03 इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षकः पूर्णेन्दु-महोदयः |Purnendu Mahodaya

Here you will get the sound files for our Paniniiya Vyakaranam class, Batch Jan 2022, Session 03.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (पूर्णेन्दु-महोदयेन चालितवर्गः) करपत्रम्‌
001_धातुगणाः-2022-01-05 धातुगणाः
002_धातुगणाः-2022-01-12 धातुगणाः
003_धातुगण-परिचयः-2022-01-19 धातुगण-परिचयः
004_धातुगण-परिचयः-2022-01-26 धातुगण-परिचयः
005_गुणः-2022-02-02 गुणः
006_गुणः-2022-02-09 गुणः
007_धातुगणाभ्यासः-2022-02-16 धातुगणाभ्यासः
008_धातुगणाभ्यासः-2022-02-23 धातुगणाभ्यासः
009_धातुगणाभ्यासः-माहेश्वराणि सूत्राणि-2022-03-02 धातुगणाभ्यासः , माहेश्वराणि सूत्राणि
010_ पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्-2022-03-09 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
011_ पाणिनेः सूत्राणां पद्धतिः-2022-03-16 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
012_ व्याख्यानस्य आकृतिः-2022-03-23 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
013_ पाणिनीय-सूत्राणि षड्‌ विधानि-2022-03-30 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
014_ नियम सूत्रम्-रात्सस्य-2022-04-06 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
015_ निमित्तम्-2022-04-13 निमित्तम्
016_ इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌-2022-04-20 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
017_ इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌-2022-04-27 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
018_ इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌-2022-05-04 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
019_ इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌-2022-05-11 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
020_ इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌_अभ्यासः-2022-05-18 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
021_ इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌_अभ्यासः-2022-05-25 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
022_ गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः-2022-06-01 गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः
023_ गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः-सार्वधातुकार्धधातुकयोः-2022-06-08 गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः
024_ गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः-सार्वधातुकार्धधातुकयोः-2022-06-15 गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः
025_ गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः-सार्वधातुकार्धधातुकयोः-2022-06-29 गुणः, सूत्रसहिता दृष्टिः
026_ उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः-2022-07-06 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
027_ उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः-2022-07-13 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
028_ उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः-2022-07-20 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
029_ उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः-2022-07-27 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
030_ उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः-2022-08-03 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
031_ तुदादिगणे न गुणः-2022-08-10 तुदादिगणे न गुणः
032_ तुदादिगणे न गुणः-2022-08-17 तुदादिगणे न गुणः
033_ गुणकार्यस्य अभ्यासः-2022-08-31 गुणकार्यस्य अभ्यासः
034_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे-2022-09-07 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
035_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे-2022-09-14 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
036_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे-2022-09-21 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
037_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे-2022-09-28 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
038_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे-2022-10-05 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
039_धातुविज्ञानम्‌ - १-2022-10-19 धातुविज्ञानम्‌ - १
040_धातुविज्ञानम्‌ - १-2022-10-26 धातुविज्ञानम्‌ - १
041_धातुविज्ञानम्‌ - २ -2022-11-09 धातुविज्ञानम्‌ - २
042_धातुविज्ञानम्‌ - २ -2022-11-16 धातुविज्ञानम्‌ - २
043_धातुविज्ञानम्‌ - २ -2022-11-30 धातुविज्ञानम्‌ - २
044_धातुविज्ञानम्‌ - २ -2023-01-18 धातुविज्ञानम्‌ - २
045_धातुविज्ञानम्‌ - २ -2023-02-01 धातुविज्ञानम्‌ - २
046_धातुविज्ञानम्‌ - २ -2023-02-08 धातुविज्ञानम्‌ - २
047_धातुविज्ञानम्‌ - ३ -2023-02-15 धातुविज्ञानम्‌ - ३
048_धातुविज्ञानम्‌ - ३ -2023-02-22 धातुविज्ञानम्‌ - ३
049_धातुविज्ञानम्‌ - ३ -2023-03-01 धातुविज्ञानम्‌ - ३
050_धातुविज्ञानम्‌ - ३ -2023-03-08 धातुविज्ञानम्‌ - ३
051_धातुविज्ञानम्‌ - ३ -2023-03-15 धातुविज्ञानम्‌ - ३
052_धातुविज्ञानम्‌ - ३ -अभ्यासः-2023-03-22 धातुविज्ञानम्‌ - ३
053_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च_2023-04-05 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च
054_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_2023-04-12 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
055_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_2023-04-19 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
056_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_2023-04-26 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
057_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_2023-05-03 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
058_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_द्वौ धात्वधिकारौ-आकृतिः कारणं च_2023-05-10 द्वौ धात्वधिकारौ— आकृतिः कारणं च
059_तिङ्‌-सिद्धेः च लकाराणां च समग्रदृष्टिः_2023-05-17 तिङ्‌-सिद्धेः च लकाराणां च समग्रदृष्टिः
060_तिङ्‌-सिद्धेः च लकाराणां च समग्रदृष्टिः_2023-05-24 तिङ्‌-सिद्धेः च लकाराणां च समग्रदृष्टिः
061_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌_2023-05-31 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌
062_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌_2023-06-07 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌
063_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌_2023-06-14 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌
064_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌_परिशिष्टम्‌-2023-06-21 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌
065_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌_परिशिष्टम्‌-2023-06-28 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च – अधिकचिन्तनम्‌
066_अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः_2023-07-05 अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः
067_अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः_अभ्यासः_2023-07-19 अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः
068_अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः_अभ्यासः_2023-07-26 अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः
069_अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः_अभ्यासः_2023-08-02 अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृष्टिः
070_कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च_2023-08-09 कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च
071_कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च_2023-08-16 कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च
072_कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च_2023-08-30 कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च
073_कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च_2023-09-13 कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च
074_कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च_2023-09-20 कृत्‌-प्रत्ययाः अपि सार्वधातुकाः आर्धधातुकाश्च
075_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_2023-09-27 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
076_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_2023-10-04 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
077_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_2023-10-18 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
078_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_2023-10-25 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
079_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_2024-01-04 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
080_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_नित्यत्वम्_2024-01-10 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
081_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_अन्तरङ्गत्वम्_लोपो व्योर्वलि_2024-01-24 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
082_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_अन्तरङ्गत्वम्_च्छ्वोः शूडनुनासिके च_2024-01-31 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
083_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_अन्तरङ्गत्वम्_तिसृणाम्‌_2024-02-07 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
084_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ_2024-02-14 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
085_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_आदेच उपदेशेऽशिति_2024-02-21 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
086_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_पूर्वत्रासिद्धम्‌_2024-02-28 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
087_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_शास्त्रासिद्धम्‌_कार्यासिद्धम्‌_2024-03-06 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
088_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_झोऽन्तः_2024-03-20 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
089_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_झोऽन्तः_2024-03-27 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
090_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ_2024-04-10 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
091_अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌_हुश्नुवोः सार्वधातुके_2024-04-17 अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम्‌
092_अङ्गम् इति विषयः_2024-04-24 अङ्गम् इति विषयः
093_अङ्गकार्ये गुणः‌_2024-05-15 अङ्गकार्ये गुणः‌
094_तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः_2024-05-22 तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः
095_ससजुषो रुः_2024-05-29 तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः
096_एरुः_2024-06-12 तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः
097_अतो हेः_2024-06-26 तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः
098_ज्ञाजनोर्जा_2024-07-03 तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः
099_ङिच्च_2024-07-17 तिङ्‌प्रत्ययानां सिद्धिः