Reserved for Future

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/kaThinazabdAnAM-sAndarbhikA:-arthAH
Jump to navigation Jump to search