एषः - सः - सा - तत्

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌‎ | Introductory-Sanskrit-lessons-202313---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons-2023/esha-saH-sA-tat
Jump to navigation Jump to search

एषः - सः - सा - तत्

(2A) एतत् / तत् [ समीपस्थस्य बोधनाय - एतत्; दूरस्य तु तत् इति नपुंसकलिंगे प्रयोगः]

45 Left etat.jpeg
एतत् तत्
Tat full arm.jpeg
भवनम्
Bhavana new.jpeg
एतत् भवनम् |
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
मन्दिरम्

Mandiram new.jpeg

तत् मन्दिरम् |
वातायनम्
Vātāyanam new.jpeg
एतत् वातायनम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
सोपानम्
Sopānam new.jpeg
तत् सोपानम्
कमलम्
Kamalam new.jpeg
एतत् कमलम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
चम्पकम्
Campakam new.jpeg
तत् चम्पकम्
छत्रम्
Chatram new.jpeg
एतत् छात्रम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पर्णम्
Parṇam new.jpeg
तत् पर्णम्
क्रीडनकम्
Krīḍanakam new.jpeg
एतत् क्रीडनकम्  
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पुस्तकम्
Pustakam new.jpeg
तत् पुस्तकम्
नेत्रम्
Netram new.jpeg
एतत् नेत्रम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
उपनेत्रम्
Upanetram new.jpg
तत् उपनेत्रम्
दुग्धम्
Dugdham new.jpeg
एतत् दुग्धम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
जलम्
Jalam new.jpeg
तत् जलम्
विमानम्
Vimanam new.jpg
एतत् विमानम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
रेलयानम्
Relayanam new.jpeg
तत् रेलयानम्
फलम्
Phalam new.jpeg
एतत् फलम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पुष्पम्
Puspam new.jpg
तत् पुष्पम्
उद्यानम्
Udyanam new.jpeg
एतत् उद्यानम्
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
सस्यम्
Sasyam new.jpeg
तत् सस्यम्

(2B) एषः / सः [समीपस्थस्य बोधनाय - एषः; दूरस्य तु सः इति पुंल्लिंगे प्रयोगः]

45 Left etat.jpeg
एषः सः
Tat full arm.jpeg
नर्तकः
Nartakaḥ 2.jpeg
एषः नर्तकः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
गायकः
Gāyakaḥ new.jpeg
सः गायकः
चालकः
Cālakaḥ new.jpeg
एषः चालकः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पत्रवाहकः
Patravāhakaḥ new.jpeg
सः पत्रवाहकः
सौचिकः
Saucikaḥ new.jpeg
एषः सौचिकः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
कुम्भकारः
Kumbhakāraḥ new.jpeg
सः कुम्भकारः
बालकः
Bālakaḥ new.jpeg
एषः बालकः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
वृद्धः
Vṛddhaḥ new.jpeg
सः वृद्धः
वानरः
Vānaraḥ new.jpeg
एषः वानरः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
गजः
Gajaḥ new.jpeg
सः गजः
हरिणः
Hariṇaḥ new.jpeg
एषः हरिणः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
भल्लूकः
Bhallūkaḥ new.jpeg
सः भल्लूकः
मयूरः
Mayūraḥ new.jpeg
एषः मयूरः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
शुकः
Śukaḥ new.jpeg
सः शुकः
भिक्षुकः
Bhikṣukaḥ new.jpeg
एषः भिक्षुकः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
नृपः
Nṛpaḥ new.jpeg
सः नृपः
छात्रः
Chātraḥ new.jpeg
एषः छात्रः
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
अध्यापकः
Adhyāpakaḥ new.jpeg
एषः अध्यापकः

(2C) एषा / सा [समीपस्थस्य बोधनाय - एषा ; दूरस्य तु सा इति प्रयोगः]

45 Left etat.jpeg
एषा सा
Tat full arm.jpeg
वैद्या
Vaidyā.jpg
एषा वैद्या
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
शिक्षिका
Śikṣikā new.jpeg
सा शिक्षिका
मक्षिका
Makṣikā new.jpeg
एषा मक्षिका
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पिपीलिका
Pipīlikā new.jpeg
सा पिपीलिका
लेखिका
Lekhikā new.jpeg
एषा लेखिका
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
द्विचक्रिका
Dvicakrikā new.jpeg
सा द्विचक्रिका
बालिका
Chātrā new.jpeg
एषा बालिका
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
वृद्धा
Vṛddhā new.jpeg
सा वृद्धा
माला
Mālā new.jpeg
एषा माला
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
शाटिका
Śāṭikā new.jpeg
सा शाटिका
लता
Lāta new.jpeg
सा लता
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
कलिका
Kalikā new.jpeg
सा कलिका
पत्रिका
Patrikā new.jpeg
एषा पत्रिका
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पुस्तिका
Pustakam new.jpeg
सा पुस्तिका
पाठशाला
Pāṭhaśālā.jpg
एषा पाठशाला
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
गोशाला
Gośālā new.jpeg
सा गोशाला
सरस्वती
Sarasvatī1.jpg
एषा सरस्वती
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
पार्वती
Pārvatī1.jpg
सा पार्वती

(2D) एते प्रश्नवाचकाः  

कः ?        का  ?        किम्   ?

सम्यक् स्मरन्तु—

प्रश्नः लिंङ्गम् उत्तरम्
एषः / सः -कः ? पुंलिंङ्गम् एषः नर्तकः / सः गायकः
एषा / सा - का ? स्त्रीलिंङ्गम् एषा वैद्या  / सा शिक्षिका
एतत् / तत्  - किम् ? नपुंसक लिंङ्गम् एतत् भवनम् / तत् मन्दिरम्
45 Left etat.jpeg
एषः सः
Tat full arm.jpeg
नर्तकः
Nartakaḥ 2.jpeg
एषः कः? एषः नर्तकः ।
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
गायकः
Gāyakaḥ new.jpeg
सः कः? सः गायकः ।


45 Left etat.jpeg
एषा सा
Tat full arm.jpeg
एषा का?
Vaidyā.jpg
एषा वैद्या ।
45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
शिक्षिका
Śikṣikā new.jpeg
सा का?

सा शिक्षिका।

45 Left etat.jpeg
एतत् तत्
Tat full arm.jpeg
भवनम्
Bhavana new.jpeg

एतत् किम् ?

एतत् भवनम्।

45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
मन्दिरम्
Mandiram new.jpeg
तत् किम् ?

तत् मन्दिरम्।

एषः/सः /एषा/सा /

एतत्/तत्

कः/का/किम् ? प्रश्नः   उत्तरम्
चालकः
Cālakaḥ new.jpeg
45 Left etat.jpeg
कः ? एषः कः ? एषः चालकः ।
रजकः
Rajakaḥ new.jpeg
Tat left arrow.jpeg
कः ? सः कः ? सः रजकः।
तक्षकः
Takṣakaḥ new.jpeg
45 Left etat.jpeg
कः ? एषः कः ? एषः तक्षकः।
Sainikaḥ.jpeg
सैनिकः
Tat full arm 2.jpg
कः ? सः कः ? सः सैनिकः ।
विदूषकः
Vidūṣakaḥ.jpeg
45 Left etat.jpeg
कः ? एषः कः ? एषः विदूषकः ।
न्यायाधीशः
Nyāyādhīśaḥ.jpg
Tat full arm 2.jpg
कः ? सः कः ? सः न्यायाधीशः ।
कुम्भकारः
Kumbhakāraḥ new.jpeg
45 Left etat.jpeg
कः ? एषः कः ? एषः कुम्भकारः ।
Dhīvaraḥ new.jpeg
धीवरः
Tat full arm 2.jpg
कः ? सः कः ? सः धीवरः ।
गोपालकः
Gopālakaḥ new.jpeg
45 Left etat.jpeg
कः ? एषः कः ? एषः गोपालकः ।
हस्तिपकः
Hastipakaḥ new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
कः ? सः कः ? सः हस्तिपकः ।
गायिका
Gāyikā.jpeg
45 Left etat.jpeg
का ? एषा का ? एषा गायिका।
परिचारिका
Paricārikā.jpeg
Tat full arm 2.jpg
का ? सा का? सा परिचारिका।
तुला
Tulā new.jpeg
45 Left etat.jpeg
का ? एषा का ? एषा तुला।
छात्रा
Chātrā new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
का ? सा का? सा छात्रा।
नदी
Nadī wider.jpeg
45 Left etat.jpeg
का ? एषा का ? एषा नदी।
समदर्वी
Samadarvī new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
का ? सा का? सा समदर्वी।
घटी
Ghaṭī new.jpeg
45 Left etat.jpeg
का ? एषा का ? एषा घटी।
द्विचक्रिका
Dvicakrikā new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
का ? सा का? सा द्वीचक्रिका।
कर्तरी
Kartarī new.jpeg
45 Left etat.jpeg
का ? एषा का ? एषा कर्तरी।
छुरिका
Churikā new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
का ? सा का? सा छुरिका।
नेत्रम्
Netram new.jpeg
45 Left etat.jpeg
किम् ? एतत् किम् ? एतत् नेत्रम् ।
उपनेत्रम्
Upanetram new.jpg
Tat full arm 2.jpg
किम् ? तत् किम्? तत् उपनेत्रम् ।
पर्णम्
Parṇam new.jpeg
45 Left etat.jpeg
किम् ? एतत् किम् ? एतत् पर्णम्।
पुष्पम्
Puspam new.jpg
45 Left etat.jpeg
किम् ? एतत् किम् ? एतत् पुष्पम्।
गृहम्
Gṛham new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
किम् ? तत् किम्? तत् गृहम्।
विमानम्
Vimanam new.jpg
45 Left etat.jpeg
किम् ? एतत् किम् ? एतत् विमानम्।
लोकयानम्
Lokayanam.jpeg
Tat full arm 2.jpg
किम् ? तत् किम्? तत् लोकयानम्।
उद्यानम्
Udyanam new.jpeg
45 Left etat.jpeg
किम् ? एतत् किम् ? एतत् उद्यानम्।
सस्यम्
Sasyam new.jpeg
Tat full arm 2.jpg
किम् ? तत् किम्? तत् सस्यम्।
Vyajanam new.jpeg
व्यजनम्
45 Left etat.jpeg
किम् ? एतत् किम् ? तत् व्यजनम्।

(2E) अभ्यासः

 1. चित्रानी दॄष्ट्वा उत्तराणि लिखन्तु ---
एषः/एषा /एतत्
Etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
Mūṣakaḥ new.jpeg
प्र. एषः कः?

उ. एषः मूषकः।

45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
Mārjāraḥ new.jpeg

प्र. सः कः ?

उ. सः मार्जारः ।

Gāyakaḥ new.jpeg
प्र. एषः कः ?

उ. --- --- ।

45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
Nartakaḥ 2.jpeg
प्र. सः कः ?

उ. --- --- ।

Mayūraḥ new.jpeg
प्र. एषः कः?

उ. --- --- ।

45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
Śukaḥ new.jpeg
प्र. सः कः ?

उ. --- --- ।

Hṛdaya new.jpeg
प्र. एतत् किम् ?

उ. --- ---?

45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
Uttarādhara new.jpeg
प्र. तत् किम् ?

उ. --- --- ?

Vyajanam new.jpeg
प्र. एतत् किम् ?

उ. एतत् व्यजनम्।

45 Left etat.jpeg
Tat full arm.jpeg
Cakra new.jpeg
प्र. तत् किम् ?

उ. --- --- ।

एषः / एषा / एतत् ; कः / का / किम्

  उत्तरानुगुणम् रिक्तस्थानानि पूरयन्तु -

 1. प्र. …..  ……….? उ.  एषा बालिका ।
 2. प्र.  एषः कः ? उ.  ….. गणेशः।
 3. प्र. …..  ……….?उ. एषा माला।
 4. प्र. …..  ……….?उ. एतत् कमलम्।
 5. प्र. …..  ……….? उ. एतत् पुष्पम्।
 6. प्र. …..  ……….? उ. एषः बालकः।
 7. प्र. …..  ……….? उ. एषः शङ्करः ।
 8. प्र. …..  ……….? उ. एषा शिक्षिका।
 9. प्र. …..  ……….? उ. एषः वृध्दः ।
 10. प्र. …..  ……….? उ. एषा नर्मदा।
 11. प्र. …..  ……….? उ. एषः  तरुणः।
 12. प्र. …..  ……….? उ. एतत् नगरम्।

एषः / एषा / एतत् ; सः / सा / तत् ; कः / का / किम्

रिक्तस्थानानि पूरयन्तु -  

 1. प्र.  एषः ……? उ.  ….  रामः ।
 2. प्र.  तत् ….. ? उ.  ….. देवालयम्।
 3. प्र. एषा  ……….? उ.  ….. माला।
 4. प्र. …..  कः ? उ. सः  भारवाहकः।
 5. प्र. तत्  ……….? उ. ….. नयनम्।
 6. प्र. …..  ……….? उ. सः …..  बालकः।
 7. प्र. …..  ……….? उ. एषः शङ्करः ।
 8. प्र. …..  ……….? उ. सा नायिका।
 9. प्र. …..  ……….? उ. सः स्वर्णकारः ।
 10. प्र. …..  ……….? उ. सा मालती।
 11. प्र. …..  ……….?   उ. सः  तरुणः।
 12. प्र. …..  ……….? उ. तत् करवस्त्रम्।

पश्यन्तु  अपि च प्रश्नवाक्यं उत्तरवाक्यं च लिखन्तु ----

Etat bālakaḥ.jpg
भल्लूकः देवता
Etat bālikā.jpg
माला लेखनी
धीवरः नर्तकः  
द्रोणी दर्वी
प्रश्नः ---

एषः / एषा / एतत्

कः / का / किम्

युतकम् गोशाला उत्तरम्‌ ---

एषः / एषा / एतत्  

दाडिमम् अध्यापिका
Tat bālakaḥ.jpg
द्विचक्रिका श्वेतफलकम्
Tat bālikā.jpg
हरिणः सम्मार्जनी
अनुजः वृक्षः
जलम् सोपानम्
प्रश्नः ---

सः / सा / तत्

कः / का/ किम्  

शाटिका अध्यापकः उत्तरम्‌ ---

सः / सा / तत्

वानरः वातायनम्

उदाहरणम् ---

प्र.  एषः कः ?

उ.  एषः भल्लूकः।

प्र. सा का?

उ. सा द्विचक्रिका ।

Lessons 2A - 2B - 2C - 2D -2E PDF