04- न्यायशास्त्रम् -2022

From Samskrita Vyakaranam
08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/12---nyAya shAstram/04---nyAya-shAstram---2022
Jump to navigation Jump to search


अत्र २०२२ इति वर्षस्य नूतनवर्गस्य न्यायशास्त्रसम्बद्धध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते | विद्याधरी-ग्रन्थः अत्र -- Vidyádharii PDF (First 56 pages only) | अत्र session 04 इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षकः आन्द्रे-महोदयः | Andrey Mahodaya

ध्वनिमुद्रणानि विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_granthaparicayaH_maGgalazlokAH_2022-02-23 Page 1
002__paricayaH_Evam_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2022-03-02 Pages 1--3
003_adhArAdheyabhAvaH_nirUpyanirUpakabhAvaH_2022-03-09 Pages 3--6
004_guNaH-karma_sAmAnyam-1_2022-03-16 Pages 6--9
005_sAmAnyam-2_param-aparam_sattA-1_2022-03-23 Pages 9--11
006_sAmAnyam-3_vizeSa-1_2022-03-30 Pages 11--13
007_vizeSaH-2_samavAyaH-1_2022-04-06 Pages 13--14
008_samavAyaH-2_lAghavam_abhAva_virodha_pratiyogitA-1_2022-04-13 Pages 15--18
009_pratiyogitA-2_abhAvatrairUpyam_avacchedakatvam-1_2022-04-27 Pages 18--21
010_abhyAsa_avacchedakatvapadArthavarNanam-1_2022-05-04 Pages 21--23
011_avacchedya-avacchedakabhAva-2_2022-05-11 Pages 23--26
012_nirUpya-nirUpaka-avacchedya-avacchedaka_abhAvasya-caturvidhatvam_kArya-kAraNa_2022-05-18 Pages 26--30
013_tAdAtmyasambandha_2022-05-25 Pages 30--31
014_adhikaraNasya-anuyogi-iti-saMjJA_jJAnam-tadvixayatA-ca-1_2022-06-01 Pages 31--33
015_jJAnam-tadviSayatA-ca-2_2022-06-08 Pages 33--35
016_viSayitAnAM-sAmAnAdhikaraNyam_pRtjvilakSaNam_2022-06-15 Pages 35--37
017_lakSaNam-lakSaNAbhAsaH-lakSaNadoSAz%20ca_nityatvAdivibhAgaH_2022-06-22 Pages 38--40
018_gandhvatI-pRthivI-gandhavattvam-pRthivyAH-lakSaNam-bhedanirUpaNam_2022-06-29 Pages 40--41
019_dalasArthakyam_2022-07-13 Pages 42--44
020_AkAzalakSaNam_sambandhasya-avacchedakatvam-(1)_2022-07-27 Pages 45--46
021_sambandhasya-avacchedakatvam-(2)_2022-08-03 Pages 46--47
022_pratiyogitAyAH-sambandhena-avacchinnatvam-(1)_2022-08-10 Pages 47--48
023-pratiyogitAyAH-sambandhena-avacchinnatvam-(2)_pratiniyatagrAhyAH-guNAH_2022-08-17 Pages 47--50
024_dravyapratyakSayogyatvam-(1)_AkAze-ekatva-vibhutva-sAdhanam_2022-08-31 Pages 50--52
025_dravyapratyakSayogyatvam-(2)_2022-09-07 Pages 52--54
026_kAlalakSaNam-tatra-avacchedAvacchedakabhAvaz-ca-2022-09-14 Pages 54--56
027_kAlopAdhinirUpaNam-1_2022-09-28 Pages 56--58
028_sarvajanyAnAM-samAnakAlikAnAM-parasparamadhikaraNatvam_2022-10-12 Pages 58--60
029_dizaH-nirUpaNam_AtmalakSaNam-(1)_2022-10-19 Pages 60--62
030_jJAnAdhikaraNam-AtmA_vRttiniyAmakasaMbandhaH_2022-11-09. Pages 62--63
031_vRttiniyAmakatvaM-vrttyaniyAnaktvaM-ca_viSayatAsaMbandhe-vivAdaH_2022-11-16 Pages 63--65
032_sUcIkaTAhanyAyaH-IzvarasAdhakAnumAnam_2022-12-21 Pages 65--66
033_jJAnam-icchA-kRti-ca_2023-01-04 Pages 67--68
034_vyApArapadArthanirUpaNam-1_2023-01-11 व्यापारः संस्कारः च
035_vyApAradvArA-AtmanaH-guNAH_2023-01-18 व्यापारः संस्कारः च
036_jIvAtmanirUpaNam_2023-02-01 Pages 69--70
037_manonirUpaNam_2023-02-08-.mp3 Pages 70--71
038_guNanirUpaNam_rUpam_2023-02-15.mp3 Pages 72--73
039_evakArArthatrayam_rUpalakSaNe-dalasArthakyam_2023-02-22 Pages 73--76
040_sparzalakSaNam_grAhyapadayuktAnAm_itaralakSaNAnAm-nirUpaNam_2023-03-01 Pages 76--79
041_vyApyavRttitvam-avyApyavRttitvam-ca-1_2023-03-08 15 - गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
042_vyApyavRttitvam-avyApyavRttitvam-ca_2023-03-2
043_vyApyAvyApyavRttitvam-3_avacchedakatvam-1_2023-05-05
044_avacchedakatvam-2_2023-05-10
045_avacchedakatvam-3_2023-05-16
046_avacchedakatvam-4_2023-05-23
047_vyApyatve-sati-vyApakatvam_2023-06-28
048_vyApya-vyApaka-bhAvaH_2023-07-05
049_vyApya-vyApaka-bhAvaH-2_2023-07-13
050_rUpasya-avyApyavRttitvam-uta-vyApyavRttitvam_vyApya-vRttitva-avyApyavRttitva-lakSaNe_avyApyavRttinIlAdisamudAyaH-eva-citrarUpam_2023-07-26 15 - गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌Pages 79--81
051_rasAdilakSaNAni_anvayasahacAraH_2023-09-07 Pages 81--83
052_anvayasahacAraH_anvayavyatirekavyabhicArau_asamavetaguNAnAM-jJAnam-(1)_2023-09-14 Pages 83--85
053_asamavetaguNAnAM-jJAnam-(2)_samavAyikAraNam_2023-09-21 Pages 85--87
054_asamavetaguNAnAM-jJAnam-(3)_saGkhyA_utpattikSaNe-guNakarmaNoH-saMbhavaH_asamavAyikaraNam-(1)_2023-10-05.mp3 Pages 87--90
055_asamavAyikAraNam-(2)_ekatvasya-dvaividhyam_saGkhyAlakSaNe-pariSkAraH_2023-10-12.mp3 Pages 90--92
056_patimANAm-dvitIyAsamavAyikAraNam-(1)_2023-11-02 Pages 92--94

17 - कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌

057_asamavAyikAraNam-(2)_2023-11-09.mp3 17 - कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌
058_asamavAyikAraNam-3_2023-11-23.mp3 17 - कार्यकारणभावः च द्वितीयम्‌ असमवायिकारणम्‌
059_asamavAyikAraNam-4_2023-11-30.mp3 Pages 94--95
060_pRthaktvam_bhedapRthaktvayor-viZeSaH_2023-12-07.mp3 Pages 95--97
061_bheda-eva-pRthaktvam-ity-AkSepasya-nirAsaH_2023-12-14.mp3 (First Attempt) Pages 97--98
062_saMyogasya-prasaGge-kiMcit-1_2024-01-11 saMyogasya-prasange-kincit
063_saMyogasya-prasaGge-kiMcit-2_2024-01-18 saMyogasya-prasange-kincit
064_saMyogasya-prasaGge-kiMcit-3_2024-01-25 saMyogasya-prasange-kincit
065_saMyogasya-prasaGge-kiMcit-4_2024-02-08 saMyogasya-prasange-kincit
066_pRthaktvabhehdayoH-parasparavailakaNyam-1_2024-02-22 saMyogasya-AdhAreNa-pRuthaktvabhedayoH-parasparavailakShaNyam
067_pRthaktvabhehdayoH-parasparavailakaNyam-2_2024-03-07 saMyogasya-AdhAreNa-pRuthaktvabhedayoH-parasparavailakShaNyam
068_pRthaktvabhehdayoH-parasparavailakaNyam-3_2024-03-21 saMyogasya-AdhAreNa-pRuthaktvabhedayoH-parasparavailakShaNyam
069_pRthaktvabhehdayoH-parasparavailakaNyam-4_2024-03-28 saMyogasya-AdhAreNa-pRuthaktvabhedayoH-parasparavailakShaNyam
070_pRthaktvabhehdayoH-parasparavailakaNyam-5_2024-04-04 saMyogasya-AdhAreNa-pRuthaktvabhedayoH-parasparavailakShaNyam

–––––––––––––––––––––––––––