04---samavAyaH-atiriktaH-padArthaH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search