04---aShTAdhyAyI-paricayaH/11---pANinIyavyAkraNa-paricayaH-2---aShTAdhyAyyAH-samagradRuShTiH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search