यः - सः , या-सा

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌‎ | Introductory-Sanskrit-lessons-202313---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons-2023/yaH-saH-yA-sA
Jump to navigation Jump to search

यः - सः , या-सा

यः - सः , या - सा

पठत अवगच्छतः

यः ------स या------सा
यः लिखति सः लेखकः। या गायति सा गायिका ।
यः कृषि कार्यम् करोति सः कृषकः। या लिखति सा लेखिका ।
यः चित्रं रचयति सः चित्रकारः। या नृत्तम् करोति सा नर्तकी
य: वाहनं चालयतिसः चालकः। या पचति सा पाचिका।
यः काष्टं तक्षति सः तक्षकः।   या विक्रयनम् करोति सा विक्रयिका ।
यः पचति सः पाचक । या अध्यापयति सा अध्यापिका
यः अध्यापयति सः अध्यापकः। या यानम् चालयति सा चालिका ।
यः निरीक्षणम् करोति सः सः निरीक्षकः। या चिकित्सां करोति सा वैद्या ।
यः श्रावयति सः श्रावकः । या कार्यम् करोति सा कार्यकत्री।


अभ्यासः

१. उचित पदम् उपयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयतु ---

यः ज्ञातुं इच्छति सः --------- या निरीक्षणं करोति सा----------
यः शास्त्रम् जानाति सः------ या तन्त्रम् जानाति सा----------
यः क्रीडति सः --------------- या नयति सा ------------------
यः सिञ्चति सः------------- या शिक्षयति सा------------
यः पाठयति सः --------- या याजयति सा -----------


२. उदाहरणं दृष्ट्वा एते के इति लिखतु ---

गायकः - यः गायति सः गायकः ।
धारकः - ---------
हारकः - --------
वाहकः - --------
उत्पादकः - --------
याजकः - ---------
दाहकः - --------
बोधकः - ---------
अध्यापिका---------
लेखिका-----------
दायिका---------
वाचिका---------
दर्शिका--------
नर्तिका---------
कारिका---------