pANiniiyavyAkaraNam-Aug-2022-Session04

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/08---pANiniiyavyAkaraNam-Aug-2022-Session04
Jump to navigation Jump to search


पाणिनीयव्याकरणम् आगस्ट् 2022 - session 04

अत्र पाणिनीयव्याकरणम् session 04 इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका सत्यभाम-भगिनी | Sathyabama Bhagini

Here you will get the sound files for our Paniniiya Vyakaranam class, Batch August 2022, Session 04.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (सत्यभाम-भगिन्या चालितवर्गः) करपत्रम्‌
001_DhatuganaH_Audio_2022 08 xx

001_DhatuganaH_Video_2022 08 xx

धातुगणाः
001- धातु गणाः -१७ ०८ २०२२ धातु गणाः
002 धातु गणाः २४ ०८२०२२ धातुगणाः
००३ धातु गणाः ३१०८२०२२ धातुगणाः
००४ धातुगणाः १४०९२०२२ धातुगणाः
००५ धातुगण परिचयः २१०९२०२२ धातुगण परिचयः
००६ गुणः २८ ०९ २०२२ गुणः
००७ धातुगणाभ्यासः १२ १० २०२२ धातुगणाभ्यासः
००८ धातुगणाभ्यासः १९१०२०२२ धातुगणाभ्यासः
००९ धातुगणाभ्यासः २६ १० २०२२ धातुगणाभ्यासः
०१० माहेस्वरसूत्रणि+सूत्रम् कथम् पठनीयम्०३११२०२२ अस्माकं मूल यन्त्राणि
०११ पणिनीय सूत्रम् कथम् पठनीयम् ०९ ११ २०२२ पाण्निय सूत्रम् कथम् पठनीयम्
०१२ पाणिनीयं सूत्रम् कथम् पठनीयम् २३ ११ २०२२ पाणिनीयं सूत्रम् कथम् पठनीयम्
०१३ व्यख्यानस्य अकृतिः ३० ११ २०२२ व्याख्यानस्य आकृतिः
०१४ निमित्तम् १४ १२ २०२२ निमित्तम्
०१५ इत् संज्ञा प्रकरणम् २१ १२ २०२२ इत् संज्ञा प्रकरणम्
०१६ इत् संज्ञा प्रकरणम् ०४ ०१ २०२३ इत् संज्ञाप्रकरणम्
०१७ इत् संज्ञा प्रकरणम् ११ ०१ २०२३ इत् संज्ञा प्रकरणं अभ्यासः
०१८ अनुबन्ध वर्णाः किमर्थम् १८ ०१ २०२३ अनुबन्ध वर्णाः किमर्थम्
०१९ गुणः सुत्र सहिता दृष्टिः २५ ०१ २०२३ गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः
०२० गुणःसूत्र सहिता दृष्टिः ०८ ०२ २०२३ गुणः सूत्र सहिता दॄष्टिः
०२१ गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः २२ ०२ २०२३ गुणः सूत्र सहिता दॄष्टिः
०२२ गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः ०१ ०३ २०२३ गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः
०२३ उपधायाम् अपि गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः ०८०३ २०२३ उपधायाम् अपि गुणः
०२४ उपधायाम् अपि गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः १७ ०३ २०२३ उपधायाम् अपि गुणः
०२५ उपधायाम् अपि गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः २२ ०३ २०२३ उपधायाम् अपि गुणः
०२६ उपधायाम् गुणः सूत्र सहिता दृष्टिः २९ ०३ २०२३ उपधयाम् अपि ग़ुणः
०२७ तुदाति गणे न गुणः ०५०४ २०२३ तुदाति गणे न गुणः
०२८ तुदाति गणे न गुणः १९ ०४ २०२३ तुदाति गणे न गुणः
०२९ गुण कार्यस्य अभ्यासः २६ ०४ २०२३ गुण कार्यस्य अभ्यासः
०३० केषु गणेषु गुणः संभवति धात्वङ्गे १० ०५ २०२३ केषु गणेषु गुणः संभवति धात्वङ्गे
०३१ केषु गणेषु ग़ुणः सम्भवति धात्वङ्गे १७ ०५ २०२३ केषु गणेषु गुणः संभवति धात्वङ्गे।
०३२ केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे अभ्यासः २४ ०५ २०२३ केषु गुणेषुङ्गुणः सम्भवति धात्वङ्गे।