४९. abhyAsAnAM uttarANi

From Samskrita Vyakaranam
(Redirected from ४९. abhyAsAnAM uttarANi)
13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/abhyAsAnAM uttarANi
Jump to navigation Jump to search
Home

उत्तराणि - Answers:

सर्वेषाम् अभ्यासानाम् उत्तराणि अत्र लभ्यन्ते। Answers to all the exercises in this curriculum are available below as PDFs.

विषयसङ्ख्या विषयः उत्तराणि Answer PDFs
संस्कृतवर्णमाला Lesson-1 pdf
वस्तूनां परिचयः Page - 2
परिचयः Page - 3
एषः/सः, एषा/सा, एतत्/तत् Page - 4
सरलवाक्यानि प्रश्नाः च Page - 5
अस्ति - नास्ति, अत्र - सर्वत्र Page - 6
अहम्-भवान्-भवती Page - 7
एतस्य/एतस्याः – तस्य/तस्याः नाम? Page - 8
सम्बन्धषष्ठी - शब्दानां प्रयोगः Page - 9
१० क्रीडा - क्रियापदानि Page - 10
११ कर्तृपदयुक्त-क्रियापदानि Page - 11
१२ भवान् - भवती Page - 12
१३ सङ्ख्याः Page - 13
१४ समयः Page - 14
१५ बहुवचनम् Page - 15
१६ बहुवचनक्रियापदानि Page - 16
१७ वर्तमानकालः Page - 17
१८ द्वितीयाविभक्तिः Page - 18
१९ कदा ?; कुत्र ?; किम् ? Page - 19
२० सम्भाषणम् Page - 20
२१ स्थावरवस्तूनि Page - 21
२२ दिशाः Page - 22
२३ पञ्चम्यर्थे  तः Page - 23
२४ शीघ्रं, मन्दं, शनैः, उच्चैः Page - 24
२५ कथम्-किमर्थम् Page - 25
२६ भूतकाले तिङन्तकृदन्तरूपाणि Page - 26
२७ भविष्यत्कालरूपाणि Page - 27
२८ सम्बोधनरूपाणि Page - 28
२९ यदि - तर्हि Page - 29
३० यदा - तदा Page - 30
३१ यत्र – तत्र Page - 31
३२ च - एव - अपि - इति Page - 32
३३ तः पर्यन्तम् Page - 33
३४ सह - विना Page - 34
३५ अद्य - ह्यः - परश्वः, वासराणि, अद्यतन - ह्यस्तन - श्वस्तन Page - 35
३६ आगामि - गत Page - 36
३७ यावत् - तावत् Page - 37
३८ स्म -प्रयोगः Page - 38
३९ क्त्वा- ल्यप् Page - 39
४० तुमुन्-प्रत्ययः Page - 40
४१ अपेक्षया Page - 41
४२ रुचिवाचकाः Page - 42
४३ विरुद्धार्थकाः शब्दाः Page - 43
४४ चेत् , नो चेत् Page - 44
४५ शरीरावयवनामानि Page - 45
४६ यः - सः , या-सा Page - 46
४७ यत् -- तत् , यद्यपि - तथापि Page - 47
४८ कुटुम्ब-सम्बन्धशब्दाः Page - 48
४९ अभ्यासानाम् उत्तराणि Page - 49
२) द्वितीयस्तरस्य विषयसूचिका
Work in progress


Lesson-1 Answers PDF

Lesson-3 Answers PDF

Lesson-4 Answers PDF

Lesson-5 Answers PDF

Lesson-6 Answers PDF

Lesson-7 Answers PDF

Lesson-8 Answers PDF

Lesson-9 Answers PDF

Lesson-10 Answers PDF

Lesson-11 Answers PDF

Lesson-12 Answers PDF

Lesson-13 Answers PDF

Lesson-14 Answers PDF

Lesson-15 Answers PDF

Lesson-16 Answers PDF

Lesson-17 Answers PDF

Lesson-18 Answers PDF

Lesson-19 Answers PDF

Lesson-20 Answers PDF

Lesson-21 Answers PDF

Lesson-22 Answers PDF

Lesson-23 Answers PDF

Lesson-24 Answers PDF

Lesson-25 Answers PDF

Lesson-26 Answers PDF

Lesson-27 Answers PDF

Lesson-28 Answers PDF

Lesson-29 Answers PDF

Lesson-30 Answers PDF

Lesson-31 Answers PDF

Lesson-32 Answers PDF

Lesson-33 Answers PDF

Lesson-34 Answers PDF

Lesson-35 Answers PDF

Lesson-36 Answers PDF

Lesson-37 Answers PDF

Lesson-38 Answers PDF

Lesson-39 Answers PDF

Lesson-40 Answers PDF

Lesson-41 Answers PDF

Lesson-42 Answers PDF

Lesson-43 Answers PDF

Lesson-44 Answers PDF

Lesson-45 Answers PDF

Lesson-46 Answers PDF

Lesson-47 Answers PDF

Lesson-48 Answers PDFपदरञ्जनी - शिष्टाचारः [Page 20]

यी णो ढै छु थि सु जै थौ दू
डो न्य लौ ठू षी षी बं टु थि
ञं वा दः हु क्ष मी फै थि णै
षी दः स्वा म्य श्म ची रौ रा
ङी टु थौ ता ची टि दं रि:
सु प्र भा म् म् खा
खा म् दू णिः लौ स्का म्
लौ ढै फी थि णै खा रः
खा जै कु ची चि न्ता मा स्तु थौ
फै जा षौ रा छि नुः षी ची ङी

1) पदरञ्जनी - शिष्टाचारः Page 20 Answer file PDFपदरञ्जनी - शरिरावयवनामानि [Page 45]

१) शरिरावयवनामानि अन्वेषणम् -

धः रौ फै म् बो म् हः शः यी झा सु
फी टौ णः ढै छु दू सु ला थौ दू थू ञं ठू
झा थू जं छि ची लौ डो टु णै खा टि दं
रा लौ षी खा अं ङ्गु ल्यः त्र म् रा टौ श्र ङी टु
श्म छि बं ष्ठः ला बं बं क्षः
खा ढै षौ छु थू फै श्म षौ ष्ठौ रौ मी
मु म् शः स्त म् रौ ची पा थि म् सि यी
यी षी रौ णि बं ची षी ञं दः हु फै छि ठू
जं स्क न्धः फै षौ रा छि बा हु षी षौ स्तः थौ
लौ छु णो न्धः छु श्म श्रु खा खा दू टौ
जि व्हा छं बो छि शि छं लौ ढै डो के लौ रुः णै
षौ ची लौ यी ढै फी खा जै सु जै शः झा
ना जं नि म्बः झा ढै भु बो रा स् हः
भी टौ लौ भ्रू श्म थि जा नुः ठू षी ची म् थू फी
छं वा भ्रू ढै वौ झा ञं षी ची छं ङी टु थौ दू
म् ग्री वा झा दू ना सि का दं रा फो णिः हु
फी टु जै सु म् थि ठू थू णै थू ण्ठः मी शो म्

2) शरिरावयवनामानि - Answer to puzzle 1 PDF२) शरिरावयवानां नामानि -

शरीरावयवस्य नामानि
Creation credit - Sameer Talar
१) मस्तकम् २) ललाटम् ३) नयनम् ४) नासिका ५) औष्ठोः ६) स्कन्धः
७) मणिबन्धः ८) करः ९) अङ्गुष्ठः १०) पादाङ्गुष्ठः ११) घुटिका १२) जानुः
१३) चरणः १४) पादतलः १५) पार्ष्णिः १६) पीठिका १७) पादः १८) ऊरुः
१९) नितम्बः २०) उदरम् २१) वक्षः २२) भुजा २३) कफोणि २४) अङ्गुल्यः
२५) केशः २६) मुखम् २७) ग्रीवा

2शरिरावयवनामानि Answer to puzzle 2 PDF


कुटुम्बसम्बन्धशब्दाः / बन्धुवाचकशब्दाः अभ्यासः [Page 49]

१) कुटुम्बसम्बन्धशब्दानां अन्वेषनणम् -

तिः मि त्र म् ण् नी
त्‍नी प्र मा ता हः वि लः चे ला
मा भा पी कु तु तु ही तृ
दा ति ता षु गि सु ता रि ते जा मा ता त्र खि
प्र का ने पि नै ता सी पौ ते
मा ता ही पा न्दा टु पु त्रः
का मु रो ना क्ष ष्ण कृ त्री न्वे हि यः
त्रा हि रः कः थः वि न्द स्व दौ
व् च् पु वॄ ला टा फु नु ग्र ष्ट रा हि
क् हो ती भ्रा मा तो नी श्व ञ् दो जा दे हो त्री
तृ चु ता ता की श्रू शु धि ध्द हा जा का
जा ली टु कः पि खु ज्ञा भा रः नो हो री
या ळि कि श्या लः खी डी नु जः
वु सा ङ् शो स्कृ दे ठा बे घो ग्र
त् त्तः सु ष्व तृ पि धा रि ने ड्य पी वु

4) कुटुम्ब-सम्बन्धानि पदानि - Answer PDF

अभ्यासानाम् उत्तराणि PDF