12---vyAvahArikii-shikShikA/hantighnanti

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search