पाणिनीयव्याकरणम् - session 08

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/08---pANiniiyavyAkaraNam-Sept-2020-Session08
Jump to navigation Jump to search


अत्र पाणिनीयव्याकरणम् session 08 इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका लक्ष्मी-भगिनी |

Here you will get the sound files for our Paniniiya Vyakaranam class, Batch Sept 2020, Session 08.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (लक्ष्मी-भगिन्या चालितवर्गः) करपत्रम्‌
001_धातुगणपरिचयः_2020-10-02 धातुगणाः
002_धातुगणपरिचयः_2020-10-09 धातुगणाः
003_धातुगणपरिचयः_2020-10-23 धातुगणपरिचयः
004_गुणः धातुगणाभ्यासः_2020-10-30 गुणः  धातुगणाभ्यासः
005_धातुगणाभ्यासः_2020-11-06 धातुगणाभ्यासः
006_धातुगणाभ्यासः_2020-11-21 धातुगणाभ्यासः
007_धातुगणाभ्यासः_अवशिष्टधातवः_माहेश्वराणि सूत्राणि_परिचयः_2020-11-27 धातुगणाभ्यासः माहेश्वराणि सूत्राणि
008_माहेश्वराणि सूत्राणि_2020-12-04 माहेश्वराणि सूत्राणि
009_माहेश्वराणि सूत्राणि_प्रत्याहाराणाम् अभ्यासः_2020-12-11 अस्माकं मूलयन्त्राणि
010_पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्_2020-12-18 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
011_पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्_2021-01-08 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
012_पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्_रात्सस्य_नियमसूत्रम्_2021-01-15 पाणिनीयं सूत्रं‌ कथं पठनीयम्
013_अस्माकं मूल-यन्त्राणि‎_निमित्तम्‌_2021-01-22 निमित्तम्‌
014_इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌_प्रथमसूत्रद्वयम्_2021-01-29 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्
015_इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌_अवशिष्टानि पञ्चसूत्राणि_2021-02-12 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
016_इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌_अनुबन्धवर्णानां लोपकार्यम्_अभ्यासः_2021-02-19 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌
017_इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्‌_अनुबन्धवर्णानां प्रयोजनानि_2021-02-26 इत्‌संज्ञा-प्रकरणम्
018_गुणः-सूत्रसहिता दृष्टिः_तिङ्‌शित्‌ सार्वधातुकम्_2021-03-05 गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
019_गुणः सूत्रसहिता दृष्टिः_सार्वधातुकार्धधातुकयोः_उदाहरणानि_2021-03-12 गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
020_गुणः सूत्रसहिता दृष्टिः_पुगन्तलघूपधस्य च_उदाहरणानि_2021-03-19 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
021_गुणः सूत्रसहिता दृष्टिः_उपधा_पुगन्तम् अङ्गम्_पुगन्तलघूपधस्य च_2021-03-26 उपधायाम्‌‌‌ अपि गुणः - सूत्रसहिता दृष्टिः
022_तुदादिगणे न गुणः_2021-04-02 तुदादिगणे न गुणः
023_तुदादिगणे न गुणः_सार्वधातुकमपित्‌_क्क्ङिति च_2021-04-16 तुदादिगणे न गुणः
024_गुणकार्यस्य अभ्यासः_2021-04-24 गुणकार्यस्य अभ्यासः
025_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे?_2021-05-01 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
026_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे?_चिन्तनम्_2021-05-07 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
027_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे_अभ्यासः_2021-05-14 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
028_केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे_अवशिष्टधातूनां चिन्तनम्_अभ्यासः_2021-05-28 केषु गणेषु गुणः सम्भवति धात्वङ्गे ?
029_धातुविज्ञानम्‌_इत्संज्ञाप्रकरणम्‌_2021-06-04 धातुविज्ञानम्‌ - १
030_धातुविज्ञानम्‌_इत्संज्ञाप्रकरणम्‌_उदाहरणानि_2021-06-12 धातुविज्ञानम्‌ - १
031_धातुविज्ञानम्‌_इत्संज्ञाप्रकरणम्‌_अभ्यासः_2021-06-18 धातुविज्ञानम्‌ - १
032_धातुविज्ञानम्‌ २_सत्वम्_धात्वादेः षः सः_2021-06-24 धातुविज्ञानम्‌ - २
033_धातुविज्ञानम्‌ _सत्वम्_धात्वादेः षः सः_ 2021-07-09 धातुविज्ञानम्‌ - २
034_धातुविज्ञानम्‌_नत्वम्_णो नः_2021-07-17 धातुविज्ञानम्‌ - २
035_धातुविज्ञानम्‌_सत्त्वम्_नत्वम्_पुनस्स्मरणम्_2021-07-23 धातुविज्ञानम्‌ - २
036_धातुविज्ञानम्‌_नत्वम्_नुमागमः_2021-07-30 धातुविज्ञानम्‌ - २
037_धातुविज्ञानम्‌_नुमागमः_इदितो नुम्‌ धातोः_मिदचोऽन्त्यात्परः_2021-08-06 धातुविज्ञानम्‌ - २
038_नश्चापदान्तस्य झलि_अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः_मोऽनुस्वारः_वा पदान्तस्य_2021-08-13 धातुविज्ञानम्‌ - २
039_नश्चापदान्तस्य झलि_अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः_मोऽनुस्वारः_वा पदान्तस्य_अभ्यासः_2021-08-27 धातुविज्ञानम्‌ - २
040_तपरस्तत्कालस्य_उपधायां च_अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा_2021-09-10 धातुविज्ञानम्‌ - २
041_धातुषु चत्वारि प्राकृतिकानि कार्याणि_अभ्यासः_2021-09-17 धातुविज्ञानम्‌ - २
042_धातुषु चत्वारि प्राकृतिकानि कार्याणि_अवशिष्टधातूनाम् अभ्यासः_2021-09-24 धातुविज्ञानम्‌ - २
043_धातूनां स्वरविज्ञानम्‌_पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च_2021-10-02 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
044_धातुषु आत्मनेपदत्वम्‌_2021-10-08 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
045_धातुषु उभयपदत्वम्‌_2021-10-23 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
046_धातुषु परस्मैपदत्वम्_अभ्यासः_2021-10-29 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
047_धातुषु पदव्यवस्था_अभ्यासः_धातुषु इड्‌व्यवस्था_2021-11-13 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
048_धातुषु इड्‌व्यवस्था_आर्धधातुकस्येड्वलादेः_नेड्‌ वशि कृति_2021-11-19 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
049_प्रत्ययेषु इड्‌व्यवस्था_आर्धधातुकस्येड्वलादेः_नेड्‌ वशि कृति_अभ्यासः_2021-12-03 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
050_धातूनां स्वरविज्ञानम्‌_धातुषु इड्‌व्यवस्था_धातोः स्वभावः_एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ _2021-12-19 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
051_धातूनां स्वरविज्ञानम्‌-पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च_अभ्यासः_2021-12-28 3 - धातुविज्ञानम्‌ - ३ (धातूनां स्वरविज्ञानम्‌ – पदव्यवस्था इड्‌व्यवस्था च
052_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च_2022-1-07 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च
053_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च_2022-1-21 सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च
054_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌_2022-01-28 ४-सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌
055_आर्धधातुकलकाराः अधिकचिन्तनम्‌_2022-02-06 ४-सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌
056_सार्वधातुकनिमित्तकविकरणम्_लकारनिमित्तकविकरणम्‌_2022-02-12 ४-सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌
057_गणनिमित्तिकविकरणप्रत्ययः_लकारनिमित्तिकविकरणप्रत्ययः_2022-02-18 ४-सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌
058_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌_परिशिष्टम्‌_2022-02-25 ४-सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌
059_सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌_परिशिष्टम्‌_2022-03-04 ४-सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः च अधिकचिन्तनम्‌
060_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_प्रक्रिया_प्रकरणम्_2022-03-12 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
061_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_द्वित्वप्रकरणम्‌_षट् सूत्राणि_2022-03-25 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
062_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_द्वित्वप्रकरणम्‌_2022-04-16 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
063_अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः_णत्वप्रकरणम्‌ _2022-04-23 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
064_अष्टाध्याय्याः मानचित्रम्‌_2022-04-30 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
065_अष्टाध्याय्याः मानचित्रम्‌_2022-05-06 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
066_चत्वारि अधिकारसूत्राणि_2022-05-21 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
067_त्रीणि अधिकारसूत्राणि_2022-05-27 अष्टाध्याय्याः समग्रदृष्टिः
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.