विषयः - विश्वसति / विश्वसिति

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search

किञ्चित्‌ चिन्तनं कृत्वा मनसि समाधानम्‌ ऊहताम्‌ |

तदा उत्तरार्थं प्रतिपादनार्थञ्च अयं जालपुटः अवलोकनीयः--

विषयः - विश्वसति / विश्वसिति

तत्र सर्वोपरि लभ्यते अद्यतनपत्रम्‌ | ततः अधोभागे क्रमेण "व्यावहारिकी शिक्षिका" इत्यस्य सर्वाणि पत्राणि लभ्यन्ते |  

धन्यवादः

रक्षा