नूतनपाठः संयुक्तः -- तिङन्तेषु हल्सन्धिकार्याणि - सङ्ग्रहः

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search

posted Sep 9, 2015, 10:26 AM by Swarup Bhai   [ updated Sep 9, 2015, 10:30 AM ]

- 9 September 2015 नूतनपाठः संयुक्तः --

       तिङन्तेषु हल्सन्धिकार्याणि - सङ्ग्रहः अत्र लभ्यते |