भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः १० (Spoken Sanskrit Session #10)

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah10spokensanskritclass10
Jump to navigation Jump to search

भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः १० (Spoken Sanskrit Session #10)[edit source | hide | hide all]

अत्र भाषितसंस्कृतं २०२० (Spoken Sanskrit  2020) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षकः मेहुल-महोदयः | Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in session 10.


वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (मेहुल-महोदयेन चालितवर्गः) Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)

Gita Sopanam - Part1 Class Recordings Presentation Homework
001_विद्धि_माम्_पुरुषः सः_2021-08-29 day 1 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 1 and 2 from Gita Sopanam Part1 Book

Worksheet 1


Answers: Gita Sopanam - Ch1 and 2, Worksheet 1

002_कृष्णः_गोपिका_च_ अजन्त_शब्दः_को_भवान्_2021-09-12 day 2 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 3, 4 and 5 from Gita Sopanam Part1 Book

Worksheet 2     Worksheet 3


Answers: Gita Sopanam - Ch 3, 4 and 5, Worksheet 2, Worksheet 3

003_न करोति_नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य_2021-09-19 day 3 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 6, 7 and 8 from Gita Sopanam Part1 Book

संस्कॄत-सम्भाषणाभ्यासः  Worksheet 4


Answers: Gita Sopanam - Ch 6, 7 and 8, Worksheet 4

004_अत्र का परदेवना_अहं सर्वस्य प्रभवः_2021-09-26 day 4 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 9

Worksheet 5, Worksheet 6


Answers: Gita Sopanam Ch 9, Worksheet 5, Worksheet 6

005_तस्य_तस्याचला_श्रद्धा_2021-10-03 day 5 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 10


Answers: Gita Sopanam Ch 10

006_षष्ठी-विभक्तेः अभ्यासः_2021-10-10 day 6 सुभाषितम्, Complete all exercises and abhyaas in Chapter 10
007_भगवद्गीतायाम्-१०.२१-१०.४०_षष्ठी-प्रयोगः_अथ_पृष्ठतस्ते_2021-10-17 day 7 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 11

Worksheet 7


Answers: Gita Sopanam Ch 11, Worksheet 7

008_पदानां वर्ण_क्रमः_2021-10-24 day 8 Worksheet 8


Answers: Worksheet 8

009_maa_te_sangasthu_na_shochati_na_kangshati_2021-10-31 day 9 Worksheet 9, Worksheet 10


Answers: Worksheet 10

010_कर्तृपदेन क्रियापदस्य अभ्यासः त्रिषु पुरुषेषु वचनेषु च_2021-11-14 day 10 Worksheet 12, Worksheet 12B


Answers: Worksheet 12, Worksheet 12B

011_विशेषक्रियापदानाम्_अभ्यासः_2021-11-21 day 11 Worksheet 11


Answers: Worksheet 11, Gita Sopanam Ch 13

012_bhagawadgita_4th_chapter_atmanaepadi_parichayaH_2021-12-05 day 12 Worksheet 13


Answers: Worksheet 13

013_atmanaepadinaam_abhyasaH_2021-12-19 day 13 Worksheet 14, Worksheet 14C


Answers: Worksheet 14C

014_atmanaepadi_dhatavaH_abhyasaH_2021-12-26
015_भ्रातृमेलनम्_कथा_2022-01-02 गीतासोपानम् पु. 49 पर्यन्तम्


Answers: Gita Sopanam Ch 15

016_भातृमेलनम्_अभ्यासः_लोट्_लकारे_परस्मैपदिनः_2022-01-09 day 16 Worksheet 15, Worksheet 16, Worksheet 17


Answers: Worksheet 15, Worksheet 16, Worksheet 17

017_lot_lakaraH_atmanaepadam_2022-01-16 day 17 गीतासोपानम् पु 55 - 57 ; संख्यां पठन्तु।
018_लोट्_लकारः_आत्मनेपदस्य_अभ्यासाः_2022-01-23 day 18 गीतासोपानम् संख्यायाः अभ्यासान् (पु. ५८, ५९) पूरयन्तु।
019_संख्यायाः_अभ्यासः_2022-01-30 Worksheet 18, Worksheet 19, गीतासोपानम् संख्यायाः अभ्यासान् (पु. ५८, ५९) पूरयन्तु।


Answers: Worksheet 18, Worksheet 19

020_क्रियापदस्य_विभज्य_प्रयोगः_2022-02-06 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 18
021_क्रियापदस्य_विभज्य_प्रयोगः_स्वधर्मे_निधनं_श्रेयः_2022_02_13 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 19, Worksheet 20


Answers: Worksheet 20

022_सप्तम्याम्_सर्वनामशब्दाः_कदा_अद्य_श्वः_ह्यः_2022-02-20 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 20, 21
023_lang_lakaraH_2022-02-27 day 23 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 22, Worksheet 21, Worksheet 22, Worksheet 23


Answers: Worksheet 21, Worksheet 22, Worksheet 23

024_lang_lakaraH_katha_ktvatu_2022-03-06 day 24 Complete all exercises and abhyaas in Worksheet 24, Worksheet 25, Worksheet 26
025_bhutakalarthae_ktavatu_2022-03-13 day 25 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 22, Worksheet 24, Worksheet 25, Worksheet 26


Answers: Worksheet 24, Worksheet 25, Worksheet 26

026_krodhapishachaH_upasargaH_2022-03-20 day 26 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 23, Chapter 24 and Worksheet 27
027_langlakaraH_upasargasahitaH_2022-03-27 day 27 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 23, Chapter 24 and Worksheet 27
028_upasargaH_ktvat_katha_2022-04-24 day 28 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 23, Chapter 24 and Worksheet 27


Answwers: Worksheet 27

029_dvitiyaa_proyogaH_2022-05-01 day 29 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 25
030_dvitiya_vibhaktiH_gitopadeshasangraH_2022-05-08 day 30 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 26 and Worksheet 28


Answers: Worksheet 28

031_lRutlakaraH_2022-05-15 day 31 Complete all exercises and abhyaas in Chapter 27 and Worksheet 29


Vibhakti Vallari Class Recordings Presentation Homework
001_Vibhaktivallari_prathama_vibhakti_parichayaH_2021-03-07 Vibhakti vallari day 1 Homework -   अभ्यासः 1 (पुंलिङ्गपदानि) अभ्यासः 2 (स्त्रीलिङ्गपदानि)

Answers: अभ्यासः1 (पुंलिङ्गपदानि) अभ्यासः2 (स्त्रीलिङ्गपदानि)

002_Vibhaktivallari_prathama_bahuvachanam_subantampadam_2021-03-14 Vibhakti vallari day 2 Homework -अभ्यासः 3 नपुंसकलिङ्गपदानि,  प्रथमा विभक्ति -- अभ्यासः १ ,  प्रथमा-विभक्त्याम् अभ्यासः २

Answers: अभ्यासः 3 नपुंसकलिङ्गपदानि,  प्रथमा विभक्ति -- अभ्यासः १ ,  प्रथमा-विभक्त्याम् अभ्यासः २

003_Vibhaktivallari_dvitiyA_vibhakti_ekavachanam_bahuvachanam_2021-03-21 Vibhakti vallari day 3

शब्दरूपाणि  

Homework - द्वितीया विभक्तिः- पुंसि    स्त्रीयाम्    नपुंसि

द्वितीया विभक्त्यन्तरूपाणाम् अभ्यासः

Answers: द्वितीया विभक्तिः- पुंसि     स्त्रीयाम्      नपुंसि

004_Vibhaktivallari_dvitiyAyAm_prayogaH_dvikarmakadhatavaH_2021-03-28 Vibhakti vallari day 4 Homework - Exercises from first chapter of Vibhakti Vallari (up to pg 17)

Answers: Vibhakti Vallari up to pg 17

005_Vibhaktivallari_dvitiyA_prayogaH_2021-04-04 Vibhakti vallari day 5 Homework - उभयतः_परितः, Also Exercises from first chapter of Vibhakti Vallari (up to pg 17)

Answers: उभयतः_परितः

006_Vibhaktivallari_dvitiyAbhyasaH_tritiyA_parichiyaH_2021-04-11 Vibhakti vallari day 6 Homework - (1)  तृतीयायाः अभ्यासपत्रम्  (2) तृतीयायाम् अभ्यासः  (3)वर्णानाम् संवादः   (4) सम्भाषणम्

Answers: (1)  तृतीयायाः अभ्यासपत्रम्  (2) तृतीयायाम् अभ्यासः

007_Vibhaktivallari_tritiyA_vibhaktiH_2021-04_18 Vibhakti vallari day 7 विभक्तिवल्लरी पृष्ठः 18-25

Answers: विभक्ति वल्लरी_pg18_to_25

008_Vibhaktivallari_Vibhaktinam_abhyasaH_2021-04-25 Vibhakti vallari day 8 Slide #13 शब्दान् उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु।
009_Vibhaktivallari_tritiyA_abhyasaH_2021-05-02 Vibhakti vallari day 9 विभक्तिवल्लरी पृष्ठः 18-30

Answers: विभक्ति वल्लरी_pg26_to_30

010_Vibhaktivallari_tritiyA_chaturthi_2021-05-09 Vibhakti vallari day 10 Homework - चतुर्थी विभक्तिः १ ,  चतुर्थी विभक्तिः २

Answers: चतुर्थी विभक्तिः १ ,  चतुर्थी विभक्तिः २

011_Vibhaktivallari_chaturtivibhakti_2021-05-23 Vibhakti vallari day 11 Homework - (1) Write 1st to 4th vibhakti forms for the words listed on pg 18 & 19 on the presentation pdf (2) चतुर्थी विभक्तिः (3) विभक्तिवल्लरी book - चतुर्थी-अभ्यासान् पूरयन्तु

Answers: विभक्ति वल्लरी_pg31_to_39

012_Vibhaktivallari_chathurthi_trayaH_DhurthaH_2021-06-06 Vibhakti vallari day 12 Revise from prathama to chaturthi vibhakti.

प्रथमातः चतुर्थीपर्यन्तं पुनर्भ्यासं कुर्वन्तु।

Answers: विभक्ति वल्लरी_pg40_to_46

013_Vibhaktivallari_panchamivibhakti_2021-06-13 Assessment 1 - VV पञ्चमी विभक्तिः १    पञ्चमी विभक्तिः २  

पञ्चमी विभक्तिः ३  पञ्चमी विभक्तिः ४

014_Vibhaktivallari_panchamivibhaktiH_laghuparikshayaH_charchA_2021-06-20 Vibhakti vallari day 14 उपरितन-अभ्यासान् पूरयन्तु।

Answers: पञ्चमी विभक्ति: १, पञ्चमी विभक्तिः २, पञ्चमी विभक्तिः ३, पञ्चमी विभक्तिः ४

015_Vibhaktivallari_Shashti_parichayaH_2021-06-27 Vibhakti vallari day 15 षष्ठी विभक्तिः    षष्ठी विभक्तिः अकारादिः

Answers: षष्ठी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः अकारादिः, विभक्ति वल्लरी_pg47_to_54

016_Vibhaktivallari_Shashti_abhyasaH_vibhajya_proyogaH_2021-07-11 Vibhakti vallari day 16 विभक्ति-मिश्रिताभ्यासः - सुभाषितानि ,   मिश्राभ्यासः
017_shashti_vibhakti_abhyasaH_saptami_parichayaH_2021-07-18 अजन्तः शब्दः रटनार्थं

शब्दरूपाणां सङ्ग्रहः - भागः 1

सप्तमी विभक्तिः     सप्तमी विभक्तिः २   सम्बोधन-प्रथमा

Answers: सप्तमी विभक्तिः २

018_Vibhakti_vallari_saptami_sambhodanam_2021-07-25 क्रियापदस्य सहचराः  विभक्तिवल्लरीतः (pg 55 to pg 63) अभ्यासान् पूरयन्तु|

Answers: विभक्ति वल्लरी_pg55_to_63

019_karaka_parichayaH_saptasu_vibhaktishu_subhashitani_2021-08-01 Vibhakti vallari day 19 मिश्राभ्यासः

Answers: मिश्राभ्यासः

020_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2021-08-22 Vibhakti vallari day 20

Assessment 2 - VV

Completed


Abhyasapustakam Class Recordings Presentation slides &

Homework

001_mama_nAma_EShaH_EShA_Etat_19Jul2020.mp4 spoken sanskrit- day 1.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg. 1 thru 3

002_EShaH_saH_EShA_sA_Etat_tat__Am_na_vA_26Jul2020.mp4 spoken sanskrit- day 2.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg. 4 and 5

003_Asti_Naasti_Atra_Tatra_02Aug2020.mp4 spoken sanskrit- day 3.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg. 7 and 8

004_shabda-parichayaH_aham_bhavAn_bhavati_etasya_tasya_kasya_9Aug2020.mp4 spoken sanskrit- day 4.pptx

Homework - Sent in email

Answers: day4_abhyaasaH_ans, Lingam soocayatu_ans

005_ShashtiVibhakti_16Aug2020.mp4 spoken sanskrit- day 5.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg.11, two exercises 1.9अ and 1.9आ

Answers: abhyaas_pustakam_p11_ans

006_KriyApadAni_23Aug2020.mp4 spoken sanskrit-day 6.pptx

Homework - Sent in email

Answers - sentence_translation_ans

007_AgnyA_PrArthanA_KriyApadAni_30Aug2020.mp4 spoken sanskrit-day 7.pptx

Homework - Sent in email

Answers - अभ्यास - १, अभ्यास - २

008_Sankhya_SamayaH_6Sep2020.mp4 Spoken sanskrit-day 8.pptx

Homework - Sent in email, also Abhyaspustakam - pg 16(3.2), pg 17(3.3)

Answers - संख्या_समयः

009_BahuvachanrupANi_13Sep2020.mp4 Spoken sanskrit-day 9.pptx

Homework - Sent in email, also Abhyaspustakam - pg 18 (convert to bahuvachan), pg 19, 20 (fill in the blanks)

Answers - eka_bahu_prashnAH_ans.pdf

010_KriyApadAni_BahuvachanrupANi_20Sep2020.mp4 Spoken sanskrit-day 10.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 21, 22

Answers - bahu vacanam to eka vacanam_ans.pdf,

eka_bahu_prashnAH_ans.pdf

011_Aagna_Prarthana_KriyApadAni_Kati_27Sep2020.mp4 Spoken sanskrit-day 11.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 23, 49

Answers - abhyaas_pustakam_p23_49_50_ans.pdf, sankya abhyasaH for day 11_ans.pdf

012_SaptamiVibhakti_VaasaraH_04Oct2020.mp4 Spoken sanskrit-day 12.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 24, 25, 26, 27

013_SaptamiVibhakti_DvitiyaVibhakti_11Oct2020.mp4 Spoken sanskrit-day 13.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 29

Answers: kathaa - asti-naasti

014_DvitiyaVibhakti_KutaH_18Oct2020.mp4 Spoken sanskrit-day 14.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 30, 32

Answers: dvitya vibhakti, alasaha baalakaH

015_Sapta_KakArAH_01Nov2020.mp4 Spoken sanskrit-day 15.pptx

Homework - sent in email (सप्त ककारः.docx, kutra asti_ gachati.pdf), also Abhyaspustakam pg 35, 36, 37

Answers: सप्त ककारः, कुत्र अस्ति_गच्छति

016_BhutakAlrupANi_08Nov2020.mp4 Spoken sanskrit-day 16.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 38

Answers: kadaa_vaasara_pUrNapratyaya, bhutakalarupani hw for day 16, dvitiya vibhakti-abhyaasaaha-1, dvitiya sarvanama

017_BhutakriyArupANi_22Nov2020.mp4 Spoken sanskrit-day 17.pptx

Homework - sent in email

Answers: bhutakalarupani hw for day 17, Kutaha, itaha, tataha, itastataha, .....taha - anuvaada abhyaasaha, Review of verb endings, kutra asti - saptamI Vibhakti

018_BhutakAlrupANi_Bahuvachan_29Nov2020.mp4 Spoken sanskrit-day 18.pptx

Homework - abhyAs on slide # 8 in pptx, Abhyaspustakam ११.३आ, ११.३इ, ११.३ई

Four of 7 sapta kakaaraaH.pdf sent in email

Answers: Four of 7 sapta kakaaraaH

019_BhavishyakAl_06Dec2020.mp4 Spoken sanskrit-day 19.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 41 (12.1)

Answers: भविष्यकालः

020_Yadi_Tarhi_13Dec2020.mp4 Spoken sanskrit-day 20.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 43 (14.1)

Answers: बहुवचनम्_क्रियापदानि, conversation_homework, षष्ठीविभक्ति_क्रियापदानि

021_Ca_Api_Eva_Iti_20Dec2020.mp4 Spoken sanskrit-day 21.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 45 (15.2)

Answers - Purataha ityaadi_ans.pdf, story_ans.docx, naama_sarvanaama_dvitiiyaa vibhakti_abhyaasaha_ans.pdf

022_taH_paryantam_adya_aarabhya_yada_tada_27Dec2020.mp4 Spoken sanskrit-day 22.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 45 (16.1अ), pg 46 (16.1आ), pg 48 (17.1)

Answers - Kutaha itha tataha itastataha taha - anuvaada abhyaasaha - ans.pdf

023_Kena_KayA_TrutiyaVibhakti_3Jan2021.mp4 Spoken sanskrit-day 23.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 51 (19.1)

Answers - dvitiiyaa vibhakti - sarvanaamapadaani - abhyaasaaha_ans.pdf, sapta kakaaraaha_ans.pdf

024_TrutiyA_bahuvachanam_saha_vinA_10Jan2021.mp4 Spoken sanskrit-day 24.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 52(19.2अ), 53(19.आ,19.3)

Answers: tRtIyA vibhkteH abhyAsaH

025_yavat_tavat_yatha_tatha_adyatan_gata_aagami_17Jan2021.mp4 Spoken sanskrit-day 25.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 54 (20.1अ, 20.1आ), 55(21.1, 22.1), 56(23.1)

026_sma_ktvanta_lyabantarUpaNi_24Jan2021.mp4 Spoken sanskrit-day 26.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 57(24.1), 58(25.1)

Answers - kRutva and lyabanta worksheet_ans.pdf

027_kIdrushaH_kIdrushI_kIdrusham_banduvachakaH_ruchivachakaH_viruddharthakaH_31Jan2021.mp4 Spoken sanskrit-day 27.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 60(26.2), 62(27.1आ), 63(27.3), 64(28.2), 65(29.1)

028_apekshyA_yatra_tatra_tumunanta_07Feb2021.mp4 Spoken sanskrit-day 28.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 66(30.1, 30.2अ), 67(30.आ)

029_tumunanta_kintu_prayashAH_nishcheyana_kila_chet_no-chet_ataH_yataH_14Feb2021.mp4 Spoken sanskrit-day 29.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 67(31.1), 68(31.2), 70(33.1), 71(33.2, 33.3)

030_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_abhyasapustakasya_punarAvalokanam_21Feb2021.mp4 Spoken sanskrit-day 30.pptx (Completed)

Homework - Abhyaspustakam pg 73(35.1, 35.2), 74(36.1)


अत्र भाषितसंस्कृतं २०१९ (Spoken Sanskrit  2019) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षकः मेहुल-महोदयः | Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in session 10.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (मेहुल-महोदयेन चालितवर्गः)                                  Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)

Abhyasapustakam Class Recordings Presentation slides &

Homework

001_BhavataH-BhavatyAHA-EshaH-EshA-saH-sA_19Dec2019.mp3 Abhyaspustakam pg. 1 thru 3. Homework - pg 4, 5
002_BhavataH-BhavatyAHA-EshaH-EshA-saH-sA_26Dec2019.mp3 Abhyaspustakam pg. 1 thru 3. Homework - pg 4, 5
003_Asti_Naasti_Atra_Tatra_02Jan2020.mp4 Abhyaspustakam pg. 4 thru 7. Homework - pg 8
004_Tasya_Etasya_Kasya_09Jan2020.mp4 Abhyaspustakam pg 9, 10. Homework - sent in email

Presentation slides

005_ShashtiVibhakti_16Jan2020.mp4 spoken sanskrit-day 5.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 11

006_KriyApadAni_23Jan2020.mp4 spoken sanskrit-day 6.pptx

Homework - sent in email

007_AgnyA_PrArthanA_KriyApadAni_30Jan2020.mp4 spoken sanskrit-day 7.pptx

Homework - sent in email

008_Sankhya_SamayaH_6Feb2020.mp4 Spoken Sanskrit-day 8.pptx

Homework - sent in email

009_BahuvachanrupANi_13Feb2020.mp4 Spoken sanskrit-day 9.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam - pg 18 (convert to bahuvachan), pg 19, 20 (fill in the blanks)

010_KriyApadAni_BahuvachanrupANi_20Feb2020.mp4 Spoken sanskrit-day 10.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 21, 22 (4.3 इ)

011_Aagna_Prarthana_KriyApadAni_Kati_27Feb2020.mp4 Spoken sanskrit-day 11.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 23, 49, 50

012_SaptamiVibhakti_VaasaraH_05Mar2020.mp4 Spoken sanskrit-day 12.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 24, 25, 26, 27

013_SaptamiVibhakti_revision - no recording Spoken sanskrit-day 13.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 29

014_DvitiyaVibhakti_KutaH_26Mar2020.mp4 Spoken sanskrit-day 14.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 30, 32

015_Sapta_KakArAH_02Apr2020.mp4 Spoken sanskrit-day 15.pptx

Homework - sent in email (सप्त ककारः.docx, kutra asti_ gachati.pdf), also Abhyaspustakam pg 35, 36, 37

016_BhutakAlrupANi_09Apr2020.mp4 Spoken sanskrit-day 16.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 38

017_BhutakriyArupANi_16Apr2020.mp4 Spoken sanskrit-day 17.pptx

Homework - sent in email

018_BhutakAlrupANi_Bahuvachan_23Apr2020.mp4 Spoken sanskrit-day 18.pptx

Homework - Abhyas on slide # 8 in pptx, Abhyaspustakam ११.३आ, ११.३इ, ११.३ई


Four of 7 sapta kakaaraaH.pdf sent in email

019_BhavishyakAl_30Apr2020.mp4 Spoken sanskrit-day 19.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 41 (12.1)

20_Yadi_Tarhi_07May2020.mp4 Spoken sanskrit-day 20.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 43 (14.1)

21_Ca_Api_Eva_Iti_14May2020.mp4 Spoken sanskrit-day 21.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 45 (15.2)

022_taH_paryantam_adya_aarabhya_yada_tada.mp4 Spoken sanskrit-day 22.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 45 (16.1अ), pg 46 (16.1आ), pg 48 (17.1)

023_Kena_KayA_TrutiyaVibhakti_28May2020.mp4 Spoken sanskrit-day 23.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 51 (19.1)

024_TrutiyA_bahuvachanam_saha_vinA_04Jun2020.mp4 Spoken sanskrit-day 24.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 52(19.2अ), 53(19.आ,19.3)

025_yavat_tavat_yatha_tatha_adyatan_gata_aagami_11Jun2020.mp4 Spoken sanskrit-day 25.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 54 (20.1अ, 20.1आ), 55(21.1, 22.1), 56(23.1)

026_sma_ktvanta_lyabantarUpaNi_18Jun2020.mp4 Spoken sanskrit-day 26.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 57(24.1), 58(25.1)

027_kIdrushaH_kIdrushI_kIdrusham_banduvachakaH_ruchivachakaH_viruddharthakaH_25Jun2020.mp4 Spoken sanskrit-day 27.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 60(26.2), 62(27.1आ), 63(27.3), 64(28.2), 65(29.1)

028_apekshyA_yatra_tatra_tumunanta_03Jul2020.mp4 Spoken sanskrit-day 28.pptx

Homework - sent in email, also Abhyaspustakam pg 66(30.1, 30.2अ), 67(30.आ)

029_tumunanta_kintu_prayashAH_nishcheyana_kila_chet_no-chet_ataH_yataH_09Jul2020.mp4 Spoken sanskrit-day 29.pptx

Homework - Abhyaspustakam pg 67(31.1), 68(31.2), 70(33.1), 71(33.2, 33.3)

030_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_abhyasapustakasya_punarAvalokanam_16Jul2020.mp4 Spoken sanskrit-day 30.pptx (Completed)

Homework - Abhyaspustakam pg 73(35.1, 35.2), 74(36.1)
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.