08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/01---pANiniiya-vyAkaraNam-2019---ravivAsaraaya prathamasatrasya dvanimudraNam

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search